Årsmøde 2020

 

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde
torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30
i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

 

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1.

Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.

Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; bilag 2.

Ad pkt. 6, på valg er:

Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)

Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)

Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)

Birgit Stubbe,  suppleant (modtager ikke genvalg)

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (modtager genvalg

Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.                                       
Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.   

_____________________________________________________________________________________________      

Bilag 1: 

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
             
Regnskab 1/1 – 31/12- 2019  
             
      Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
      2019 2019 2019 2020
note INDTÆGTER          
  Kontingenter   26.825 27.000 175 27.000
  Historiske ture   19.125 20.000 875 23.000
  Turudvalget evt. ekstratur 930 0 -930 1.000
  Foredrag   4.700 5.000 300 5.000
  Div. Arrangementer 0 0 0 0
  Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 11.100 10.000 -1.100 10.000
  Kassedifference   0 0 0 0
  Renter   0 0 0 0
  Salg af årsskrifter mm. 240 1.000 760 500
             
  Indtægter i alt   62.920 63.000 80 66.500
             
  UDGIFTER          
  Historiske ture   25.156 23.000 -2.156 28.000
  Turudvalget evt. ekstratur 1.000 0 -1.000 1.000
  Foredrag   5.025 10.000 4.975 10.000
  Div. Arrangementer 0 0 0 0
  Vandtårnet   82 500 419 2.500
  Trykning af blade   27.194 16.000 -11.194 20.000
  Årsmøde og bestyrelsesmøder 150 1.500 1.350 1.500
  Kontorartikler, EDB m.v. 1.127 3.000 1.873 3.000
  Porto   1.510 1.500 -10 2.000
  Hjemmeside   470 500 30 500
  Repræsentation   2.356 1.500 -856 2.500
  Gebyrer til bank   372 500 128 500
  Kontingenter   250 600 350 600
             
  Udgifter i alt   64.691 58.600 -6.091 72.100
             
  Overskud overføres til Egenkapitalen i alt -1.771,27 4.400,00 6.171,27 5.600,00
             
  AKTIVER note PASSIVER
        Saldo pr. 31. december 2019
  Bankkonto 161.662,11   Bankkonto   165.072,88
  Kassebeholdning 2.966,00   Kassebeholdning 1.676,50
  Årsskrift 2015-2018 -8.000,00   Forudbetalt kontingent 2020 300,00
        Kontingentrestancer -650,00
        Hensættelse årsskrift -18.000,00
        Egenkapital primo i alt 148.399,38
  Kontingentrestancer        
        Årets resultat   -1.771,27
  Aktiver i alt 156.628,11        
        Egenkapital Ultimo i alt 146.628,11
        Hensættelse årsskrift 10.000,00
        Kreditorer   0,00
        Passiver i alt  156.628,11
  Taastrup, den 10/1-2020        
  ……………………..   …………………     …………………
  Hanne Stampe Jensen   Lisbet Steffensen     Flemming Ougaard
  Kasserer   Bilagskontrollant     Bilagskontrollant

_________________________________________________________________________________
Bilag 2:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

I § 4 står:

    Medlemskab.
    Som medlemmer kan optages alle interesserede.
    Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
    Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
    Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

Derfor tilføjes en sætning i § 5.

    Årsmøde.
    Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
    Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.
    Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
    Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Eventuelt

    Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.
    Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
    Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
    Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

__________________________________________________________________________________________________

Dette indlæg blev udgivet i Arrangementer, Bestyrelsen og tagget , . Bogmærk permalinket.