Årsmødet 2019

Der afholdes årsmøde torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30

i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

Dagsorden:

   1. Valg af mødeleder

   2. Bestyrelsens beretning

   3. Regnskab

   4. Budget og fastsættelse af kontingent

   5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

   6. Valg

   7. Indkomne forslag

   8. Eventuelt

 

Ad. pkt. 3.

   Regnskab og budget:

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening  
             
Regnskab 1/1 – 31/12- 2018  
             
      Regnskab Budget  Afvigelse Budget 
      2018 2018 2018 2019
  INDTÆGTER          
  Kontingenter   25.840 26.600 760 27.000
  Historiske ture   27.300 20.500 -6.800 20.000
  Turudvalget evt. ekstratur 0 0 0 0
  Foredrag   4.180 13.000 8.820 5.000
  Div. Arrangementer   0 0 0 0
  Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune 14.811 3.000 -11.811 10.000
  Kassedifference   986 0 -986 0
  Renter   0 0 0 0
  Salg af årsskrifter mm.   551 1.000 449 1.000
             
  Indtægter i alt   73.668 64.100 -9.568 63.000
             
  UDGIFTER          
  Historiske ture   28.948 23.500 -5.448 23.000
  Turudvalget evt. ekstratur 2.220 0 -2.220 0
  Foredrag   8.697 19.000 10.303 10.000
  Div. Arrangementer   320 0 -320 0
  Vandtårnet   136 0 -136 500
  Trykning af blade   7.500 8.000 500 16.000
  Årsmøde og bestyrelsesmøder 1.446 1.500 54 1.500
  Kontorartikler, EDB m.v. 1.287 4.000 2.713 3.000
  Porto   1.482 1.000 -482 1.500
  Hjemmeside   470 0 -470 500
  Repræsentation   1.109 0 -1.109 1.500
  Gebyrer til bank   473 500 27 500
  Kontingenter   1.132 240 -892 600
             
  Udgifter i alt   55.219 57.740 2.521 72.100
             
             
             
  Overskud overføres til Egenkapitalen i alt 18.449,15 6.360,00 -12.089,15 -9.100,00
             
             
  AKTIVER note PASSIVER
        Saldo pr. 31. december 2017
  Bankkonto 165.072,88   Bankkonto   145.315,23
  Kassebeholdning 1.676,50   Kassebeholdning 255,00
        Kontingentrestancer 4.600,00
        Hensættelse årsskrift -18.000,00
        Egenkapital primo i alt 132.170,23
  Kontingentrestancer 2.520,00        
        Årets resultat   18.449,15
  Aktiver i alt 169.269,38        
             
        Egenkapital Ultimo i alt 150.619,38
        Hensættelse årsskrift 18.000,00
             
        Kreditorer   650,00
             
        Passiver i alt    169.269,38
             
             
             
  Taastrup den 7/01-2019       0,00  

 

Ad. pkt. 5.

Bestyrelsen foreslår ændringer af §7 i vedtægterne. Dels skal ændringerne muliggøre reduceret kontingent for nye medlemmer, som indmeldes sidst på året, dels smidiggøre kassererens daglige arbejde. Teksten i §7 foreslås således:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingentet, der dækker et regnskabsår, fastlægges på Årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske via netbank eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

Nye medlemmer, som optages i foreningen efter 1. juni, betaler kontingent ved indmeldelsen. Optages nye medlemmer efter 1. september, er kontingentet halveret for resten af indmeldelsesåret.

Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens formue, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Kassereren indkasserer kontingent og betaler de forfaldne regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabet indgår som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 10.000,-.

 

 Ad. pkt. 6.

På valg er:

Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til genvalg for 2 år)

Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

Lisa Møldrup Ulriksen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg for 2 år)

Margit Fohlmann, suppleant til bestyrelsen (modtager ikke genvalg)

Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen (villig til genvalg for 1 år)

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (villig til genvalg for 1 år)

Flemmi9ng Ougaard, bilagskontrollant (villig til genvalg for 2 år)

Carsten Junker, suppleant, bilagskontrollant (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår

Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen (1 år)

 

Ad. pkt. 7.

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen og tagget . Bogmærk permalinket.