Referat af bestyrelsesmødet d. 11. januar 2018

BESTYRELSESMØDE

 Dato: torsdag den 11. JANUAR 2018 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

 

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Jens Damsgaard kasserer

Christian Friis Damgaard sekretær

 

 

Birgit Maria Lorenzen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen  bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

 

 

 Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

Afbud:

Margit, Maria, Jens

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra møde den 30. november 2017
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Årsberetning 2017 [flyttet til pkt. 13]
 4. Regnskab, årsregnskab?
 5. Foredragsudvalget
 6. Turudvalget
 7. Vandtårnsudvalget
 8. Bladudvalget, deadline næste blad er 15. januar.
 9. Arkivudvalget
 10. Årsskrift
 11. Hjemmesiden
 12. Kroppedal
 13. Bestyrelse: herunder årsmøde med årsberetning og årsregnskab samt valg af to nye

bestyrelsesmedlemmer, da Maria og Christian har meddelt, at de udtræder.

 1. Eventuelt

 

 

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra møde den 30. november 2017

Rettelse til pkt. 7: ”Pakkedatoen blev fastlagt” ændres til ”Henstilling om fremover at fastsætte pakkedatoer i god tid”. Med denne ændring blev referatet godkendt.

 

 1. Meddelelser fra formanden

Indkaldelse til Frivillighedsdagens generalforsamling den 5. februar 2018 kl. 19.30. Jørn og yderligere én deltager.

Som opfølgning på sagen om teleslynge så har formanden talt med Lars Spatzek og har endvidere kontaktet HTK.

 

 1. Årsberetning 2017

Det blev besluttet at flytte drøftelsen af årsberetningen til pkt. 13, så pkt. 3 står tomt.

 

 1. Regnskab, årsregnskab?

Grundet kasserers afbud til mødet blev der ingen gennemgang af årsregnskabet. Det er også i 2018 muligt for foreninger at ansøge om kommunale midler til arrangementer. Der er udsendt besked til restanter om manglende indbetalinger.  Det skal indskærpes i medlemsbladet, at medlemsnummer altid skal være anført ved indbetalinger.

 

 1. Foredragsudvalget

Klagen til Kulturcentrets kantine over maden i forbindelse med efterårets foredrag er resulteret i, at foreningen får refunderet 2.000 kr. Bestyrelsen besluttede at anvende beløbet til at reducere deltagerprisen ved førstkommende spiseforedrag til 100 kr.

På biblioteket er der fortællerhjørne ved Inger Mangor den 31. januar kl. 15-17 og ved Laurids Christensen den 28. februar.

 

Udvalget planlægger et foredrag om Barfredshøjlejren og  Grevelejren, som blev etableret under 1. verdenskrig. Ib henviste til  Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening, som ligger inde med materiale om emnet.

 

 1. Turudvalget

Forårsuren den 10 maj 2018 går til Sofiero slot og blomsterpark og videre derfra til Ängelholm, som er Høje Taastrup kommunes venskabsby. Pris pr deltager er 525 kr., og tilmeldingen begynder under årsmødet onsdag den 21. marts. Vi vil ansøge kommunen om tilskud efter §79- reglen.

Forslag til smutture: Vridsløse statsfængsels bygninger og Mosede fort.

 

 1. Vandtårnsudvalget

Det totale besøgstal for 2017 er opgjort til lige omkring 550, hvilket må betragtes som ganske udmærket. Juleudsmykningen fik en rosende omtale.

 

 

 1. Bladudvalget, deadline næste blad er 15. januar

Det kommende nummer af bladet skal indeholde indkaldelse til årsmødet og det reviderede regnskab. Peter har indleveret materiale om forårsturen til Sverige.

Fremover vil foreningen spare på kuvertering af medlemsbladet. Alene postomdelte medlemsblade vil fra nu af ligge i kuverter. Det drejer sig i øjeblikket om 22. Alle øvrige vil modtage medlemsbladet med label på bagsiden og minus kuvert.

 

 1. Arkivudvalget

Mandag den 29.  januar 2018 kl. 19.30 holder Poul Erik Sørensen, der er formand for Mandagsaftenerne i Sengeløse, foredrag med overskriften ”Hvem var Ebbe Skovgaard egentlig?”  Vort lokalhistoriske arkiv har bistået Poul Erik med materiale og oplysninger.

Velux Fonden har givet et tilskud til skanning af Ole Rash’s billeder.

Torsdag den 1. februar kl. 15 markerer Kroppedal Lars Spatzek’s 25 års jubilæum.

 

 1. Årsskrift

Asger Birk Jensen er blevet forsynet med et USB-stik, og i uge 3 præsenterer han årsskriftets opsætning.

 

 1. Hjemmesiden

 

Bjarne Larsen, der er foreningens WEB-master, har den 7. januar kl. 00.03 sendt en mail til bestyrelsen. Heri meddeler Bjarne, at DK-Hostmaster har skærpet sikkerheden, så NemID fremover skal anvendes. Dette indebærer, at foreningen skal have NemID medarbejdersignatur. Formanden kontakter bank og NemID og får sagerne på plads, så Bjarne kan fortsætte sit arbejde som WEB-master. – Det blev under behandlingen af dette punkt understreget, at denne mail er fra foreningens WEB-master og altså IKKE fra et medlem af bestyrelsen.

Hjemmesidens oversigt over medlemmernes mailadresser bliver ifølge Peter anført med en mild kryptering, hvor @ erstattes med bogstaver.

 

 

 

 1. Kroppedal

Intet til dette punkt.

 

 1. Bestyrelse

Punktet udvidet med årsmøde og årsberetning

 

Formandens udkast til bestyrelsens årsberetning , som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, blev vedtaget af bestyrelsen med eneste tilføjelse af de 2.000 kr. fra Kulturcentrets kantine – jvfr. ovenfor under pkt. 5.

 

På årsmødet skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Christian og Maria, der ikke genopstiller. Formanden har to emner i kikkerten. Muligvis skal der også vælges en suppleant i stedet for Margit, der i øjeblikket overvejer at genopstille. Bilagskontrollant Lisbeth Steffensen ønsker ikke genvalg.

 

Til det næste bestyrelsesmøde, som afholdes i timerne umiddelbart forud for årsmødet, er der traditionen tro til hvert bestyrelsesmedlem tre stykker smørrebrød og dertil 1 øl/vand.

 

 1. Eventuelt

Da der ikke kan træffes beslutninger under dette punkt, nøjedes den øvrige bestyrelse med en henstilling til formanden om at undlade den årlige vingave til turudvalget. Uanset om der er flere gøremål i dette udvalg end i andre, så bærer arbejdet dér lønnen i sig selv.

 

 

Mødet sluttede kl. 21.45

Referent:  Christian

 

Bestyrelsesmøder som vedtaget 17. marts 2017:

 

Tors. 1. juni 2017

kl. 19-21

 

 

Tors. 17. aug. 2017

kl. 19-21

Tors. 05. okt. 2017

kl. 19-21

 

Tors.  30. nov. 2017

kl. 19-21

Tors. 11. jan. 2018

kl. 19-21

 

Onsdag 21. marts 2018 *)  kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

*)  Fremrykket en dag  fra  den oprindelige dag, som var torsdag den 22. marts, jfr. mail fra formanden to 29-06, 2017, 09:41

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen Internt, Referater og tagget . Bogmærk permalinket.