Nyt fra bestyrelsen

 • Kroppedal Museum søger hjælp til mange opgaver

  HøjeTaastrup Lokalhistorisk Forening er foreningsmedlem i Kroppedal Museumsforening. Derfor har foreningen modtaget denne invitation:

  Kære medlemmer af Kroppedal Museumsforening

  I foreningen har vi modtaget denne henvendelse fra Museumschef Mads Thernøe efter aftale:

  Tirsdag de 28/5 kl. 10.00 vil Kroppedal Museum meget gerne invitere jer til møde om etableringen af en ”Tirsdagsklub”. Hvorvidt klubben mødes tirsdag eller en anden hverdag, er helt op til jer. Det behøver heller ikke altid at være en gang om ugen.

  Ambitionen med ”Tirsdagsklubben” er at lave en gruppe, der jævnligt mødes på museet og hjælper med at løse opgaver, som museet har brug for en håndsrækning til. Det gælder både praktisk udendørsarbejde og hjælp til at afvikle diverse formidlingsarrangementer.

  Vi håber, at klubben kan indgå i arbejdet sammen med museets ansatte og blive en naturlig del af vores dagligdag.

  Eksempler på opgaver:

  • Etablering af sanke/højbede

  • Etablering af frugthave

  • Generelt havearbejde f.eks. græsslåning med havetraktor

  • Vedligehold af området omkring Ole Rømers observatorium og vikingehuset

  • Hjælp i butikken både hverdage og i weekender

  • Hjælp til afvikling af diverse formidlingsarrangementer

  • Plus alt det vi undervejs kunne være sjovt at lave

   

  Vi glæder os til at se jer
  Gode hilsner

  Mads

  I foreningen håber vi, at der vil være opbakning til denne opgave, som har været præsenteret ved vores arrangementer, senest på generalforsamlingen.

  På bestyrelsens vegne
  Erik Christensen

  Continue reading →
 • Alle genvalgt på årsmødet.

  Der var 34 medlemmer, som kom til årsmøde 2024.

  Efter at formanden, Lisa M. Ulriksen, havde budt velkommen, startede årsmødet med valg af mødeleder.Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, som blev enstemmigt valgt.

  Som punk 2 gennemgik formanden Bestyrelsens beretning.. Se beretningen her.

  Så var turen kommet til regnskabet. Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2023, der var uddelt til alle mødedeltagere. Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.111,13.

  Der var ingen spørgsmål til regnskabet, kun et par bemærkninger og ros til kassereren.
  Regnskabet blev godkendt.

  Budget og fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2024 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2024.
  Dog højere kontingent for medlemmer, der modtager medlemsblad og årsskrift med post. Bestyrelsens forslag betyder så, at medlemmer, som fortsat ønsker at modtage blade og årsskrift med posten, vil få et kontingent på kr. 325,- for enkeltmedlem (200,-) og kr. 425,- for par (300,-).
  Beløb i parentes er kontingent for alle andre.
  Som alternativ til at modtage skrifterne med post, kan medlemsbladet læses på foreningens hjemmeside.Efter nogle opklarende spørgsmål til forslaget blev budgettet godkendt.

  I år var der ingen  forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen.

  På valg var:

  • Lisa Møldrup Ulriksen, formand                                    (valg for to år)
  • Bodil Munck, næstformand                                             (valg for to år)
  • Per Andersson, bestyrelsesmedlem                                (valg for to år)
  • Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
  • Vibeke Strøm, suppleant                                                  (valg for et år)
  • Ledig post, suppleant                                                        (valg for et år)
  • Birthe Povelsen, bilagskontrollant                                 (valg for to år)
  • Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant               (valg for et år)
  • Peter Mose Nielsen, Redaktør af Hjemmesiden          (valg for to år)

  Alle fik genvalg

  Til den ledige post som suppleant til bestyrelsen blev der ikke fundet nogen blandt mødedeltagerne.

  Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag.

  Under Eventuelt kom disse emner op:

  Der blev spurgt til den forholdsvis lange tid der går fra et bestyrelsesmøde er afholdt til referatet fra dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

  Foreningens vedtægter og rutiner beskriver, at et hvert bestyrelsesmøde som første punkt har godkendelse af referat fra det foregående møde. Referaterne kan ikke offentliggøres før de er godkendt af en samlet bestyrelse. Bestyrelsen tog spørgsmålet til sig for evt. ændring af rutiner.

  Der blev igen spurgt til hvordan medlemmer, som modtager medlemsblade med post, havde for muligheder til alternative løsninger.
  Berørte medlemmer kan rette henvendelse til Bladudvalget, Peter Mose Nielsen, så der kan laves en aftale.

  Foreningen har søgt en omdeler, og flere har meldt sig. Det blev derfor aftalt, at der indkaldes til et møde, hvor evt. omlægning af ruter kan planlægges.

  Endelig blev der igen givet en opfordring til de medlemmer, som har en mail adresse, men som endnu ikke har oplyst den til foreningen:

  • Vi kan give informationer om arrangementer meget hurtigt og nemt.
  • Hver gang der er nyt på hjemmesiden, bliver du adviseret

  Mødet sluttede med kaffe og en orientering om kommende planlagte arrangementer.
  Historie Cafe’
  Forårstur
  Vandtårn

  Continue reading →
 • Årsmødet 2024 den 11. marts.

  Jf. indkaldelsen til Årsmøde 2024 i januarudgaven af medlemsbladet skal det reviderede regnskab være på hjemmesiden inden årsmødet.

  Sammen med regnskabet er også bestyrelsens beretning vedhæftet denne side.

  Regnskab2023-4                Årsmøde 2024 beretning

  Klik på ovenstående link for at se regnskab og beretning.

  Aåsmødet afholdes kl. 19.30 i Kulturcenteret, lokale 3,
  Poppel Alle 12, 2630 taastrup

   

   

  Revideret regnskab 2023

  Continue reading →
 • Referat fra årsmødet 2023

   ÅRSMØDE   Dato: mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30
  Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

  På årsmødet deltog 43 medlemmer.

  Formanden bød alle velkommen, og fortalte, at vi i år havde vendt bøtten, så præsentationen af kommende arrangementer ville ske inden selve årsmødet.

  Årsagen var planerne om en sommertur til Bornholm i samarbejde med Panter rejser, hvorfra Carsten Johansen skulle fortælle om turen.

  Carsten Johansen kom dog ikke til mødet, hvorfor Lisa Ulriksen måtte lave en kort information om turen. Det blev lovet, at en folder med beskrivelse af turen vil blive lagt på hjemmesiden d. 14. marts, og at folderen vil blive vedlagt medlemsbladet for april.

   

  Årsmødet

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   Referat:

   Valg af mødeleder

   Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening.

  Hun blev enstemmigt valgt og kunne efter at have takket for valget, konstatere at indkaldelse til årsmødet var blevet udsendt rettidigt.

  2 Bestyrelsens beretning.

  Formanden gav bestyrelsens beretning. Se bilag til dette referat.

  Beretningen blev godkendt.

   3   Regnskab

  Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2022, der var uddelt til alle mødedeltagere.Regnskabet udviste et underskud på kr. 5.812.61.

  Der blev spurgt til medlemstallet, som på datoen for årsmødet var 210.

  Regnskabet blev godkendt.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent.

  Budgettet for 2023 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2023.

  Budgettet blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen havde ingen forslag til vedtægtsændringer.

  1. Valg.

  På valg var:

  • Hanne Stampe Jensen, kasserer (valg for to år)
  • Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
  • Ole Gram, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
  • Ledig post; bestyrelsesmedlem (valg for to år)
  • Ib Sandahl, suppleant (valg for et år)
  • Ledig post; suppleant (valg for et år)
  • Flemming Ougaard, bilagskontrollant  (valg for to år)
  • Jørgen Thorsen.
   Bilagskontrollantsuppleant (valg for et år)

  Til de ledige poster foreslog bestyrelsen:

                 Helle Rasmussen og Vibeke Strøm        

  Alle fik genvalg og de af bestyrelsen foreslåede kandidater blev valgt til de ledige poster.

  1. Indkomne forslag.

  Der var ikke modtaget forslag.

  1. Eventuelt.

  Der blev spurgt til, om bestyrelsen havde tænkt på muligheder for at spare på porto til distribution af medlemsblade, når portoen skyldtes manglende mulighed for bladuddelerne at komme til postkassen bag en låst hoveddør.

  Spørgsmålet har været drøftet løbende i bestyrelsen, uden at der kan peges på en god løsning. Det er trods alt stadig ganske få adresser inden for kommunen hvor problemet findes. En større omkostning til porto skyldes forsendelser til medlemmer, som bor andre kommuner eller landsdele.

  Formanden orienterede kort om, at bestyrelsens E-mail adresser er fjernet fra hjemmesiden. Det skyldes kriminel misbrug af adresserne. E-mail adresserne vil fortsat fremgå i medlemsbladet. Kontakt til foreningen via hjemmesiden kan ske under fanebladet Foreningen, hvor man finder ”Skriv til foreningen”.

  Fra et medlem blev der opfordret til at benytte Facebook siden ”Alle os i Taastrup” til orientering om foreningens arrangementer.

                                    

  Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.21.00

   

   

  Continue reading →
 • Bestyrelsens beretning for 2022

  Bestyrelsens beretning for 2022 givet af foreningens formand Lisa Møldrup Ulriksen på årsmødet 2023

   

  Jeg vil starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årsmøde 2023, vi er rigtig glade for at se så mange fremmødte.

  Der har igennem året været gang i foreningen, og vi mærker en stor interesse for hvad vi i bestyrelsen ”finder på”, og tak for det.

   

  Medlemmer

  Foreningen vokser stødt og roligt, og vi er rigtig glade for at der kommer nye medlemmer. I 2022, kom der 14 nye medlemmer, året for 2021 kom der 21 medlemmer, men vi vil rigtig gerne have mange flere med, så kender i nogen, så fortæl endelig om os, vores gode foredrag og gode ture.

   

  Foreningens 60 års jubilæum

   Forening 60 års fødselsdag blev markeret den 12. november på Blaakildegaard, med en meget flot jubilæums bog, en meget stor tak til forfatterne for den utrolig flotte bog. Dette blev afholdt, samtidig med arkivernes dag, hvor også foreningens årsskrift havde officiel udgivelsesdag. Det blev en rigtig hyggelig dag, med mange fremmødte. Foreningen bød på lagkage og ”bobler”.

   

  Frivillighedsdagen

  Vi var også i år repræsenteret med en bod i Taastrup den 27. august, og i Hedehusene den 3. september, og der var mange der gerne ville snakke med os. Og som forrige år var det regn i Taastrup og flot sommervejr i Hedehusene.

  Smuttur til Roskilde Kloster.

  Den 29. maj 2022, var vi på en smuttur til Roskilde kloster. Det var en rigtig god tur, med en super god guide, der virkelig fortalte levende og spændende om den tid hvor det husene munke og senere adelige frøkner. Vi fik også en tur rundt i klosterhaven, hvor guiden fortalte os rigtig meget.

  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  Sommer tur til 2022

  Den 25. august var vi på en forsinket forårstur. Vi startede med opsamling i Taastrup og Hedehusene. Vi startede med kaffe og en lille en i bussen. Turen gik til Maribo Domkirke, hvor vi fik en rigtig god rundvisning, og fik fortalt en masse om den utrolig smukke kirke.

  Herefter gik turen til Oreby kro, hvor vi fik en rigtig dejlig frokost, og så var vi klar til at drage videre. Det næste stop på turen var

  Ejegod Mølle og tilhørende legetøjsmuseum, og her var der mange spændende ting og se på. Eftermiddagskaffen og kage blev indtaget på torvet, Herefter gik turen tilbage til Hedehusene og Taastrup. Det var en rigtig hyggelig tur, og med godt vejr.

  Juleturen 2022

  Den 18. november gik juleturen i år til Ansgar Kirke i Hedehusene, hvor præst Jacob Schilling fortalte om kirken med 101 år på bagen, en af landets yngste kirker.

  Eftermiddagen sluttede med kaffe i Sognegården.

   

  Vandtårnet

  Der har som altid været gang i vandtårnet, og med mange besøg, nissen var som altid på plads i december måned, på vej ned/eller op af torvet.

  Foredrag i foreningen

  Der har været nogle rigtig gode foredragsholdere i årets løb, og med rigtig mange der gerne har villet høre vores foredrag. Følgende har holdt foredrag:

  Trine May Knutzen (Om L.A.Ring)       

  Jørgen Nielsen (Om Roskildekroen )

  Per Leo Jeppesen (Om sager fra Politiet )

  Lars Spatzek (Om Taastrup )

  Og vi har allerede her i 2023 haft fornøjelse af foredrag med

  Claus Nielsen (Om Veteranbanen i Hedeland )

  Tina Phil (Om Tina´s Pølser / Pølsevognen )

  Der har ved alle vores foredrag været mange tilhører, og det har været nogle rigtig gode foredrag.

  Medlemsbladet

  Jeg vil også fremhæve vores medlemsblad, det er altid en fornøjelse at få det leveret, med mange spændende historier, og tit noget man ikke anede selv om man har boet i kommunen i mange år, en stor tak til forfatterne.

  Og en stor tak til vore uddelere af bladene.  Den tid og energi de yder kommer alle medlemmer til gode.

  Boggave

  Et af foreningens mangeårige medlemmer, Kurt Nielsen, havde skrevet historien om postvæsnet i Taastrup, og udgivet den i en flot bog, som alle medlemmer af foreningen fik et eksemplar af.

  Tak til Kurt Nielsen for den flotte gave.

  Hjemmesiden

  Til slut vil jeg nævne foreningens hjemmeside, www. htlokalhistorisk.dk, som i årets løb fik et helt nyt udseende. Det var et udslag af ”den teknologiske udvikling”. Ikke et ønske fra vor side. Det har givet Bjarne Larsen ekstra arbejde. Også stor tak til ham.

   

  Continue reading →
 • Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2023

  BESTYRELSESMØDE

   Dato: mandag den 9. januar 2023 kl. 18.00

  Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

   Bestyrelsen

  Ole Gram bestyrelsesmedlem
  Bodil Munck næstformand
  Hanne Stampe Jensen kasserer

   

  Inge Sørensen bestyrelsesmedlem
  Peter Mose Nielsen sekretær
  Ib Sandahl suppleant
  Per Andersson bestyrelsesmedlem

   

  Afbud:

  Lisa Møldrup Ulriksen formand

   

   

   Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst.
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Regnskab
  4. Foredragsudvalget
  5. Turudvalget
  6. Vandtårnsudvalget
  7. Blaakildegaard
  8. Hjemmesiden
  9. Kroppedal
  10. Årsskrift
  11. Bladudvalg
  12. Vision
  13. Eventuelt

  Referat:

   

  1. Godkendelse af referat fra sidst

   Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2022 blev godkendt.

  1. Meddelelser fra formanden.

  Der var ingen meddelelser fra formanden. Det kommende årsmøde den 13. marts blev drøftet under dette punkt.

  I år er Inge, Ole, Hanne og Ib på valg. Der mangler fortsat et bestyrelsesmedlem, og nu også en suppleant til bestyrelsen. Med den nuværende bestyrelses høje gennemsnitsalder er det nødvendigt at få udfyldt de ledige pladser. Og der må forberedes en glidende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer de kommende år.

  Det blev aftalt, at der i indkaldelsen til årsmødet, blev givet en opfordring til at mulige emner til bestyrelsen melder sig.

  Til mødeleder foreslås igen Birgit Larsen. Lisa tager kontakt.    

   Flemmeng Ougaard har efter mødet meddelt, at han er villig til genvalg for to år på posten som     bilagskontrollant. 

  3   Regnskab

  Regnskab for 2022 blev uddelt og gennemgået. Regnskabet udviste et bedre resultat end budgetteret. Dette skyldes ikke mindst donation af kr. 5.000,- og salg af årsskrifter mm.

  Regnskabet sendes til kommunen, og uddeles på årsmødet.

                 4   Foredragsudvalget

  Ole oplyste, at datoerne for efterårets Historie Cafe’ er fastlagt og lokale reserveres i kulturcenteret. Datoerne er: 20. september, 18. oktober og 15. november.
  Der blev uddelt en liste med mulige fortællere/foredragsholdere, ligesom der mundtligt blev foreslået nogle. Udvalget arbejder videre med mulighederne og laver det endelige program.
  Ole udtrykte endnu en gang ønske om, at informationer fra ham sker med e-mail.

  Ideen om at arrangere dialogmøder, som supplement til Historie Cafeen, blev ikke drøftet ved dette møde.

  5   Turudvalget

  Juleturen til Ansgar Kirke i Hedehusene den 18. november blev velbesøgt, og præst Jakob Schilling fortalte underholdende om kirken.

  Forårsturen den. 17. maj, dagen før Kr. Himmelfartsdag, til Andelslandsbyen ved Holbæk er planlagt.

  Udvalget fremlagde forslag til en tur til Bornholm arrangeret af Panter Rejser. Det forudsættes, at der deltager min. 35. Det blev derfor drøftet, hvordan dette deltagerantal blev sikret. Et forslag var at give mulighed for deltagelse af andre end foreningens medlemmer. Det blev også foreslået og vedtaget, at turen skulle præsenteres i forbindelse med årsmødet, helst af en repræsentant fra Panter rejser.

  Efter mødet har Lisa bekræftet, at der Carsten Johansen fra Panter Rejser kommer til årsmødet og fortæller om turen.

    Vandtårnsudvalget

  Årets sidste åbningsdag var fredag d. 25. november, Black Friday. Der har i alt været 277 gæster i tårnet i 2022. Færre end tidligere år, hvilket ikke mindst skyldes, at ingen skoler har benyttet muligheden for et besøg i tårnet.

  Nisserne har prydet tårnet i december måned, til glæde for mange.

  5     Blaakildegaard

  6.a  Arkivarbejde

  Ib fortalte, at der løbende er indleveringer til arkivet.

    6.b  Arrangementer på Blaakildegaard.

  Det blev drøftet hvorledes vi kan bidrage og deltage ved Jazz klubbens arrangementer. Repræsentanter fra vor forening kan være til stede og uddele materiale om foreningen. Yderligere deltagelse er nok ikke relevant pt.

  Sommerfest blev også drøftet endnu en gang. Bestyrelsen ser dog ikke nogen mulighed for at gennemføre arrangementer som ”i gamle dage”.

  Samarbejdsudvalg bestående af Lars Spatzek, Jazz klubben, SAV og vor forening er endnu ikke etableret.

  8    Hjemmesiden

  Hjemmesidens nyt layout giver ikke anledning til problemer.,

  9   Kroppedal

  Ib informerede om, at Kroppedal Museum i samarbejde med FOF tilbyder et foredrag om High-Lights fraudgravninger bl.a. i Høje-Taastrup. Foredraget afholdes på Kroppedal Museum d. 1. februar. Se mere på dette link. High-lights fra Kroppedal Museums udgravninger i 2022 (fof.dk)

   10   Årsskrift

  Materiale til årsskrift 2022 er ved at blive samlet. Der ønskes fortsat også et indlæg fra Kroppedal.

   11 Bladudvalg

  Januar udgaven af medlemsbladet er i trykken. Layuot sendes til bestyrelsen inden endelig trykning..

   12 Vision

  Ønsket om et eget mødelokale står stadig øverst på ønskesedlen. Lisa fortsætter sin kontakt til Kommunen.

   13 Eventuelt

  Ingenting til referatet.

                

  Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.20.36

  Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

   

   

   

   

   

   

  Mandag d. 13. marts kl. 18.00 møde før årsmøde

  kl. 19.30 Årsmøde

  Kl.21.00 møde efter årsmøde

   

   

  Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

  Continue reading →
 • Mange kom til årsmødet

  Det blev et godt årsmøde med 43 deltagere.

  Formanden bød alle velkommen, og fortalte, at vi i år havde vendt bøtten, så præsentationen af kommende arrangementer ville ske inden selve årsmødet.

  Årsagen var planerne om en sommertur til Bornholm i samarbejde med Panter rejser, hvorfra Carsten Johansen skulle fortælle om turen.

  Carsten Johansen kom dog ikke til mødet, hvorfor Lisa Ulriksen måtte lave en kort information om turen. Det blev lovet, at en folder med beskrivelse af turen vil blive lagt på hjemmesiden d. 14. marts, og at folderen vil blive vedlagt medlemsbladet for april.

  Årsmødet

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   Referat:

   Valg af mødeleder

   Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening.

  Hun blev enstemmigt valgt og kunne efter at have takket for valget, konstatere at indkaldelse til årsmødet var blevet udsendt rettidigt.

  1. Bestyrelsens beretning.

  Formanden gav bestyrelsens beretning. Se bilag til dette referat. Klik her Årsberetning Lokalhist. 2023 PM

  Beretningen blev godkendt.

   3   Regnskab

  Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2022, der var uddelt til alle mødedeltagere.Regnskabet udviste et underskud på kr. 5.812.61.

  Der blev spurgt til medlemstallet, som på datoen for årsmødet var 210.

  Regnskabet blev godkendt.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent.

  Budgettet for 2023 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2023.

  Budgettet blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen havde ingen forslag til vedtægtsændringer.

  1. Valg.

  På valg var:

  • Hanne Stampe Jensen, kasserer                  (valg for to år)
  • Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem            (valg for to år)
  • Ole Gram, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
  • Ledig post; bestyrelsesmedlem                    (valg for to år)
  • Ib Sandahl, suppleant                                       (valg for et år)
  • Ledig post; suppleant                                       (valg for et år)
  • Flemming Ougaard, bilagskontrollant     (valg for to år)
  • Jørgen Thorsen.
   Bilagskontrollantsuppleant                         (valg for et år)

  Til de ledige poster foreslog bestyrelsen:

                 Helle Rasmussen og Vibeke Strøm        

  Alle fik genvalg og de af bestyrelsen foreslåede kandidater blev valgt til de ledige poster.
  Bestyrelsen er nu fuldtallig jf. foreningens vedtægter.

  Bestyrelsen efter årsmødet.

  1. Indkomne forslag.

  Der var ikke modtaget forslag.

  1. Eventuelt.

  Der blev spurgt til, om bestyrelsen havde tænkt på muligheder for at spare på porto til distribution af medlemsblade, når portoen skyldtes manglende mulighed for bladuddelerne at komme til postkassen bag en låst hoveddør.

  Spørgsmålet har været drøftet løbende i bestyrelsen, uden at der kan peges på en god løsning. Det er trods alt stadig ganske få adresser inden for kommunen hvor problemet findes. En større omkostning til porto skyldes forsendelser til medlemmer, som bor andre kommuner eller landsdele.

  ———————–

  Formanden orienterede kort om, at bestyrelsens E-mail adresser er fjernet fra hjemmesiden. Det skyldes kriminel misbrug af adresserne. E-mail adresserne vil fortsat fremgå i medlemsbladet. Kontakt til foreningen via hjemmesiden kan ske under fanebladet Foreningen, hvor man finder ”Skriv til foreningen”.

  ————————

  Fra et medlem blev der opfordret til at benytte Facebook siden ”Alle os i Taastrup” til orientering om foreningens arrangementer.

  ————————

   

  Continue reading →
 • Årsmøde 2023


  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde

  mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup


  Dagsorden:
     1. Valg af mødeleder
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Budget og fastsættelse af kontingent
     5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
     6. Valg
     7. Indkomne forslag
     8. Eventuelt


  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses her Regnskab2022-ubudget

  Ad pkt. 6: På valg er:
  Hanne Stampe Jensen, kasserer (valg for to år)
  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
  Ledig post; bestyrelsesmedlem (valg for to år)
  Ib Sandahl, suppleant (valg for et år)
  Ledig post; suppleant (valg for et år)
  Flemming Ougaard, bilagskontrollant (valg for to år)
  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsupple ant (valg for et år)

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.
  Som det fremgår af ovenstående, er der ledige poster i bestyrelsen.
  De poster skal
  besættes for at opfylde foreningens vedtægter. Der må være medlemmer som vil deltage i bestyrelsesarbejdet. Har du mulighed og interesse, så kontakt et af de nuværende med
  lemmer af bestyrelsen, der kan fortælle mere om opgaverne.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der en kort orientering om kommende arrangementer og om forårstur og tur til Bornholm.


  Kontingent for 2023
  Skal først betales efter årsmødet, dog senest 1. juni.

  Continue reading →
 • 60 år blev fejret

  På Arkivernes Dag den 12. november blev foreningens 60 års dag fejret.

   

  Det skete på Blaakildegaard, hvor mange havde lagt vejen forbi, da vi med lagkage og vin med bobler,  og den officielle udgivelse af jubilæumsbogen “Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening 1962 – 2022”

  Ole Gram og Lisa Ulriksen sørger for vin og kage

  Der var “fuldt hus” på 1. sal i Blaakildegaard.

    

  Udgivelsen af Årsskrift 2021 tidligere på året blev også markeret.
   

  Med udgivelsen af to skrifter og i tillæg Kurt Nielsens bog om “Postvæsnet i Taastrup”, har der være megen læsestof til alle.

  Det er stadig muligt at købe både årsskrift og jubilæumsbogen.
  Det gøres nemmest ved at sende en mail til peter.mose@privat.tele.dk

  Årsskrift 2021 koster kr. 50,-, og Jubilæumsbogen kr. 110,-.
  Evt. porto tillægges.

  Foto: Per Andersson og Peter Mose

  Continue reading →
 • Årsmøde med 28 deltagere.

  Igen i år afholdtes årsmødet i Medborgerhuset.

  Efter velkomst af foreningens formand, Lisa M. Ulriksen, kunne man gå til mødets dagsorden, som første punkt har valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Birgit Larsen, som blev enstemmigt valgt.

  Efter at formanden havde aflagt beretning for 2021, blev det tid til regnskab og budget for 2022. Herunder fastsættelse af kontingent. Inden budget og kontingent kunne godkendes, var der en del debat om omkostningerne til trykning af årsskrift og medlemsblade. Der blev bl.a. fremsat ønske om, at få årsskriftet i samme bogformat som for år tilbage. Andre mulige besparelser i forbindelse med distributionen af blade og årsskrift blev drøftet, bl.a. muligheden for at udgive bladet udelukkende elektronisk.

  Debatten mundede dog ud i, at bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2022 blev vedtaget. Kontingent for 2022 er således kr. 200,- for enkeltmedlemskab og kr. 300,- for par.

  Husk at betale inden 1. juni ved overførsel af beløbet til foreningens konto: Reg. nr. 5333 konto nr. 0242689.

  Alle som var på valg blev genvalgt. Det er stadig ikke lykkedes at finde nogen, som vil opstille og tage den stadig ledige plads i bestyrelsen.

  Der var i år ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet. Under eventuelt blev muligheden for at udgive medlemsbladet elektronisk endnu en gang drøftet. Konklusionen blev dog at blad og årsskrift forbliver i deres nuværende form. Bestyrelsen undersøger muligheder for besparelser ved trykning.

  Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20.50.

  Foto Per Andersson

  Continue reading →
 • Indkaldelse til årsmøde den 15. marts 2022.

  Årsmødet 2022

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30
  i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup, Lokale 1.

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

  kan desuden ses på her: Klik på dette link Regnskab2021-22.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg for to år)

  Bodil Munck, næstformand (villig til genvalg for to år)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for to år)

  Per Andersson, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for to år)

  Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg for et år)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg for et år)

  Birthe Povelsen, bilagskontrollant (villig til genvalg for to år)

  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg for et år)

  Peter Mose Nielsen, redaktør af hjemmesiden (villig til genvalg for to år)

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

   

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

  en kort orientering om den kommende arrangementer.

  Continue reading →
 • Årsmøde med 28 deltagere

  Årets årsmøde, som denne gang blev afholdt i Medborgerhuset, varede mindre end en time, og alle der genopstillede til bestyrelsen og tillidsposter blev valgt.

  Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

  Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med det krævede varsel på 2 uger.

  Foreningens formand, Lisa Møldrup Ulriksen gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2020.

  Herefter blev regnskabet gennemgået af kassereren, Hanne Stampe Jensen. Ligesom bestyrelsens forslag til budget for 2022 blev forelagt. Da årsmødet afholdtes så sent på året, havde bestyrelsen indstillet, at 2021 blev med uændret kontingent.

  På valg var:      Lisa Møldrup Ulriksen, formand                                    (villig til genvalg for 2 år)
                            Hanne Stampe Jensen, kasserer                               (villig til genvalg for 2 år)
                            Ole Gram, bestyrelsesmedlem                                  (villig til genvalg for 2 år)
                          Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem                            (villig til genvalg for 2 år)
                          Birgit Stubbe og Ib Sandahl som suppleanter
                          til bestyrelsen                                                           (villige til genvalg for 1 år)
                          Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (modtog ikke genvalg)
                         Jørgen Thorsen, bilagskontrollantsuppleant               (villig til genvalg for 1 år)                  

  Til den ledige post som bilagskontrollant valgtes Birthe Povelsen.

  Bestyrelsen havde til årsmødets pkt. 7, Indkomne forslag, modtaget to:

  1:          Fra et medlem har vi modtaget forslag om, at referater offentliggøres på hjemmesiden
             hurtigt efter at mødet er afholdt.
            I dag offentliggøres referater først når de er godkendt på det førstkommende
  bestyrelsesmøde.

  I bestyrelsen var der ikke opbakning til forslaget. Årsmødet accepterede bestyrelsens holdning.

  2:         Fra et andet medlem har vi modtaget forslag om, at medlemmer af foreningen betaler kr. 30,- for årsskriftet.
             Og at ikke- medlemmer skal betale kr. 60,-.
           Årsmødet kan vedtage andre beløb.
            Forslaget vedrører kun det aktuelle års udgivelse. Ældre numre kan sælges til en af bestyrelsen fastsat pris.

   Årsmødet fandt forslaget rimeligt. Bestyrelsen foreslog derfor, at beløbet blev indregnet i kontingentet. Det blev godkendt af Årsmødet.

  Under Eventuelt benyttede bestyrelsen lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse. En mødedeltager foreslog, at der i medlemsbladet kom en opfordring til, at medlemmer, som ikke havde en E-mail adresse, lavede en aftale med et familiemedlem eller god nabo, der kunne tilmelde sig nyhedsbrevene fra foreningens hjemmeside.

  Der var også spørgsmål til hvorfor foreningen ikke havde en stand d. 28. august på Hovedgaden på Frivillighedsdagen.

  Foreningens telt stod ved vandtårnet, hvis fødselsdag blev fejret samtidigt. Da det ikke havde været muligt at skaffe mandskab til to adskilte aktiviteter denne dag, var man enedes med Frivillighedsdagen om, at Frivillighedsstanden kunne placeres ved vandtårnet. Den følgende lørdag deltog foreningen også i Frivillighedsdagens arrangement i Hedehusene.

  Jens Christophersen kunne afslutte mødet med at takke de fremmødte for et godt møde. Lisa udtalte en tak til Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

   

   

  Continue reading →
 • Årsmødet 2021 på Medborgerhuset

  Der indkaldes endnu en gang til årsmøde 2021, der på grund af Corona restriktioner måtte udskydes til den 14. september.

  Bemærk mødestedet: Lille Sal på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

   

  Indkaldelse til Årsmødet 2021

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde

  tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30 i Lille Sal på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

  kan desuden ses via linket nedenfor.

   

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg)

  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg)

  Flemming Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (genopstiller ikke)

  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg)

   

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i

  hænde senest 1 uge før årsmødet.

   

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

  en kort orientering om den kommende arrangementer.

  Årsregnskab underskrevet af kasserer og sekretær

  Regnskabet åbner i nyt vindue, når der klikkes på linket.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2021 er udsat endnu en gang.

  Årsmødet flyttes til september 2021.

  Situationen omkring Corona-restriktionerne er fortsat udsikre. Derfor er det besluttet endnu en gang at udsætte årsmødet.

  Der kommer ny indkaldelse her på hjemmesiden og i juli udgaven af medlemsbladet.

  Continue reading →
 • Årsmøde 2021

  Indkaldelse til Årsmødet 2021

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde

  tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

  kan desuden ses via linket nedenfor.

   

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg)

  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg)

  Flemming Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (genopstiller ikke)

  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg)

   

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i

  hænde senest 1 uge før årsmødet.

   

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

  en kort orientering om den kommende arrangementer.

  Årsregnskab underskrevet af kasserer og sekretær

  Regnskabet åbner i nyt vindue, når der klikkes på linket.

  Continue reading →
 • Aflysning og udsættelse af alle arrangementer i marts måned

  Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned.

  Årsmøde 2021 flyttes til tirsdag den 27. april.

  Mødet starter kl. 19.30 og afholdes på Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

  Dagsorden følger den tidligere i januar bladet udsendte.

  Historie Cafe.

  Historie Cafeen med med Michael Ziegler, udsættes til onsdag den 5. maj, Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning. Kl. 18.30

  Foredraget om dyrlæge Erik Eriksen ved Lise Wied Kirkegaard udsættes til tirsdag den 8. juni. Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe. Kl. 18.30 

  Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

  Læs mere om arrangementerne her.

  Sådan håndterer vi coronavirus i Esbjerg Kommune

  Ved alle arrangementer vil myndighedernes retningslinjer blive fulgt.

   

   

   

  Continue reading →
 • Glædelig jul og godt nytår

  2020 har været et usædvanligt år. Planlægning af aktiviteter har ofte blot ført til aflysning, når restriktioner i forbindelse med Covid-19 pandemien umuliggjorde gennemførsel af arrangementerne.

  Med ønsket og håbet om, at 2021 bliver mere normalt, og vi igen kan mødes, ønskes alle

  Glædelig jul og godt nytår.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2020

  PÅ ÅRSMØDE VALGTES NY FORMAND. Og foreningen får ny adresse.

   Årsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30

  Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup

   Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

    Der var 30 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.

   Referat:

   

  1. Valg af mødeleder

  Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

  Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med den krævede varsel på 2 uger.

  1. Bestyrelsens beretning.

   Ole Gram gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2019.

  Da årsmødet i år afholdes sidst på året, informerede Ole også om de aktiviteter, som har været gennemført i 2020.

  Beretningen blev godkendt.

  1. Regnskab

  Regnskabet var udleveret til samtlige mødedeltagere. Hanne gennemgik regnskabet.

  Regnskabet blev godkendt.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent.

        Budget for 2020 var også uddelt til alle mødedeltagere.

  Hanne orienterede om bestyrelsens beslutning om uændret kontingent i 2020: Udsættelsen af årsmødet fra marts til september.

  Denne beslutning og budgettet blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

  Det af et medlem foreslåede ændring af vedtægternes §5 for tydeliggørelse af, hvem der er stemmeberettiget på årsmødet, blev vedtaget.

  Forslaget var på forhånd tilgængelig for alle medlemmer i juli udgaven af medlemsbladet og på hjemmesiden

  Der blev stillet to spørgsmål til teksten i vedtægterne:

                        Hvorfor må der ikke stemmes ved fuldmagt?

  Svar: Det er besluttet for mange år siden, måske med baggrund i, at et medlemskab dækkede en hel husstand. Ingen bestyrelse har fundet anledning til at ændre det.

                        Et medlem fandt teksten omkring medlemskab for foreninger, institutioner og virksomheder uklar.
  Svar: Bestyrelsen vil vurdere teksten på kommende bestyrelsesmøde.

  1. Valg

  På valg var:
   Jørn Jordan-Knudsen, formand                                   (modtog ikke genvalg)

  Fredy Olsen,                                                             (modtog ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                     (villig til genvalg for 2 år)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem                               (villig til genvalg for 2 år)

  Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen                           (villig til genvalg for 1 år)

  Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen               (villig til genvalg for 1 år)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (villig til genvalg for 1 år)

  Alle, der var villige til genvalg, blev genvalgt.

  Bestyrelsen foreslog Lisa Møldrup Ulriksen, som formand for foreningen.

                        Lisa blev valgt som ny formand for foreningen.

  Da 2 medlemmer forlod bestyrelsen, søgte man blandt de fremmødte nogen, der var villig til at påtage sig en bestyrelsespost. Ingen meldte sig. Derfor bad man årsmødet godkende, at bestyrelsen måtte arbejde videre på at finde to nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev godkendt.

  Efter, at årsmødet var afsluttet, meldte Per Andersson sig villig til igen at være medlem af bestyrelsen.

  1. Indkomne forslag

    Der var ikke kommet nogle forslag ud over det under pkt. 5 nævnte.

   

  1. Eventuelt

  Bestyrelsen benyttede lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse.

  Årsmødet sluttede med, at Lisa udtalte en tak til Jørn Jordan-Knudsen for hans store arbejde som formand siden 2009. Og takkede Fredy Olsen for hans arbejde i bestyrelsen, og Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

  Den nyvalgte bestyrelse
  Per Andersson, Ole Gram, Ib Sandahl, Peter Mose Nielsen
  Bodil Munck, Lisa M. Ulriksen, Inge Sørensen, Hanne Stampe Jensen
  Birgit Stubbe havde ikke mulighed for at deltage på årsmødet.

  Foreningens postadresse er fremover:

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
  Skolevej 54, 2630 Taastrup

   

  Continue reading →
 • Årsmødet afholdes den 15. september 2020 i Taastrup Idræts Center

  Årsmøde 2020

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.30

  i Selskabslokalerne, Taastrup Idrætscenter, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses på nederst på denne side.

  Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

  Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses herunder.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

   

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.  

  Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.        

    ——————————————————————————————————————————————————-

  Forslag til vedtægtsændring:

     

  Nedenstående forslag til ændring af tekst i §5 i foreningens vedtægter er begrundet i et ønske fra et medlem.

  Ændringsforslaget er anført i kursiv.

  • 4  Medlemskab.

  Som medlemmer kan optages alle interesserede.

  Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.

  Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.

  Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

  • 5  Årsmøde.

  Foreningens højeste myndighed er årsmødet.

  Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.

  Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.

  Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

  Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

  Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

  Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

  —————————————————————————————————————————————————————-

   

  Det reviderede regnskab for 2019 og budget for 2020:

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2019 2019 2019 2020
  note INDTÆGTER          
    Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
    Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
    Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
    Kassedifference   0 0 0 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
               
    Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
    Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
    Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Vandtårnet   82 500 419 2.500
    Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
    Porto   1.510 1.500 -10 2.000
    Hjemmeside   470 500 30 500
    Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
    Gebyrer til bank   372 500 128 500
    Kontingenter   250 600 350 600
               
    Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
               
               
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 -5.600,00
               
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2019
    Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
    Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
    Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
          Kontingentrestancer -650,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 148.399,38
    Kontingentrestancer        
          Årets resultat   -1.771,27
    Aktiver i alt 156.628,11        
               
          Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
          Hensættelse årsskrift 10.000,00
               
          Kreditorer   0,00
               
          Passiver i alt  156.628,11
               
               
    Taastrup, den 10/1-2020        
               
               
               
               
               
               
               
    ……………………..   …………………     …………………
    Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
    Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant
               

                      

  Continue reading →
 • Årsskrift 2019

  Årsskrift 2019 er nu på vej ud til alle medlemmer.

  Det var i bestyrelsen besluttet, at Årsskrift 2019 skulle være færdig til præsentation på årsmødet, der nu er udsat. Og færdigt blev det.

  For redaktionen af årsskriftet har det været et konstruktivt og fornøjeligt arbejde, at udarbejde det.

  Fra indholdet kan nævnes:

  “Beretning 2019” Jørn Jordan-Knudsen
  “Sparebøssen fra Reerslev” Ib Sandahl
  “Bønder og husmænd i Sengeløse” Anna Larsen
  ”Ole Larsen. Den rødøjede dreng fra Taastrup Valby” Britta Hansen
  ” Milepæle og andre vejsten fra Høje Taastrup kommune” Ib Sandahl

   

  God fornøjelse med læsningen.

  Hvis nogen ønsker at købe årsskriftet er prisen kr. 75,-. Hertil skal lægges evt. porto kr. 40,-.

  Kontakt: Send mail med oplysning om navn og leveringsadresse til peter.mose@privat.tele.dk

  Continue reading →
 • Aflysning af årsmødet den 19. marts.

  Med baggrund i de anbefalinger som sundhedsmyndighederne og Høje-Taastrup Kommune har givet, aflyses  årsmødet, som var berammet til den 19. marts 2020.

  Bestyrelsen havde naturligvis set frem til årsmødet, men finder det korrekt at udskyde årsmødet til et senere tidspunkt, hvor sundhedsmyndighederne melder at risikoen for smitte med Coronainfluensa er minimeret.

  Der vil blive udsendt ny indkaldelse til årsmødet, når en ny dato er fastlagt.

   

  Continue reading →
 • Årsmøde 2020

   

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde
  torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30
  i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

   

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1.

  Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

  Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; bilag 2.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe,  suppleant (modtager ikke genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (modtager genvalg

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.                                       
  Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.   

  _____________________________________________________________________________________________      

  Bilag 1: 

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2019 2019 2019 2020
  note INDTÆGTER          
    Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
    Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
    Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
    Kassedifference   0 0 0 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
               
    Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
    Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
    Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Vandtårnet   82 500 419 2.500
    Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
    Porto   1.510 1.500 -10 2.000
    Hjemmeside   470 500 30 500
    Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
    Gebyrer til bank   372 500 128 500
    Kontingenter   250 600 350 600
               
    Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 5.600,00
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2019
    Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
    Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
    Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
          Kontingentrestancer -650,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 148.399,38
    Kontingentrestancer        
          Årets resultat   -1.771,27
    Aktiver i alt 156.628,11        
          Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
          Hensættelse årsskrift 10.000,00
          Kreditorer   0,00
          Passiver i alt  156.628,11
    Taastrup, den 10/1-2020        
    ……………………..   …………………     …………………
    Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
    Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant

  _________________________________________________________________________________
  Bilag 2:

  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

  I § 4 står:

      Medlemskab.
      Som medlemmer kan optages alle interesserede.
      Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
      Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
      Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

  Derfor tilføjes en sætning i § 5.

      Årsmøde.
      Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
      Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.
      Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
      Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

      Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.
      Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
      Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
      Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

  __________________________________________________________________________________________________

  Continue reading →
 • Så er det tid for betaling af kontingent.

   

  På årsmødet den 21. marts blev kontingentet for 2019 fastsat til kr. 150,- for enlige og kr.250,- for par.            Altså ingen stigning igen i år.

  Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni. Det kan ske ved bankoverførsel, eller direkte til foreningens kasserer. Kontaktoplysningerne finder du i medlemsbladet.

  Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for de fleste. Beløbet skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, Taastrup afdeling.

  Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689.

  I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skrives medlemsnummeret og kontingent 2019.

  (124, kontingent 2019)

  Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

  På bagsiden af medlemsbladet sidder en label med medlemsnummer, navn, adresse m.m. Medlemsnummeret finder du i øverste venstre hjørne.

        

   

   

   

   

   

  Betal allerede nu. Så risikerer du ikke at glemme betalingen på et senere tidspunkt.

  Kommunen har krav til at vide, hvem der er medlemmer i vor forening.

  Har du/I et medlemskab for par, skal begge navne være på adresselabelen.  Mangler det ene navn, så oplys det til vor kasserer, gerne pr. E-mail.

  Hvis et medlemskab ønskes ændret fra enkeltmedlem til par, skal kassereren have oplyst det 2. navn.

  Ændres et medlemskabet for par til enkeltmedlem, skal kassereren ligeledes have oplyst, hvilket navn, der skal fjernes fra medlemskabet.

  Hvis vi ikke kan give oplysning om hvem, der er medlemmer i foreningen, vil vore muligheder, for at søge om økonomisk støtte til foreningens drift og til visse arrangementer, bortfalde.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2019

  Der var 38 deltagere, repræsenterende 32 medlemskaber på årsmødet.

   

  Bestyrelsen foreslog Aksel Kramer som mødeleder. Han blev enstemmigt valgt.

  Aksel Kramer indledte, efter tak for valget, med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget februar nummeret af medlemsbladet i god tid inden indkaldelsesfristen på to uger.

  Referatet fra årsmødet, som kan læses under fanebladet “REFERATER” giver indblik i bestyrelsens beretning, valg til bestyrelsen, vedtagne vedtægtsændringer mm.

  Bestyrelsen 2019 Består af: Ib Sandahl, Peter Mose Nielsen, Inge Sørensen, Jørn Jordan-Knudsen, Bodil Munck, Lisa Møldrup Ulriksen, Hanne Stampe Jensen og Fredy Olsen. Samt Birgit Stubbe, som ikke kom med på billedet.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2019

  Der afholdes årsmøde torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30

  i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

  Dagsorden:

     1. Valg af mødeleder

     2. Bestyrelsens beretning

     3. Regnskab

     4. Budget og fastsættelse af kontingent

     5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

     6. Valg

     7. Indkomne forslag

     8. Eventuelt

   

  Ad. pkt. 3.

     Regnskab og budget:

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2018  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2018 2018 2018 2019
    INDTÆGTER          
    Kontingenter   25.840 26.600 760 27.000
    Historiske ture   27.300 20.500 -6.800 20.000
    Turudvalget evt. ekstratur 0 0 0 0
    Foredrag   4.180 13.000 8.820 5.000
    Div. Arrangementer   0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 14.811 3.000 -11.811 10.000
    Kassedifference   986 0 -986 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm.   551 1.000 449 1.000
               
    Indtægter i alt   73.668 64.100 -9.568 63.000
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   28.948 23.500 -5.448 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 2.220 0 -2.220 0
    Foredrag   8.697 19.000 10.303 10.000
    Div. Arrangementer   320 0 -320 0
    Vandtårnet   136 0 -136 500
    Trykning af blade   7.500 8.000 500 16.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 1.446 1.500 54 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.287 4.000 2.713 3.000
    Porto   1.482 1.000 -482 1.500
    Hjemmeside   470 0 -470 500
    Repræsentation   1.109 0 -1.109 1.500
    Gebyrer til bank   473 500 27 500
    Kontingenter   1.132 240 -892 600
               
    Udgifter i alt   55.219 57.740 2.521 72.100
               
               
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt 18.449,15 6.360,00 -12.089,15 -9.100,00
               
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2017
    Bankkonto 165.072,88   Bankkonto   145.315,23
    Kassebeholdning 1.676,50   Kassebeholdning 255,00
          Kontingentrestancer 4.600,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 132.170,23
    Kontingentrestancer 2.520,00        
          Årets resultat   18.449,15
    Aktiver i alt 169.269,38        
               
          Egenkapital Ultimo i alt 150.619,38
          Hensættelse årsskrift 18.000,00
               
          Kreditorer   650,00
               
          Passiver i alt    169.269,38
               
               
               
    Taastrup den 7/01-2019       0,00  

   

  Ad. pkt. 5.

  Bestyrelsen foreslår ændringer af §7 i vedtægterne. Dels skal ændringerne muliggøre reduceret kontingent for nye medlemmer, som indmeldes sidst på året, dels smidiggøre kassererens daglige arbejde. Teksten i §7 foreslås således:

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Kontingentet, der dækker et regnskabsår, fastlægges på Årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske via netbank eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

  Nye medlemmer, som optages i foreningen efter 1. juni, betaler kontingent ved indmeldelsen. Optages nye medlemmer efter 1. september, er kontingentet halveret for resten af indmeldelsesåret.

  Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil.

  Bestyrelsen kan meddele prokura.

  Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens formue, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

  Kassereren indkasserer kontingent og betaler de forfaldne regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabet indgår som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

  Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 10.000,-.

   

   Ad. pkt. 6.

  På valg er:

  Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg for 2 år)

  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

  Lisa Møldrup Ulriksen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

  Margit Fohlmann, suppleant til bestyrelsen (modtager ikke genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen (villig til genvalg for 1 år)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (villig til genvalg for 1 år)

  Flemmi9ng Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg for 2 år)

  Carsten Junker, suppleant, bilagskontrollant (modtager ikke genvalg)

  Bestyrelsen foreslår

  Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen (1 år)

   

  Ad. pkt. 7.

  Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

  Continue reading →
 • Genindvielse af mindestenen over Verner Emil Sørensen

  Mindesten over Verner Emil Sørensen

  Der er genindvielse af mindestenen onsdag d. 29. august 2018 kl. 17.00

  Mindestenen over modstandsmanden Verner Emil Sørensen, der blev dræbt af tyskerne ved Kraghave blokpost d. 29. august 1944 under en aktion for at skaffe våben, er nu blevet flyttet fra det sted, hvor den oprindelig var placeret midt ude mellem baneskinnerne. Ved DSB’s hjælp er stenen nu blevet flyttet væk fra selve baneterrænet.

  Modstandsgruppen havde forsøgt at stoppe et tog medførende våben, men der var for mange tyske vagter ombord på toget, så forsøget mislykkedes og Verner Emil Sørensen blev dræbt. De overlevende modstandsfolk flygtede og gemte sig efterfølgende i Thorslunde kirke.

  Nu står mindestenen smukt på stien til Hedehusene og hjørnet af Frøgårds Alle, som Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening sammen med Høje-Taastrup Kommune driftsbyen har fundet passende.  Mindestenens tekst er blevet frisket op med ny sort maling og der er lavet et fint anlæg omkring stenen af driftsbyen.

  Det er Hjemmeværnskommandoen fra Vordingborg, der står for mindehøjtideligheden.

  Der vil være taler af Formand fra Mindefonden Christian Eugen-Olsen og borgmester Michael Ziegler og alle er velkomne til at overvære det.

  Jørn Jordan-Knudsen

  Klik på billederne, for at få dem i stor udgave.

  Continue reading →
 • Husk at betale kontingent inden 1. juni.

  Kontingentet for 2018 skal være betalt inden d. 1. juni jf. vore vedtægter:

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastlægges på årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske ved netbank, giroindbetaling, på posthus eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

  Kontingentet er kr. 15o,- for enkelt person og kr. 250,- et par.

  Foreningens bankkonto:

  Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689

  Husk at angive navn og gerne medlemsnummer.

  Continue reading →
 • E-mail adresser

  Vi savner jeres E-mail adresse.

  Hvorfor så det? Ja, for så kan vi hurtigt komme ud med meddelelser til jer. Det kunne være vi pludseligt havde fået mulighed for at deltage i et arrangement. Eller vi har måttet ændre på et allerede planlagt arrangement. Og det kunne også med tiden være muligt for os at sende jer et nyhedsbrev, – lidt oftere end det trykte blad udsendes nu.

  I dag er det trykte blad, som udkommer fire gange om året, mediet hvor vi informerer om foreningens aktiviteter. Og vi har naturligvis også vor hjemmeside, der i store træk afspejler informationerne i bladet. Men erfaringen har vist, at ikke mange benytter hjemmesiden så ofte, at den kan sikre en hurtig information til alle.

  Vi kunne naturligvis også vælge, at sende et brev med det røde postbud. Men han er blevet langsom og dyr. Så den løsning kan kun bruges undtagelsesvis.

  Giv os derfor jeres E-mail adresse. Måske har vi den. Modtager du nyhedsmail hver gang der er nyheder her på foreningens hjemmeside, så har vi din E-mail adresse.

  Hvis din mail adresse mangler, så send en mail til peter.mose@privat.tele.dk. Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer.

  Tak for jeres hjælp til en bedre kommunikation.

   

   

  Continue reading →
 • Referater fra bestyrelsesmøder
 • Årsmødet 2018 afholdes onsdag d. 21. marts.

  I medlemsbladet november 2017 er der i kalenderen på side 10 anført en forkert dato for årsmødet i 2018.
  Den rigtige dato er

  onsdag d. 21. marts.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2017

  Den 16. marts blev der afholdt årsmøde i foreningen.

   

   

  Der lyttes til formandens beretning

  Efter at formanden Jørn Jordan-Knudsen havde aflagt beretning for foreningens aktiviteter i det forløbne år, havde to emner især mødedeltagernes interesse:

   

   

  Fastsættelse af kontingentet for 2017. Bestyrelsen fremlagde forslag om differentieret kontingent for personligt/enkelt medlem og for par, således at personligt medlemskab vil koste kr. 150,- og for par kr. 250,-.

  Forslaget blev vedtaget.

  Valg til bestyrelse. Inden mødet var der ikke indkommet forslag på kandidater til bestyrelsen, som manglede et medlem efter, at et medlem af bestyrelsen var fraflyttet kommunen (og Sjælland). På selve mødet blev den ledige plads besat, idet Lisa Møldrup Ulriksen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Se mere om bestyrelsen og udvalgsposterne her. 

  Når referatet fra årsmødet er godkendt af bestyrelsen, vil det blive lagt her på vor hjemmeside.

   

   

  Jørn Jordan-Knudsen sikre sig sammen med aftenens ordstyrer Jens Christophersen, at vedtægterne følges.

   

  Begge foto, Bjarne Larsen. Klik på billederne for større udgave.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet Oktober 2016 – Årgang 32 – nr. 3

  Der har indsneget sig et par fejl i medlemsbladet.

  1. Mødet med Morten Bødskov om letbane. Mødet foregår i Kulturcentret torsdag d. 23. november kl. 18.00 – 22.00

  2. Arkivernes dag er IKKE fredag d. 11.november., men lørdag d. 12. november.

  Se iøvrigt kalenderen her.   (Åbner nyt faneblad)

  Continue reading →
 • Mindeord for Ole Rasch

  Ole Rasch døde den 8. oktober 2016

   Jeg modtog onsdag den 12. oktober meddelelse om, at Ole Rasch var afgået ved døden og skal bisættes fra Taastrup Ny Kirke den 18. oktober 2016 kl. 13.00.

  Ole Rasch var en stor fotograf her i lokalområdet, men fotograferede også udenfor Taastrup området.

  Ole blev 85 år tidligere på året og i den forbindelse besøgte jeg dem begge og vi havde nogle gode timer sammen, hvor Ole fortalte om sit arbejde som fotograf og de mange oplevelser, han havde haft i de mange år. Det var meget spændende at høre han fortælle om den tid.

  Ole og Christa har været medlemmer i Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening i mange år og har været med til bl.a. at arrangere høstfest på Blaakildegaard. For nogle år siden fik vi dem til at sidde og udlevere kuponer, så vi kunne se, hvor mange der kom til høstfesten.

  Jeg kunne så fortælle Ole om de billeder, han havde taget hjemme hos mine forældre og det var han glad for at høre om, for, som han sagde: ”det kan jeg ikke huske.”

  Ole Rasch har gennem tiderne taget mange tusinde billeder og disse havde han hjemme, men for nogle år siden besluttede han at aflevere alle sine negativer til Arkivet på Blaakildegaard og det var Blaakildegaard meget glade for.

  Der sidder hver uge et hold interesserede, som scanner billederne ind på PC og hen ad vejen vil alle disse billeder blive tilgængelige for offentligheden.

  Jørn Jordan-Knudsen

  1. oktober 2016
  Continue reading →
 • Foreningen er med på frivillighedsdagene

  Lørdag den 27. august var der firvillighedsdag i Hedehusene, der samtidig fejrede byfest. Vejret var det bedst tænkelige, hvilket havde fået mange til at aflægge staderne, der var opstillet på Hovedgaden, et besøg.

  Billeder fra Hedehusene

  HPIM8037 HPIM8039 HPIM8040

   

  Lørdag den 10. september er det i Taastrup der er frivillighedsdag. Staderne bliver sat op på Taastrup Hovedgade. Foreningen vil igen have en stand, hvor man kan møde medlemmer af bestyrelsen og høre om foreningens aktiviteter.

  Samme dag fejre Vandtårnet fødselsdag, og i den anledning byder foreningen på en kop kaffe ved tårnet.

  Continue reading →
 • Kontingent for 2016

  Nr. 2 2016Medlemsblad nr. 2 er nu omdelt. Og måske har du med bladet også modtaget et indbetalingskort for kontingent 2016.

  Kontingentet er uændret kr. 200,- pr. husstand.

  Kontingent kan betales med indbetalingskortet eller ved indsættelse af beløbet på foreningens bankkonto. 5333 0242 2689. Husk at skrive navn i meddelelsesfeltet.

  Har du allerede betalt kontingentet, skal du naturligvis ikke betale endnu en gang.

   

  Continue reading →
 • Se resultatet på besvarelserne på “Spørgeskema til medlemmerne”.

  På årsmødet den 17. marts 2016 blev dette spørgeskema uddelt til deltagerne.

  Spørgeskema for hjemmesideSamtidigt blev det muligt at give sin mening og ideer til kende via besvarelse på hjemmesiden.

  Der kommet i alt 35 besvarelser, hvorfor resultatet må anses for at være repræsentativt for foreningens medlemsskare.

  Et stort flertal finder at forårsturen (83%), foredrag (77%) og juleturen (57%) er vigtigt. Så de aktiviteter skal vi naturligvis fortsætte med.

  Under en tredjedel finder sommerfest på Blåkildegaard og fødselsdagsfest for Vandtårnet for vigtigt.

  Blandt de mulige nye tiltag er der stor interesse for studieture til lokale historiske steder (69%) og fortællerdage (54%). Det vil der blive arbejdet på at gennemføre.

  Der var ikke mange, som fandt det vigtigt med flere arrangementer på Blaakildegaard. Måske under påvirkning af de nuværende forhold på gården.

   

   

   

  Der er også kommet mange gode forslag til foredrag og studieture:

  • Der var måske en mulighed for et foredrag om udviklingen af Hedeland, som kunne følges op af en travetur i området.
  • Besøg i Vikingelandsbyen med Risby-tæppet.
  • Stationsbyen Taastrup 1847 FF.
  • Lokalforvaltningernes historie; skoler, gas-el-vand, skarn og skrot, genbrug mv.
  • Historisk maddag med f.eks. Bi Skaarup. Historiske kostumer og historiske frisurer,
   f.eks. Maria Antoinettes påvirkning af adelige i Danmark.
  • Hertugen af Wellington til hest gennem byen 1807. “Copenhagen” var navnet på hans ynglingshest
   i slaget ved Waterloo.
  • Foredrag om Ole Rømer, evt. på Kroppedal med en, der kan gennemgå hans liv og gerninger.
  • Vandretur på arealet hvor Hedehusene Teglværk lå.
  • Lade “ældre borger fortælle, evt. Axel Hartmann

   

  Se også kalenderen for årets aktiviteter.

  Continue reading →
 • Årsmøde 2016 den 17. marts kl. 19.00

  Årsmødet 2016 afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, 17. marts kl. 19.00.

  Kulturcenteret

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab er trykt i medlemsbladet januar/februar 2016.

  Ad pkt. 5:

  •                    Jørn Jordan-Knudsen, formand                    Villig til genvalg, 2 år
  •                    Peter Mose Nielsen, best. medl.                   Villig til genvalg, 2 år
  •                    Henning Bering-Bryld, best. medl.                Modtager ikke genvalg
  •                    Maj-Britt Christophersen, best. medl.           Modtager ikke genvalg
  •                    Kaj Jørgensen, suppleant                            Villig til genvalg, 1 år
  •                    Ib Sandahl, suppleant                                 Villig til genvalg, 1 år
  •                    Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant           Villig til genvalg, 2 år
  •                    Carsten Junker, suppl. bilagskontrollant      Villig til genvalg, 1 år

  Ad pkt. 6: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. og der gives et kort foredrag om den kommende forårstur. Der åbnes for tilmelding til forårsturen efter årsmødet.

  Velkommen til årsmødet.

  Continue reading →
 • Godt nytår. Husk tilmelding til foredraget d. 17. februar.

   Fra bestyrelsen ønskes alle medlemmer et godt nytår.

  Årets første arrangement er foredraget den 17. februar om vor kommunes udvikling igennem 5 årtier fortalt af vicestadsingeniør Claudio Pannicelli.

  broNykirke

  Taastrup og Høje-Taastrup kommune har igennem de sidste 5 årtier gennemgået en fantastisk udvikling. Et par stationsbyer imellem København og Roskilde og nogle landsbyer, som i dag udgør en moderne forstadskommune. Claudio vil vise billeder og fortælle om denne udvikling.

   

  Foredraget afholdes i Kulturcenteret, hvor vi starter med at spise stegt flæsk med persillesovs kl. 18.00. Ønsker du ikke stegt flæsk, kan der bestilles smørebrød i stedet. Pris inkl. kaffe/the kr. 110,-.

  Hvis du gerne vil høre foredraget, der starter kl. 19.00, men ikke ønsker at deltage i spisningen, kan du deltage for kr. 50,- inkl. kaffe/the.

  Husk at tilmelde dig inden den 10. februar til enten: Ole Gram, tlf. 4399 1721, Christian Friis Damgaard tlf. 4399 8137 eller Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268.

  Betaling for arrangementet skal indbetales på foreningens konto nr. 5333 0242689.

  Continue reading →
 • ARKIVERNES DAG

  Arkivernes dag er en tilbagevendende aktivitet fra år til år.

  I år er det den 14. november 2015 på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup, hvor der er åbent fra klokken 11.00 til 14.00.

  Ib Sandahl og Kim G. Urplante vil være til stede på Blaakildegaard og fortælle om gården, om udstillingen og om L.A. Ring malerierne.

  Jeg vil opfordre alle i Høje-Taastrup Kommune til at møde op og dele en god historie fra vores kommune med os eller høre en.

  Ib og Kim glæder sig til at se mange mennesker, som enten vil høre om lokalhistorie eller fortælle historier herfra.

   

  Jørn Jordan-Knudsen

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

  Formand

  Continue reading →
 • Årsskrift

  Nyt årsskrift planlægges, i anden form end tidligere.
  Nærmere oplysninger kommer senere / Redaktøren

  Continue reading →
 • Sommerfesten 2015

  Der blev afholdt sommerfest i Blaakildegaard den 15. august

  og det blev en dejlig dag med meget fint vejr fra morgenstunden.

  Jørn 1                 Jørn 4           HPIM6663

  Der var forskellige aktiviteter, bl.a. KFUM spejderne, der lavede snobrød og popcorn.

  Jørn 7 Jørn 8 Jørn 9

  Der var udstilling fra slægtsforskerforeningen i Taastrup, Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening og en udstilling om fotografier fra Høje -Taastrup Kommune gennem tiderne. Der var boder med honning, bolchekogning og ansigtsmaling.

  Jørn 5             Jørn 3

  Foreningen havde boder, der solgte øl, vin, vafler, kage og kaffe samt byens bedste ben med kartoffelsalat og salat til.

  Der var rundvisning i L.A. Ring samlingen og fremvisning af film, hvor man bl.a. så Jørgen Tjelberg Hansen være med til at fremstille verdens største krukke.

  Jørn 6              Jørn 2

  Underholdningen blev leveret af 4 unge damer, i gruppen LINE – UP. Det blev en dejlig dag med mange mennesker, som nød den gode musik, maden, kaffen og den gode stemning.

  Continue reading →
 • Medlemmernes e-mail adresser

  Foreningen er i gang med at registrere medlemmernes e-mail adresser.
  Det foregår på den måde, at foreningens kasserer registrerer din e-mail adresse, når du sender ham en mail. Hvis du har sendt ham en e-mail for nylig, er du allerede blevet registreret.
  Ellers opfordres du til at sende ham en mail med navn og adresse. Som emne skrives teksten: “Min e-mail adresse”.

  Send mailen til:  jdam@mail.dk

  Continue reading →
 • Udstilling om foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune

  Byhistorisk Samling og Kroppedal Museum åbner særudstilling på Blåkildegaard:

  Er du medlem

  Med underfundige eksempler er foreningslivet i forstaden gjort spændende, lærerigt og levende for alle, der blot har den mindste interesse i at dykke ned i et stykke lokalt Danmarkshistorie. Foreningslivet har bundet Høje-Taastrup Kommune sammen til en historiefortælling, der både er unik, men som samtidig er helt almen for alle danskere. Her er historien om alt fra selskabelige foreninger til Græsrodsbevægelser og foreninger, der dannede baggrund for væsentlige samfundstiltag, som vi alle stadig nyder godt af.

  Udstillingen åbnes fredag d. 20. marts 2015 kl. 14.00 af borgmester Michael Ziegler.

  Bestyrelsesformand for Kroppedal Museum byder velkommen og arkivleder Lars Spatzek fortæller om baggrunden for udstillingen.

  Læs mere om udstillingen på www.kroppedal.dk

  Se billeder fra åbningen her!

  Continue reading →
 • Årsmødet 2014.

  Årsmødet 2014 finder sted d. 20 marts 2014 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12.

  Vi skal bl.a. diskutere fremtiden.
  Kom med dine ideer, så vi kan få gang i debatten.

  Bestyrelsen.

  Continue reading →
 • Bestyrelsen har ændret udseende.

  Margrethe Schovsbo er trådt ud af bestyrelsen grundet sygdom.
  I stedet er vores suppleant Ib Sandahl indtrådt i bestyrelsen.
  Vi ønsker ham velkommen.

  Continue reading →
 • Reformer.

  Reformer!
  Bestyrelsen arbejder på at forny foreningen og dens aktiviteter, herunder f. eks. Høstfesten.
  Høstfesten har været et dejligt aktiv i 25 år, men nu kommer der færre og færre, og økonomien kan slet ikke følge med.
  Flere foreninger, herunder også kommunen og Hovedgaden holder nu også Høstfester, som vi skal konkurrere med.

  Continue reading →