Det hele startede i 1962
 • Årsmøde med 28 deltagere

  Årets årsmøde, som denne gang blev afholdt i Medborgerhuset, varede mindre end en time, og alle der genopstillede til bestyrelsen og tillidsposter blev valgt.

  Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

  Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med det krævede varsel på 2 uger.

  Foreningens formand, Lisa Møldrup Ulriksen gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2020.

  Herefter blev regnskabet gennemgået af kassereren, Hanne Stampe Jensen. Ligesom bestyrelsens forslag til budget for 2022 blev forelagt. Da årsmødet afholdtes så sent på året, havde bestyrelsen indstillet, at 2021 blev med uændret kontingent.

  På valg var:      Lisa Møldrup Ulriksen, formand                                    (villig til genvalg for 2 år)
                            Hanne Stampe Jensen, kasserer                               (villig til genvalg for 2 år)
                            Ole Gram, bestyrelsesmedlem                                  (villig til genvalg for 2 år)
                          Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem                            (villig til genvalg for 2 år)
                          Birgit Stubbe og Ib Sandahl som suppleanter
                          til bestyrelsen                                                           (villige til genvalg for 1 år)
                          Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (modtog ikke genvalg)
                         Jørgen Thorsen, bilagskontrollantsuppleant               (villig til genvalg for 1 år)                  

  Til den ledige post som bilagskontrollant valgtes Birthe Povelsen.

  Bestyrelsen havde til årsmødets pkt. 7, Indkomne forslag, modtaget to:

  1:          Fra et medlem har vi modtaget forslag om, at referater offentliggøres på hjemmesiden
             hurtigt efter at mødet er afholdt.
            I dag offentliggøres referater først når de er godkendt på det førstkommende
  bestyrelsesmøde.

  I bestyrelsen var der ikke opbakning til forslaget. Årsmødet accepterede bestyrelsens holdning.

  2:         Fra et andet medlem har vi modtaget forslag om, at medlemmer af foreningen betaler kr. 30,- for årsskriftet.
             Og at ikke- medlemmer skal betale kr. 60,-.
           Årsmødet kan vedtage andre beløb.
            Forslaget vedrører kun det aktuelle års udgivelse. Ældre numre kan sælges til en af bestyrelsen fastsat pris.

   Årsmødet fandt forslaget rimeligt. Bestyrelsen foreslog derfor, at beløbet blev indregnet i kontingentet. Det blev godkendt af Årsmødet.

  Under Eventuelt benyttede bestyrelsen lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse. En mødedeltager foreslog, at der i medlemsbladet kom en opfordring til, at medlemmer, som ikke havde en E-mail adresse, lavede en aftale med et familiemedlem eller god nabo, der kunne tilmelde sig nyhedsbrevene fra foreningens hjemmeside.

  Der var også spørgsmål til hvorfor foreningen ikke havde en stand d. 28. august på Hovedgaden på Frivillighedsdagen.

  Foreningens telt stod ved vandtårnet, hvis fødselsdag blev fejret samtidigt. Da det ikke havde været muligt at skaffe mandskab til to adskilte aktiviteter denne dag, var man enedes med Frivillighedsdagen om, at Frivillighedsstanden kunne placeres ved vandtårnet. Den følgende lørdag deltog foreningen også i Frivillighedsdagens arrangement i Hedehusene.

  Jens Christophersen kunne afslutte mødet med at takke de fremmødte for et godt møde. Lisa udtalte en tak til Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

   

   

  Continue reading →
 • Årsmødet 2021 på Medborgerhuset

  Der indkaldes endnu en gang til årsmøde 2021, der på grund af Corona restriktioner måtte udskydes til den 14. september.

  Bemærk mødestedet: Lille Sal på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

   

  Indkaldelse til Årsmødet 2021

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde

  tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30 i Lille Sal på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

  kan desuden ses via linket nedenfor.

   

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg)

  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg)

  Flemming Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (genopstiller ikke)

  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg)

   

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i

  hænde senest 1 uge før årsmødet.

   

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

  en kort orientering om den kommende arrangementer.

  Årsregnskab underskrevet af kasserer og sekretær

  Regnskabet åbner i nyt vindue, når der klikkes på linket.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2021 er udsat endnu en gang.

  Årsmødet flyttes til september 2021.

  Situationen omkring Corona-restriktionerne er fortsat udsikre. Derfor er det besluttet endnu en gang at udsætte årsmødet.

  Der kommer ny indkaldelse her på hjemmesiden og i juli udgaven af medlemsbladet.

  Continue reading →
 • Årsmøde 2021

  Indkaldelse til Årsmødet 2021

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde

  tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og

  kan desuden ses via linket nedenfor.

   

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til genvalg)

  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg)

  Flemming Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (genopstiller ikke)

  Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg)

   

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i

  hænde senest 1 uge før årsmødet.

   

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. Efterfølgende bliver der

  en kort orientering om den kommende arrangementer.

  Årsregnskab underskrevet af kasserer og sekretær

  Regnskabet åbner i nyt vindue, når der klikkes på linket.

  Continue reading →
 • Aflysning og udsættelse af alle arrangementer i marts måned

  Covid-19 smitten og de deraf følgende restriktioner umuliggør gennemførsel af planlagte aktiviteter i marts og april måned.

  Årsmøde 2021 flyttes til tirsdag den 27. april.

  Mødet starter kl. 19.30 og afholdes på Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

  Dagsorden følger den tidligere i januar bladet udsendte.

  Historie Cafe.

  Historie Cafeen med med Michael Ziegler, udsættes til onsdag den 5. maj, Taastrup kulturcenter, lokale 3, spisning. Kl. 18.30

  Foredraget om dyrlæge Erik Eriksen ved Lise Wied Kirkegaard udsættes til tirsdag den 8. juni. Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe. Kl. 18.30 

  Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt. betaling refunderes.

  Læs mere om arrangementerne her.

  Sådan håndterer vi coronavirus i Esbjerg Kommune

  Ved alle arrangementer vil myndighedernes retningslinjer blive fulgt.

   

   

   

  Continue reading →
 • Glædelig jul og godt nytår

  2020 har været et usædvanligt år. Planlægning af aktiviteter har ofte blot ført til aflysning, når restriktioner i forbindelse med Covid-19 pandemien umuliggjorde gennemførsel af arrangementerne.

  Med ønsket og håbet om, at 2021 bliver mere normalt, og vi igen kan mødes, ønskes alle

  Glædelig jul og godt nytår.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2020

  PÅ ÅRSMØDE VALGTES NY FORMAND. Og foreningen får ny adresse.

   Årsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30

  Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup

   Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

    Der var 30 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.

   Referat:

   

  1. Valg af mødeleder

  Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

  Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med den krævede varsel på 2 uger.

  1. Bestyrelsens beretning.

   Ole Gram gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2019.

  Da årsmødet i år afholdes sidst på året, informerede Ole også om de aktiviteter, som har været gennemført i 2020.

  Beretningen blev godkendt.

  1. Regnskab

  Regnskabet var udleveret til samtlige mødedeltagere. Hanne gennemgik regnskabet.

  Regnskabet blev godkendt.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent.

        Budget for 2020 var også uddelt til alle mødedeltagere.

  Hanne orienterede om bestyrelsens beslutning om uændret kontingent i 2020: Udsættelsen af årsmødet fra marts til september.

  Denne beslutning og budgettet blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

  Det af et medlem foreslåede ændring af vedtægternes §5 for tydeliggørelse af, hvem der er stemmeberettiget på årsmødet, blev vedtaget.

  Forslaget var på forhånd tilgængelig for alle medlemmer i juli udgaven af medlemsbladet og på hjemmesiden

  Der blev stillet to spørgsmål til teksten i vedtægterne:

                        Hvorfor må der ikke stemmes ved fuldmagt?

  Svar: Det er besluttet for mange år siden, måske med baggrund i, at et medlemskab dækkede en hel husstand. Ingen bestyrelse har fundet anledning til at ændre det.

                        Et medlem fandt teksten omkring medlemskab for foreninger, institutioner og virksomheder uklar.
  Svar: Bestyrelsen vil vurdere teksten på kommende bestyrelsesmøde.

  1. Valg

  På valg var:
   Jørn Jordan-Knudsen, formand                                   (modtog ikke genvalg)

  Fredy Olsen,                                                             (modtog ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                     (villig til genvalg for 2 år)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem                               (villig til genvalg for 2 år)

  Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen                           (villig til genvalg for 1 år)

  Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen               (villig til genvalg for 1 år)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (villig til genvalg for 1 år)

  Alle, der var villige til genvalg, blev genvalgt.

  Bestyrelsen foreslog Lisa Møldrup Ulriksen, som formand for foreningen.

                        Lisa blev valgt som ny formand for foreningen.

  Da 2 medlemmer forlod bestyrelsen, søgte man blandt de fremmødte nogen, der var villig til at påtage sig en bestyrelsespost. Ingen meldte sig. Derfor bad man årsmødet godkende, at bestyrelsen måtte arbejde videre på at finde to nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev godkendt.

  Efter, at årsmødet var afsluttet, meldte Per Andersson sig villig til igen at være medlem af bestyrelsen.

  1. Indkomne forslag

    Der var ikke kommet nogle forslag ud over det under pkt. 5 nævnte.

   

  1. Eventuelt

  Bestyrelsen benyttede lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse.

  Årsmødet sluttede med, at Lisa udtalte en tak til Jørn Jordan-Knudsen for hans store arbejde som formand siden 2009. Og takkede Fredy Olsen for hans arbejde i bestyrelsen, og Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

  Den nyvalgte bestyrelse
  Per Andersson, Ole Gram, Ib Sandahl, Peter Mose Nielsen
  Bodil Munck, Lisa M. Ulriksen, Inge Sørensen, Hanne Stampe Jensen
  Birgit Stubbe havde ikke mulighed for at deltage på årsmødet.

  Foreningens postadresse er fremover:

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
  Skolevej 54, 2630 Taastrup

   

  Continue reading →
 • Årsmødet afholdes den 15. september 2020 i Taastrup Idræts Center

  Årsmøde 2020

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.30

  i Selskabslokalerne, Taastrup Idrætscenter, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

   

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses på nederst på denne side.

  Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

  Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses herunder.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

   

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.  

  Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.        

    ——————————————————————————————————————————————————-

  Forslag til vedtægtsændring:

     

  Nedenstående forslag til ændring af tekst i §5 i foreningens vedtægter er begrundet i et ønske fra et medlem.

  Ændringsforslaget er anført i kursiv.

  • 4  Medlemskab.

  Som medlemmer kan optages alle interesserede.

  Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.

  Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.

  Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

  • 5  Årsmøde.

  Foreningens højeste myndighed er årsmødet.

  Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.

  Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.

  Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

  Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

  Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

  Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

  —————————————————————————————————————————————————————-

   

  Det reviderede regnskab for 2019 og budget for 2020:

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2019 2019 2019 2020
  note INDTÆGTER          
    Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
    Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
    Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
    Kassedifference   0 0 0 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
               
    Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
    Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
    Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Vandtårnet   82 500 419 2.500
    Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
    Porto   1.510 1.500 -10 2.000
    Hjemmeside   470 500 30 500
    Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
    Gebyrer til bank   372 500 128 500
    Kontingenter   250 600 350 600
               
    Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
               
               
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 -5.600,00
               
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2019
    Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
    Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
    Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
          Kontingentrestancer -650,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 148.399,38
    Kontingentrestancer        
          Årets resultat   -1.771,27
    Aktiver i alt 156.628,11        
               
          Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
          Hensættelse årsskrift 10.000,00
               
          Kreditorer   0,00
               
          Passiver i alt  156.628,11
               
               
    Taastrup, den 10/1-2020        
               
               
               
               
               
               
               
    ……………………..   …………………     …………………
    Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
    Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant
               

                      

  Continue reading →
 • Årsskrift 2019

  Årsskrift 2019 er nu på vej ud til alle medlemmer.

  Det var i bestyrelsen besluttet, at Årsskrift 2019 skulle være færdig til præsentation på årsmødet, der nu er udsat. Og færdigt blev det.

  For redaktionen af årsskriftet har det været et konstruktivt og fornøjeligt arbejde, at udarbejde det.

  Fra indholdet kan nævnes:

  “Beretning 2019” Jørn Jordan-Knudsen
  “Sparebøssen fra Reerslev” Ib Sandahl
  “Bønder og husmænd i Sengeløse” Anna Larsen
  ”Ole Larsen. Den rødøjede dreng fra Taastrup Valby” Britta Hansen
  ” Milepæle og andre vejsten fra Høje Taastrup kommune” Ib Sandahl

   

  God fornøjelse med læsningen.

  Hvis nogen ønsker at købe årsskriftet er prisen kr. 75,-. Hertil skal lægges evt. porto kr. 40,-.

  Kontakt: Send mail med oplysning om navn og leveringsadresse til peter.mose@privat.tele.dk

  Continue reading →
 • Aflysning af årsmødet den 19. marts.

  Med baggrund i de anbefalinger som sundhedsmyndighederne og Høje-Taastrup Kommune har givet, aflyses  årsmødet, som var berammet til den 19. marts 2020.

  Bestyrelsen havde naturligvis set frem til årsmødet, men finder det korrekt at udskyde årsmødet til et senere tidspunkt, hvor sundhedsmyndighederne melder at risikoen for smitte med Coronainfluensa er minimeret.

  Der vil blive udsendt ny indkaldelse til årsmødet, når en ny dato er fastlagt.

   

  Continue reading →
 • Årsmøde 2020

   

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde
  torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30
  i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

   

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1.

  Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

  Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; bilag 2.

  Ad pkt. 6, på valg er:

  Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

  Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

  Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

  Birgit Stubbe,  suppleant (modtager ikke genvalg)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (modtager genvalg

  Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.                                       
  Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.   

  _____________________________________________________________________________________________      

  Bilag 1: 

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2019 2019 2019 2020
  note INDTÆGTER          
    Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
    Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
    Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
    Kassedifference   0 0 0 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
               
    Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
    Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
    Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
    Div. Arrangementer 0 0 0 0
    Vandtårnet   82 500 419 2.500
    Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
    Porto   1.510 1.500 -10 2.000
    Hjemmeside   470 500 30 500
    Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
    Gebyrer til bank   372 500 128 500
    Kontingenter   250 600 350 600
               
    Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 5.600,00
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2019
    Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
    Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
    Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
          Kontingentrestancer -650,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 148.399,38
    Kontingentrestancer        
          Årets resultat   -1.771,27
    Aktiver i alt 156.628,11        
          Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
          Hensættelse årsskrift 10.000,00
          Kreditorer   0,00
          Passiver i alt  156.628,11
    Taastrup, den 10/1-2020        
    ……………………..   …………………     …………………
    Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
    Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant

  _________________________________________________________________________________
  Bilag 2:

  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

  I § 4 står:

      Medlemskab.
      Som medlemmer kan optages alle interesserede.
      Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
      Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
      Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

  Derfor tilføjes en sætning i § 5.

      Årsmøde.
      Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
      Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.
      Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
      Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

      Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.
      Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
      Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
      Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

  __________________________________________________________________________________________________

  Continue reading →
 • Så er det tid for betaling af kontingent.

   

  På årsmødet den 21. marts blev kontingentet for 2019 fastsat til kr. 150,- for enlige og kr.250,- for par.            Altså ingen stigning igen i år.

  Kontingentet skal være betalt senest den 1. juni. Det kan ske ved bankoverførsel, eller direkte til foreningens kasserer. Kontaktoplysningerne finder du i medlemsbladet.

  Bankoverførsel er sikkert det nemmeste for de fleste. Beløbet skal overføres til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, Taastrup afdeling.

  Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689.

  I feltet ”meddelelse til beløbsmodtager” skrives medlemsnummeret og kontingent 2019.

  (124, kontingent 2019)

  Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

  På bagsiden af medlemsbladet sidder en label med medlemsnummer, navn, adresse m.m. Medlemsnummeret finder du i øverste venstre hjørne.

        

   

   

   

   

   

  Betal allerede nu. Så risikerer du ikke at glemme betalingen på et senere tidspunkt.

  Kommunen har krav til at vide, hvem der er medlemmer i vor forening.

  Har du/I et medlemskab for par, skal begge navne være på adresselabelen.  Mangler det ene navn, så oplys det til vor kasserer, gerne pr. E-mail.

  Hvis et medlemskab ønskes ændret fra enkeltmedlem til par, skal kassereren have oplyst det 2. navn.

  Ændres et medlemskabet for par til enkeltmedlem, skal kassereren ligeledes have oplyst, hvilket navn, der skal fjernes fra medlemskabet.

  Hvis vi ikke kan give oplysning om hvem, der er medlemmer i foreningen, vil vore muligheder, for at søge om økonomisk støtte til foreningens drift og til visse arrangementer, bortfalde.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2019

  Der var 38 deltagere, repræsenterende 32 medlemskaber på årsmødet.

   

  Bestyrelsen foreslog Aksel Kramer som mødeleder. Han blev enstemmigt valgt.

  Aksel Kramer indledte, efter tak for valget, med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget februar nummeret af medlemsbladet i god tid inden indkaldelsesfristen på to uger.

  Referatet fra årsmødet, som kan læses under fanebladet “REFERATER” giver indblik i bestyrelsens beretning, valg til bestyrelsen, vedtagne vedtægtsændringer mm.

  Bestyrelsen 2019 Består af: Ib Sandahl, Peter Mose Nielsen, Inge Sørensen, Jørn Jordan-Knudsen, Bodil Munck, Lisa Møldrup Ulriksen, Hanne Stampe Jensen og Fredy Olsen. Samt Birgit Stubbe, som ikke kom med på billedet.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2019

  Der afholdes årsmøde torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30

  i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

  Dagsorden:

     1. Valg af mødeleder

     2. Bestyrelsens beretning

     3. Regnskab

     4. Budget og fastsættelse af kontingent

     5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

     6. Valg

     7. Indkomne forslag

     8. Eventuelt

   

  Ad. pkt. 3.

     Regnskab og budget:

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
               
  Regnskab 1/1 – 31/12- 2018  
               
        Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
        2018 2018 2018 2019
    INDTÆGTER          
    Kontingenter   25.840 26.600 760 27.000
    Historiske ture   27.300 20.500 -6.800 20.000
    Turudvalget evt. ekstratur 0 0 0 0
    Foredrag   4.180 13.000 8.820 5.000
    Div. Arrangementer   0 0 0 0
    Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 14.811 3.000 -11.811 10.000
    Kassedifference   986 0 -986 0
    Renter   0 0 0 0
    Salg af årsskrifter mm.   551 1.000 449 1.000
               
    Indtægter i alt   73.668 64.100 -9.568 63.000
               
    UDGIFTER          
    Historiske ture   28.948 23.500 -5.448 23.000
    Turudvalget evt. ekstratur 2.220 0 -2.220 0
    Foredrag   8.697 19.000 10.303 10.000
    Div. Arrangementer   320 0 -320 0
    Vandtårnet   136 0 -136 500
    Trykning af blade   7.500 8.000 500 16.000
    Årsmøde og bestyrelsesmøder 1.446 1.500 54 1.500
    Kontorartikler, EDB m.v. 1.287 4.000 2.713 3.000
    Porto   1.482 1.000 -482 1.500
    Hjemmeside   470 0 -470 500
    Repræsentation   1.109 0 -1.109 1.500
    Gebyrer til bank   473 500 27 500
    Kontingenter   1.132 240 -892 600
               
    Udgifter i alt   55.219 57.740 2.521 72.100
               
               
               
    Overskud overføres til Egenkapitalen i alt 18.449,15 6.360,00 -12.089,15 -9.100,00
               
               
    AKTIVER note PASSIVER
          Saldo pr. 31. december 2017
    Bankkonto 165.072,88   Bankkonto   145.315,23
    Kassebeholdning 1.676,50   Kassebeholdning 255,00
          Kontingentrestancer 4.600,00
          Hensættelse årsskrift -18.000,00
          Egenkapital primo i alt 132.170,23
    Kontingentrestancer 2.520,00        
          Årets resultat   18.449,15
    Aktiver i alt 169.269,38        
               
          Egenkapital Ultimo i alt 150.619,38
          Hensættelse årsskrift 18.000,00
               
          Kreditorer   650,00
               
          Passiver i alt    169.269,38
               
               
               
    Taastrup den 7/01-2019       0,00  

   

  Ad. pkt. 5.

  Bestyrelsen foreslår ændringer af §7 i vedtægterne. Dels skal ændringerne muliggøre reduceret kontingent for nye medlemmer, som indmeldes sidst på året, dels smidiggøre kassererens daglige arbejde. Teksten i §7 foreslås således:

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Kontingentet, der dækker et regnskabsår, fastlægges på Årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske via netbank eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

  Nye medlemmer, som optages i foreningen efter 1. juni, betaler kontingent ved indmeldelsen. Optages nye medlemmer efter 1. september, er kontingentet halveret for resten af indmeldelsesåret.

  Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil.

  Bestyrelsen kan meddele prokura.

  Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens formue, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

  Kassereren indkasserer kontingent og betaler de forfaldne regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabet indgår som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

  Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 10.000,-.

   

   Ad. pkt. 6.

  På valg er:

  Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg for 2 år)

  Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

  Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

  Lisa Møldrup Ulriksen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

  Margit Fohlmann, suppleant til bestyrelsen (modtager ikke genvalg)

  Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen (villig til genvalg for 1 år)

  Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (villig til genvalg for 1 år)

  Flemmi9ng Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg for 2 år)

  Carsten Junker, suppleant, bilagskontrollant (modtager ikke genvalg)

  Bestyrelsen foreslår

  Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen (1 år)

   

  Ad. pkt. 7.

  Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

  Continue reading →
 • Genindvielse af mindestenen over Verner Emil Sørensen

  Mindesten over Verner Emil Sørensen

  Der er genindvielse af mindestenen onsdag d. 29. august 2018 kl. 17.00

  Mindestenen over modstandsmanden Verner Emil Sørensen, der blev dræbt af tyskerne ved Kraghave blokpost d. 29. august 1944 under en aktion for at skaffe våben, er nu blevet flyttet fra det sted, hvor den oprindelig var placeret midt ude mellem baneskinnerne. Ved DSB’s hjælp er stenen nu blevet flyttet væk fra selve baneterrænet.

  Modstandsgruppen havde forsøgt at stoppe et tog medførende våben, men der var for mange tyske vagter ombord på toget, så forsøget mislykkedes og Verner Emil Sørensen blev dræbt. De overlevende modstandsfolk flygtede og gemte sig efterfølgende i Thorslunde kirke.

  Nu står mindestenen smukt på stien til Hedehusene og hjørnet af Frøgårds Alle, som Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening sammen med Høje-Taastrup Kommune driftsbyen har fundet passende.  Mindestenens tekst er blevet frisket op med ny sort maling og der er lavet et fint anlæg omkring stenen af driftsbyen.

  Det er Hjemmeværnskommandoen fra Vordingborg, der står for mindehøjtideligheden.

  Der vil være taler af Formand fra Mindefonden Christian Eugen-Olsen og borgmester Michael Ziegler og alle er velkomne til at overvære det.

  Jørn Jordan-Knudsen

  Klik på billederne, for at få dem i stor udgave.

  Continue reading →
 • Husk at betale kontingent inden 1. juni.

  Kontingentet for 2018 skal være betalt inden d. 1. juni jf. vore vedtægter:

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastlægges på årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske ved netbank, giroindbetaling, på posthus eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

  Kontingentet er kr. 15o,- for enkelt person og kr. 250,- et par.

  Foreningens bankkonto:

  Reg. nr. 5333    konto nr. 024 2689

  Husk at angive navn og gerne medlemsnummer.

  Continue reading →
 • E-mail adresser

  Vi savner jeres E-mail adresse.

  Hvorfor så det? Ja, for så kan vi hurtigt komme ud med meddelelser til jer. Det kunne være vi pludseligt havde fået mulighed for at deltage i et arrangement. Eller vi har måttet ændre på et allerede planlagt arrangement. Og det kunne også med tiden være muligt for os at sende jer et nyhedsbrev, – lidt oftere end det trykte blad udsendes nu.

  I dag er det trykte blad, som udkommer fire gange om året, mediet hvor vi informerer om foreningens aktiviteter. Og vi har naturligvis også vor hjemmeside, der i store træk afspejler informationerne i bladet. Men erfaringen har vist, at ikke mange benytter hjemmesiden så ofte, at den kan sikre en hurtig information til alle.

  Vi kunne naturligvis også vælge, at sende et brev med det røde postbud. Men han er blevet langsom og dyr. Så den løsning kan kun bruges undtagelsesvis.

  Giv os derfor jeres E-mail adresse. Måske har vi den. Modtager du nyhedsmail hver gang der er nyheder her på foreningens hjemmeside, så har vi din E-mail adresse.

  Hvis din mail adresse mangler, så send en mail til peter.mose@privat.tele.dk. Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer.

  Tak for jeres hjælp til en bedre kommunikation.

   

   

  Continue reading →
 • Referater fra bestyrelsesmøder
 • Årsmødet 2018 afholdes onsdag d. 21. marts.

  I medlemsbladet november 2017 er der i kalenderen på side 10 anført en forkert dato for årsmødet i 2018.
  Den rigtige dato er

  onsdag d. 21. marts.

  Continue reading →
 • Årsmødet 2017

  Den 16. marts blev der afholdt årsmøde i foreningen.

   

   

  Der lyttes til formandens beretning

  Efter at formanden Jørn Jordan-Knudsen havde aflagt beretning for foreningens aktiviteter i det forløbne år, havde to emner især mødedeltagernes interesse:

   

   

  Fastsættelse af kontingentet for 2017. Bestyrelsen fremlagde forslag om differentieret kontingent for personligt/enkelt medlem og for par, således at personligt medlemskab vil koste kr. 150,- og for par kr. 250,-.

  Forslaget blev vedtaget.

  Valg til bestyrelse. Inden mødet var der ikke indkommet forslag på kandidater til bestyrelsen, som manglede et medlem efter, at et medlem af bestyrelsen var fraflyttet kommunen (og Sjælland). På selve mødet blev den ledige plads besat, idet Lisa Møldrup Ulriksen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Se mere om bestyrelsen og udvalgsposterne her. 

  Når referatet fra årsmødet er godkendt af bestyrelsen, vil det blive lagt her på vor hjemmeside.

   

   

  Jørn Jordan-Knudsen sikre sig sammen med aftenens ordstyrer Jens Christophersen, at vedtægterne følges.

   

  Begge foto, Bjarne Larsen. Klik på billederne for større udgave.

  Continue reading →
 • Medlemsbladet Oktober 2016 – Årgang 32 – nr. 3

  Der har indsneget sig et par fejl i medlemsbladet.

  1. Mødet med Morten Bødskov om letbane. Mødet foregår i Kulturcentret torsdag d. 23. november kl. 18.00 – 22.00

  2. Arkivernes dag er IKKE fredag d. 11.november., men lørdag d. 12. november.

  Se iøvrigt kalenderen her.   (Åbner nyt faneblad)

  Continue reading →
 • Mindeord for Ole Rasch

  Ole Rasch døde den 8. oktober 2016

   Jeg modtog onsdag den 12. oktober meddelelse om, at Ole Rasch var afgået ved døden og skal bisættes fra Taastrup Ny Kirke den 18. oktober 2016 kl. 13.00.

  Ole Rasch var en stor fotograf her i lokalområdet, men fotograferede også udenfor Taastrup området.

  Ole blev 85 år tidligere på året og i den forbindelse besøgte jeg dem begge og vi havde nogle gode timer sammen, hvor Ole fortalte om sit arbejde som fotograf og de mange oplevelser, han havde haft i de mange år. Det var meget spændende at høre han fortælle om den tid.

  Ole og Christa har været medlemmer i Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening i mange år og har været med til bl.a. at arrangere høstfest på Blaakildegaard. For nogle år siden fik vi dem til at sidde og udlevere kuponer, så vi kunne se, hvor mange der kom til høstfesten.

  Jeg kunne så fortælle Ole om de billeder, han havde taget hjemme hos mine forældre og det var han glad for at høre om, for, som han sagde: ”det kan jeg ikke huske.”

  Ole Rasch har gennem tiderne taget mange tusinde billeder og disse havde han hjemme, men for nogle år siden besluttede han at aflevere alle sine negativer til Arkivet på Blaakildegaard og det var Blaakildegaard meget glade for.

  Der sidder hver uge et hold interesserede, som scanner billederne ind på PC og hen ad vejen vil alle disse billeder blive tilgængelige for offentligheden.

  Jørn Jordan-Knudsen

  1. oktober 2016
  Continue reading →
 • Foreningen er med på frivillighedsdagene

  Lørdag den 27. august var der firvillighedsdag i Hedehusene, der samtidig fejrede byfest. Vejret var det bedst tænkelige, hvilket havde fået mange til at aflægge staderne, der var opstillet på Hovedgaden, et besøg.

  Billeder fra Hedehusene

  HPIM8037 HPIM8039 HPIM8040

   

  Lørdag den 10. september er det i Taastrup der er frivillighedsdag. Staderne bliver sat op på Taastrup Hovedgade. Foreningen vil igen have en stand, hvor man kan møde medlemmer af bestyrelsen og høre om foreningens aktiviteter.

  Samme dag fejre Vandtårnet fødselsdag, og i den anledning byder foreningen på en kop kaffe ved tårnet.

  Continue reading →
 • Kontingent for 2016

  Nr. 2 2016Medlemsblad nr. 2 er nu omdelt. Og måske har du med bladet også modtaget et indbetalingskort for kontingent 2016.

  Kontingentet er uændret kr. 200,- pr. husstand.

  Kontingent kan betales med indbetalingskortet eller ved indsættelse af beløbet på foreningens bankkonto. 5333 0242 2689. Husk at skrive navn i meddelelsesfeltet.

  Har du allerede betalt kontingentet, skal du naturligvis ikke betale endnu en gang.

   

  Continue reading →
 • Se resultatet på besvarelserne på “Spørgeskema til medlemmerne”.

  På årsmødet den 17. marts 2016 blev dette spørgeskema uddelt til deltagerne.

  Spørgeskema for hjemmesideSamtidigt blev det muligt at give sin mening og ideer til kende via besvarelse på hjemmesiden.

  Der kommet i alt 35 besvarelser, hvorfor resultatet må anses for at være repræsentativt for foreningens medlemsskare.

  Et stort flertal finder at forårsturen (83%), foredrag (77%) og juleturen (57%) er vigtigt. Så de aktiviteter skal vi naturligvis fortsætte med.

  Under en tredjedel finder sommerfest på Blåkildegaard og fødselsdagsfest for Vandtårnet for vigtigt.

  Blandt de mulige nye tiltag er der stor interesse for studieture til lokale historiske steder (69%) og fortællerdage (54%). Det vil der blive arbejdet på at gennemføre.

  Der var ikke mange, som fandt det vigtigt med flere arrangementer på Blaakildegaard. Måske under påvirkning af de nuværende forhold på gården.

   

   

   

  Der er også kommet mange gode forslag til foredrag og studieture:

  • Der var måske en mulighed for et foredrag om udviklingen af Hedeland, som kunne følges op af en travetur i området.
  • Besøg i Vikingelandsbyen med Risby-tæppet.
  • Stationsbyen Taastrup 1847 FF.
  • Lokalforvaltningernes historie; skoler, gas-el-vand, skarn og skrot, genbrug mv.
  • Historisk maddag med f.eks. Bi Skaarup. Historiske kostumer og historiske frisurer,
   f.eks. Maria Antoinettes påvirkning af adelige i Danmark.
  • Hertugen af Wellington til hest gennem byen 1807. “Copenhagen” var navnet på hans ynglingshest
   i slaget ved Waterloo.
  • Foredrag om Ole Rømer, evt. på Kroppedal med en, der kan gennemgå hans liv og gerninger.
  • Vandretur på arealet hvor Hedehusene Teglværk lå.
  • Lade “ældre borger fortælle, evt. Axel Hartmann

   

  Se også kalenderen for årets aktiviteter.

  Continue reading →
 • Årsmøde 2016 den 17. marts kl. 19.00

  Årsmødet 2016 afholdes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, 17. marts kl. 19.00.

  Kulturcenteret

  Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

  Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab er trykt i medlemsbladet januar/februar 2016.

  Ad pkt. 5:

  •                    Jørn Jordan-Knudsen, formand                    Villig til genvalg, 2 år
  •                    Peter Mose Nielsen, best. medl.                   Villig til genvalg, 2 år
  •                    Henning Bering-Bryld, best. medl.                Modtager ikke genvalg
  •                    Maj-Britt Christophersen, best. medl.           Modtager ikke genvalg
  •                    Kaj Jørgensen, suppleant                            Villig til genvalg, 1 år
  •                    Ib Sandahl, suppleant                                 Villig til genvalg, 1 år
  •                    Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant           Villig til genvalg, 2 år
  •                    Carsten Junker, suppl. bilagskontrollant      Villig til genvalg, 1 år

  Ad pkt. 6: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

  Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage. og der gives et kort foredrag om den kommende forårstur. Der åbnes for tilmelding til forårsturen efter årsmødet.

  Velkommen til årsmødet.

  Continue reading →
 • Godt nytår. Husk tilmelding til foredraget d. 17. februar.

   Fra bestyrelsen ønskes alle medlemmer et godt nytår.

  Årets første arrangement er foredraget den 17. februar om vor kommunes udvikling igennem 5 årtier fortalt af vicestadsingeniør Claudio Pannicelli.

  broNykirke

  Taastrup og Høje-Taastrup kommune har igennem de sidste 5 årtier gennemgået en fantastisk udvikling. Et par stationsbyer imellem København og Roskilde og nogle landsbyer, som i dag udgør en moderne forstadskommune. Claudio vil vise billeder og fortælle om denne udvikling.

   

  Foredraget afholdes i Kulturcenteret, hvor vi starter med at spise stegt flæsk med persillesovs kl. 18.00. Ønsker du ikke stegt flæsk, kan der bestilles smørebrød i stedet. Pris inkl. kaffe/the kr. 110,-.

  Hvis du gerne vil høre foredraget, der starter kl. 19.00, men ikke ønsker at deltage i spisningen, kan du deltage for kr. 50,- inkl. kaffe/the.

  Husk at tilmelde dig inden den 10. februar til enten: Ole Gram, tlf. 4399 1721, Christian Friis Damgaard tlf. 4399 8137 eller Jørn Jordan-Knudsen, tlf. 2461 6268.

  Betaling for arrangementet skal indbetales på foreningens konto nr. 5333 0242689.

  Continue reading →
 • ARKIVERNES DAG

  Arkivernes dag er en tilbagevendende aktivitet fra år til år.

  I år er det den 14. november 2015 på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup, hvor der er åbent fra klokken 11.00 til 14.00.

  Ib Sandahl og Kim G. Urplante vil være til stede på Blaakildegaard og fortælle om gården, om udstillingen og om L.A. Ring malerierne.

  Jeg vil opfordre alle i Høje-Taastrup Kommune til at møde op og dele en god historie fra vores kommune med os eller høre en.

  Ib og Kim glæder sig til at se mange mennesker, som enten vil høre om lokalhistorie eller fortælle historier herfra.

   

  Jørn Jordan-Knudsen

  Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

  Formand

  Continue reading →
 • Årsskrift

  Nyt årsskrift planlægges, i anden form end tidligere.
  Nærmere oplysninger kommer senere / Redaktøren

  Continue reading →
 • Sommerfesten 2015

  Der blev afholdt sommerfest i Blaakildegaard den 15. august

  og det blev en dejlig dag med meget fint vejr fra morgenstunden.

  Jørn 1                 Jørn 4           HPIM6663

  Der var forskellige aktiviteter, bl.a. KFUM spejderne, der lavede snobrød og popcorn.

  Jørn 7 Jørn 8 Jørn 9

  Der var udstilling fra slægtsforskerforeningen i Taastrup, Høje-Taastrup Lokalhistorisk forening og en udstilling om fotografier fra Høje -Taastrup Kommune gennem tiderne. Der var boder med honning, bolchekogning og ansigtsmaling.

  Jørn 5             Jørn 3

  Foreningen havde boder, der solgte øl, vin, vafler, kage og kaffe samt byens bedste ben med kartoffelsalat og salat til.

  Der var rundvisning i L.A. Ring samlingen og fremvisning af film, hvor man bl.a. så Jørgen Tjelberg Hansen være med til at fremstille verdens største krukke.

  Jørn 6              Jørn 2

  Underholdningen blev leveret af 4 unge damer, i gruppen LINE – UP. Det blev en dejlig dag med mange mennesker, som nød den gode musik, maden, kaffen og den gode stemning.

  Continue reading →
 • Medlemmernes e-mail adresser

  Foreningen er i gang med at registrere medlemmernes e-mail adresser.
  Det foregår på den måde, at foreningens kasserer registrerer din e-mail adresse, når du sender ham en mail. Hvis du har sendt ham en e-mail for nylig, er du allerede blevet registreret.
  Ellers opfordres du til at sende ham en mail med navn og adresse. Som emne skrives teksten: “Min e-mail adresse”.

  Send mailen til:  jdam@mail.dk

  Continue reading →
 • Udstilling om foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune

  Byhistorisk Samling og Kroppedal Museum åbner særudstilling på Blåkildegaard:

  Er du medlem

  Med underfundige eksempler er foreningslivet i forstaden gjort spændende, lærerigt og levende for alle, der blot har den mindste interesse i at dykke ned i et stykke lokalt Danmarkshistorie. Foreningslivet har bundet Høje-Taastrup Kommune sammen til en historiefortælling, der både er unik, men som samtidig er helt almen for alle danskere. Her er historien om alt fra selskabelige foreninger til Græsrodsbevægelser og foreninger, der dannede baggrund for væsentlige samfundstiltag, som vi alle stadig nyder godt af.

  Udstillingen åbnes fredag d. 20. marts 2015 kl. 14.00 af borgmester Michael Ziegler.

  Bestyrelsesformand for Kroppedal Museum byder velkommen og arkivleder Lars Spatzek fortæller om baggrunden for udstillingen.

  Læs mere om udstillingen på www.kroppedal.dk

  Se billeder fra åbningen her!

  Continue reading →
 • Årsmødet 2014.

  Årsmødet 2014 finder sted d. 20 marts 2014 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12.

  Vi skal bl.a. diskutere fremtiden.
  Kom med dine ideer, så vi kan få gang i debatten.

  Bestyrelsen.

  Continue reading →
 • Bestyrelsen har ændret udseende.

  Margrethe Schovsbo er trådt ud af bestyrelsen grundet sygdom.
  I stedet er vores suppleant Ib Sandahl indtrådt i bestyrelsen.
  Vi ønsker ham velkommen.

  Continue reading →
 • Reformer.

  Reformer!
  Bestyrelsen arbejder på at forny foreningen og dens aktiviteter, herunder f. eks. Høstfesten.
  Høstfesten har været et dejligt aktiv i 25 år, men nu kommer der færre og færre, og økonomien kan slet ikke følge med.
  Flere foreninger, herunder også kommunen og Hovedgaden holder nu også Høstfester, som vi skal konkurrere med.

  Continue reading →

 

 • Der er opstået en fejl, feedet er sandsynligvis nede. Prøv igen senere.