Referat fra årsmødet 2019

 

ÅRSMØDE

 Dato: torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup

 Dagsorden:

 

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Der var 38 deltagere, repræsenterende 32 medlemskaber på årsmødet.

 

Referat:

 

1    Valg af mødeleder.

 

Bestyrelsen foreslog Aksel Kramer som mødeleder. Han blev enstemmigt valgt.

Aksel Kramer indledte, efter tak for valget, med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget februar nummeret af medlemsbladet i god tid inden indkaldelsesfristen på to uger.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

Jørn Jordan-Knudsen fremlagde bestyrelsens beretning for 2018:

 

Beretning for 2018

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholdt årsmøde den 21. marts 2018, hvor Jens Damsgaard, som havde været kasserer, havde meddelt bestyrelsen, at han måtte træde tilbage pga. sygdom.

Som ny kasserer blev valgt Hanne Stampe Jensen og hun har gjort det godt i det år, hun har været kasserer. Desværre er der nogle vedtægter, som banken ikke vil godkende, som har gjort arbejdet lidt vanskeligt, så både formand og kasserer har måttet godkende alle transaktioner.

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer mere, der også ønskede at træde ud af bestyrelsen, nemlig Maria Lorenzen og Christian Friis Damgaard.

I stedet for dem blev valgt Bodil Munck og Lisa Møldrup Ulriksen og det har været en rigtig god bestyrelse, som har lavet mange gode ting i foreningen, som jeg vil komme ind på senere.

 

Turudvalget

 Forårsturen

Forårsturen i 2018, som turudvalget havde arrangeret, gik til Sverige. Vi kørte fra Taastrup til Sofiero Slot ved Hälsingborg, hvor vi fik en guidet tur på Slotsområdet og vi så den flotte park med mange rhododendron. Slottet blev beboet af det svenske kronprinspar (Dronning Ingrids forældre)  om sommeren. Efter rundvisningen spiste vi frokost i restauranten, hvor nogle spiste kylling og andre spiste laks.

Da vi var færdige med frokosten, drak vi en kop kaffe og så gik turen videre til Høje-Taastrups venskabsby Ängelholm, hvor vi gik ombord i en turbåd ved navn Laxen og sejlede ud til enden af Rønne Å, hvor vi så de mange fine lystsejlere. Turen på Rønne Å var en meget flot tur og der ligger mange store huse ned til Rønne Å. Da sejlturen var færdig, gik vi er en tur i byen og nogle var inde i kirken og andre sad på torvet og spiste is og nød det gode vejr. Det blev en dejlig dag med godt vejr.

 

Vridsløselille Statsfængsel

Turudvalget havde arrangeret en tur til fængslet i Vridsløse den 30. september, det var en tur med begrænset deltagerantal. Museet er en samling af ting, der er fremstillet af fangerne igennem tiderne. Der er malerier – legetøj med meget mere. Det bliver spændende, hvad der sker med fængslet, om det skal rives ned, eller det kan benyttes til noget andet.

Juleturen

 1. november var det tid til en juletur til Køge Kirke, som hedder Sct. Nicolai. Turen til Køge foregik i egen bil og vi skulle mødes kl. 12.50. Turudvalget havde fået formanden for menighedsrådet til at komme og fortælle om kirken. Det blev et rigtig godt foredrag, han holdt om kirken. Der var også en tur op i tårnet, som har fungeret som fyrtårn og disse ting sidder der endnu. Da rundvisningen var færdig, havde turudvalget arrangeret kaffe ovre i museet. Det blev en rigtig god dag, hvor alle medlemmer hyggede sig.

Foredragsudvalget

 Fortællerhjørnet

I foråret 2018 afholdt foredragsudvalget 3 foredrag i Fortællerhjørnet. Disse Fortællerhjørner er et samarbejde med biblioteket i Taastrup.

I januar havde vi Inger Mangor, i februar havde vi Laurids Christensen og i den forbindelse var der så mange på venteliste, at vi måtte lave et ekstra Fortællerhjørnet med også Laurids Christensen i april.

I efteråret havde vi også 3 foredrag, i september havde vi Knud Anker Iversen, i oktober var det Søren D. Sørensen og i november var det Lars Spatzek. Vi siger tak fra foredragsudvalget til disse foredragsholdere, det har været spændende at høre om deres liv både, hvor de kom fra og i Taastrup.                                                                    Der har været meget stor tilslutning til fortællerhjørnet og der har været næsten 300 tilhørere i 2018. Vi har fået en del nye medlemmer via Fortællerhjørnerne, vi er kommet i kontakt med helt andre mennesker end før.

 

Frihedskæmper Verner Emil Sørensen

 1. august 2018 blev mindestenen over modstandsmanden Verner Emil Sørensen genindviet og stenen står nu ved stien til Hedehusene og Frøgårds Alle. Det blev en meget fin indvielse, hvor Hjemmeværnskommando Vordingborg stod med et æreskompagni hjemmeværnsfolk. Formanden for mindefonden, Christian Eugen-Olsen, holdt tale. Borgmester Michael Ziegler talte også over Verner Emil Sørensen. Efter mindehøjtideligheden blev alle inviteret til reception på Høje-Taastrup Rådhus. Verner Emil Sørensen deltog i et hold-up af toget, som havde våben og ammunition med. Verner Emil Sørensen og en tysk soldat blev skudt og dræbt ved denne aktion.

 

Foredrag

Den 16. november afholdte vi et spisemøde, hvor museumsinspektør Kristian Bruhn fra Mosede Fortet kom og fortalte om Mosede Fortet og Tune stillingen, som gik fra Mosede Fortet til Roskilde Fjord. Kristian Bruhn fortalte også om afslutningen af 1. Verdenskrig. Det blev en spændende aften, hvor der blev stillet gode spørgsmål.

Aftenen startede med, at vi spiste smørrebrød, og det blev en dejlig aften med mange indtryk af 1. Verdenskrig.

Vandtårnet

Der har været mange dage, hvor vandtårnet har været åbent og der har været mange besøgende og det er vi glade for. Der har været folk fra Taastrup og der har været skoleklasser fra andre kommuner og det er vandtårnsudvalget meget glad for. Det er muligt for at komme op i vandtårnet udenfor åbningstiderne ved at kontakte Fredy Olsen.

Det kunne jo være, man fik gæster udefra, som kunne tænke sig en tur i vandtårnet. Der var 534 besøgende i vandtårnet i 2018.

Bladudvalg

Medlemsbladet er udkommet med 4 numre i 2018.

I 2019 stopper jeg som redaktør efter 8-9 år på posten, så fremover er det den samlede bestyrelse, som er bladudvalg.

Manuskriptet vil så blive sendt til en trykker og blive lay-outet og trykt, hvis bestyrelsen ikke finder på noget andet, eller der er én, der melder sig og siger, at det vil jeg gerne lave for foreningen.

 

Frivillighedsdag

Der blev afholdt frivillighedsdag i Hedehusene og i Taastrup den 26. august og den 2. september. I den forbindelse var der åbent i vandtårnet og der blev smidt flødekarameller ud fra toppen af tårnet. Disse dage er en god anledning til at tegne nye medlemmer.

Arkivernes dag

Arkivernes dag var den 10. november og der var et godt fremmøde. De fremmødte spurgte om mange ting og de fleste kunne der svares på. Det var også fremvisning af Taastrup filmene. Der var mange, der sad og morede sig over disse film.

Quiz

Quiz på bagsiden af medlemsbladet går godt. Der er flere, der kan løse quizzen og det er jo dejligt og vinderne er glade for at modtage 1/1 fl rødvin, når der er gættet rigtigt og man vinder lodtrækningen mellem de rigtige besvarelser.

Årsskrift

Årsskriftet er ikke blevet færdigt i år og den hjælp, vi har søgt, har ikke fungeret. Det er vi utrolig kede af. Det eneste, vi kan gøre er, at den bestyrelse, som bliver valgt i dag, må gribe opgaven som prioritet, så årsskriftet kan komme ud til alle medlemmer snarest.       

Kroppedal

Kroppedal har bygget hele museét om til en ny udstilling om vikingerne, som åbnede d. 15. marts. Den nye vikingebro mellem Kroppedal og Vikinglandsbyen håber vi, bliver færdig sidst på året. Alle, der har lyst, kan melde sig og deltage hver tirsdag som medbyggere.

Foreningen

Det har været et godt år med mange aktiviteter og det har været dejligt, at foreningens medlemmer har deltaget i de mange ting, bestyrelsen har fået arrangeret. Der har været mange henvendelser både via hjemmesiden og sendt som mail. Nogle ting har vi kunnet svare på, andre er sendt til Lars Spatzek, Blaakildegaard, som han så har kunnet svare på.

Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmerne og bestyrelsen for det arbejde, der er blevet lavet i foreningen. Jeg vil også sige tak til alle de, der hjælper i vandtårnet med at lave kaffe og sætte borde og stole frem ved arrangementer ved vandtårnet.

Jeg vil også sig tak til Carsten Junker for de år, han har lavet lay-out af medlemsbladet. Han har desværre ikke tid til at lave blad mere for os.

Til slut vil jeg vil gerne bede om, at alle rejser sig og mindes de af vore medlemmer, der er døde i året, der er gået.                            

Æret være deres minde.

Jørn Jordan-Knudsen

Marts 2019

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning.

 

3   Regnskab

Årsregnskabet var uddelt til alle fremmødte.

Regnskabet er blevet revideret jf. vedtægterne.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.

Regnskabet blev godkendt med ansvarsfritagelse for bestyrelsen.

 

               4   Budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet for 2019 blev ligeledes gennemgået og godkendt.

Bestyrelsen indstillede på den baggrund, at kontingentet for 2019 forbliver på kr. 150,- for enkeltmedlemskab og kr. 250,- for par.

5   Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af §7, Økonomi. Dels havde den hidtidige tekst givet anledning til besværlig arbejdsgang for kassereren ved betalinger fra vor bankkonto, dels ønskede bestyrelsen at give mulighed for et reduceret kontingent til nye medlemmer i indmeldelsesåret. Derfor blev følgende forslag fremlagt: Ændringer med kursiv.

__________________________________

 • 7. Økonomi.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingentet, der dækker et regnskabsår, fastlægges på Årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske via netbank eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

Nye medlemmer, som optages i foreningen efter 1. juni, betaler kontingent ved indmeldelsen. Optages nye medlemmer efter 1. september, er kontingentet halveret for resten af indmeldelsesåret.

Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens formue, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Kassereren indkasserer kontingent og betaler de forfaldne regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabet indgår som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 10.000,-.

___________________________________

Forslaget gav anledning til en række spørgsmål og forslag til ændring af teksten vedr. kontingentbetaling.

Bestyrelsen blev spurgt, om den var indstillet på at ændre i forslaget. Efter et kort summemøde i bestyrelsen, kunne denne meddele, at man fastholdt det fremførte forslag, der derefter gik til afstemning. Forslaget blev godkendt med overvældende majoritet.

 

6   Valg.

På valg var:

Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg for 2 år)

Ole Gram, næstformand (villig til genvalg for 2 år)

Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

Lisa Møldrup Ulriksen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen (villig til genvalg for 1 år)

 

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (villig til genvalg for 1 år)

Flemming Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg for 2 år)

 

Margit Fohlmann, suppleant til bestyrelsen (modtager ikke genvalg)

Carsten Junker, suppleant, bilagskontrollant (modtager ikke genvalg)

 

Bestyrelsen foreslog

Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen (1 år)

 

Medlem søges som suppleant, billagskontrollant (1 år)

 

Alle, der var villige til valg/genvalg blev valgt uden modkandidater. Det lykkedes ikke at finde et emne til suppleant, billagskontrollant.

7   Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag.

8   Eventuelt.

Der blev stillet spørgsmål om hvornår årsskriftet kunne forventes at være færdigt. Svaret ligger i bestyrelsens beretning: Færdiggørelsen har højeste prioritet i bestyrelsen.

Der blev fremsat forslag om, at foreningen anskaffer en dirigentklokke.

Der spurgt om muligheden for at ændre tidspunktet for Fortællerhjørnet til senere på dagen. Medlemmer, som stadig var på arbejdsmarkedet havde vanskeligt eller ikke mulighed for at deltage så tidligt på dagen.

Aksel Kramer kunne afslutte mødet og takke for god ro og orden, også når der var debat.

Referent Peter Mose.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.