Årsmødet 2020

PÅ ÅRSMØDE VALGTES NY FORMAND. Og foreningen får ny adresse.

 Årsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30

Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup

 Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

  Der var 30 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.

 Referat:

 

 1. Valg af mødeleder

Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med den krævede varsel på 2 uger.

 1. Bestyrelsens beretning.

 Ole Gram gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2019.

Da årsmødet i år afholdes sidst på året, informerede Ole også om de aktiviteter, som har været gennemført i 2020.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab

Regnskabet var udleveret til samtlige mødedeltagere. Hanne gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent.

      Budget for 2020 var også uddelt til alle mødedeltagere.

Hanne orienterede om bestyrelsens beslutning om uændret kontingent i 2020: Udsættelsen af årsmødet fra marts til september.

Denne beslutning og budgettet blev godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Det af et medlem foreslåede ændring af vedtægternes §5 for tydeliggørelse af, hvem der er stemmeberettiget på årsmødet, blev vedtaget.

Forslaget var på forhånd tilgængelig for alle medlemmer i juli udgaven af medlemsbladet og på hjemmesiden

Der blev stillet to spørgsmål til teksten i vedtægterne:

                      Hvorfor må der ikke stemmes ved fuldmagt?

Svar: Det er besluttet for mange år siden, måske med baggrund i, at et medlemskab dækkede en hel husstand. Ingen bestyrelse har fundet anledning til at ændre det.

                      Et medlem fandt teksten omkring medlemskab for foreninger, institutioner og virksomheder uklar.
Svar: Bestyrelsen vil vurdere teksten på kommende bestyrelsesmøde.

 1. Valg

På valg var:
 Jørn Jordan-Knudsen, formand                                   (modtog ikke genvalg)

Fredy Olsen,                                                             (modtog ikke genvalg)

Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                     (villig til genvalg for 2 år)

Bodil Munck, bestyrelsesmedlem                               (villig til genvalg for 2 år)

Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen                           (villig til genvalg for 1 år)

Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen               (villig til genvalg for 1 år)

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (villig til genvalg for 1 år)

Alle, der var villige til genvalg, blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Lisa Møldrup Ulriksen, som formand for foreningen.

                      Lisa blev valgt som ny formand for foreningen.

Da 2 medlemmer forlod bestyrelsen, søgte man blandt de fremmødte nogen, der var villig til at påtage sig en bestyrelsespost. Ingen meldte sig. Derfor bad man årsmødet godkende, at bestyrelsen måtte arbejde videre på at finde to nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev godkendt.

Efter, at årsmødet var afsluttet, meldte Per Andersson sig villig til igen at være medlem af bestyrelsen.

 1. Indkomne forslag

  Der var ikke kommet nogle forslag ud over det under pkt. 5 nævnte.

 

 1. Eventuelt

Bestyrelsen benyttede lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse.

Årsmødet sluttede med, at Lisa udtalte en tak til Jørn Jordan-Knudsen for hans store arbejde som formand siden 2009. Og takkede Fredy Olsen for hans arbejde i bestyrelsen, og Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

Den nyvalgte bestyrelse
Per Andersson, Ole Gram, Ib Sandahl, Peter Mose Nielsen
Bodil Munck, Lisa M. Ulriksen, Inge Sørensen, Hanne Stampe Jensen
Birgit Stubbe havde ikke mulighed for at deltage på årsmødet.

Foreningens postadresse er fremover:

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen. Bogmærk permalinket.