Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2023

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 9. januar 2023 kl. 18.00

Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Ole Gram bestyrelsesmedlem
Bodil Munck næstformand
Hanne Stampe Jensen kasserer

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem
Peter Mose Nielsen sekretær
Ib Sandahl suppleant
Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

Lisa Møldrup Ulriksen formand

 

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Vision
 13. Eventuelt

Referat:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst

 Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2022 blev godkendt.

 1. Meddelelser fra formanden.

Der var ingen meddelelser fra formanden. Det kommende årsmøde den 13. marts blev drøftet under dette punkt.

I år er Inge, Ole, Hanne og Ib på valg. Der mangler fortsat et bestyrelsesmedlem, og nu også en suppleant til bestyrelsen. Med den nuværende bestyrelses høje gennemsnitsalder er det nødvendigt at få udfyldt de ledige pladser. Og der må forberedes en glidende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer de kommende år.

Det blev aftalt, at der i indkaldelsen til årsmødet, blev givet en opfordring til at mulige emner til bestyrelsen melder sig.

Til mødeleder foreslås igen Birgit Larsen. Lisa tager kontakt.    

 Flemmeng Ougaard har efter mødet meddelt, at han er villig til genvalg for to år på posten som     bilagskontrollant. 

3   Regnskab

Regnskab for 2022 blev uddelt og gennemgået. Regnskabet udviste et bedre resultat end budgetteret. Dette skyldes ikke mindst donation af kr. 5.000,- og salg af årsskrifter mm.

Regnskabet sendes til kommunen, og uddeles på årsmødet.

               4   Foredragsudvalget

Ole oplyste, at datoerne for efterårets Historie Cafe’ er fastlagt og lokale reserveres i kulturcenteret. Datoerne er: 20. september, 18. oktober og 15. november.
Der blev uddelt en liste med mulige fortællere/foredragsholdere, ligesom der mundtligt blev foreslået nogle. Udvalget arbejder videre med mulighederne og laver det endelige program.
Ole udtrykte endnu en gang ønske om, at informationer fra ham sker med e-mail.

Ideen om at arrangere dialogmøder, som supplement til Historie Cafeen, blev ikke drøftet ved dette møde.

5   Turudvalget

Juleturen til Ansgar Kirke i Hedehusene den 18. november blev velbesøgt, og præst Jakob Schilling fortalte underholdende om kirken.

Forårsturen den. 17. maj, dagen før Kr. Himmelfartsdag, til Andelslandsbyen ved Holbæk er planlagt.

Udvalget fremlagde forslag til en tur til Bornholm arrangeret af Panter Rejser. Det forudsættes, at der deltager min. 35. Det blev derfor drøftet, hvordan dette deltagerantal blev sikret. Et forslag var at give mulighed for deltagelse af andre end foreningens medlemmer. Det blev også foreslået og vedtaget, at turen skulle præsenteres i forbindelse med årsmødet, helst af en repræsentant fra Panter rejser.

Efter mødet har Lisa bekræftet, at der Carsten Johansen fra Panter Rejser kommer til årsmødet og fortæller om turen.

  Vandtårnsudvalget

Årets sidste åbningsdag var fredag d. 25. november, Black Friday. Der har i alt været 277 gæster i tårnet i 2022. Færre end tidligere år, hvilket ikke mindst skyldes, at ingen skoler har benyttet muligheden for et besøg i tårnet.

Nisserne har prydet tårnet i december måned, til glæde for mange.

5     Blaakildegaard

6.a  Arkivarbejde

Ib fortalte, at der løbende er indleveringer til arkivet.

  6.b  Arrangementer på Blaakildegaard.

Det blev drøftet hvorledes vi kan bidrage og deltage ved Jazz klubbens arrangementer. Repræsentanter fra vor forening kan være til stede og uddele materiale om foreningen. Yderligere deltagelse er nok ikke relevant pt.

Sommerfest blev også drøftet endnu en gang. Bestyrelsen ser dog ikke nogen mulighed for at gennemføre arrangementer som ”i gamle dage”.

Samarbejdsudvalg bestående af Lars Spatzek, Jazz klubben, SAV og vor forening er endnu ikke etableret.

8    Hjemmesiden

Hjemmesidens nyt layout giver ikke anledning til problemer.,

9   Kroppedal

Ib informerede om, at Kroppedal Museum i samarbejde med FOF tilbyder et foredrag om High-Lights fraudgravninger bl.a. i Høje-Taastrup. Foredraget afholdes på Kroppedal Museum d. 1. februar. Se mere på dette link. High-lights fra Kroppedal Museums udgravninger i 2022 (fof.dk)

 10   Årsskrift

Materiale til årsskrift 2022 er ved at blive samlet. Der ønskes fortsat også et indlæg fra Kroppedal.

 11 Bladudvalg

Januar udgaven af medlemsbladet er i trykken. Layuot sendes til bestyrelsen inden endelig trykning..

 12 Vision

Ønsket om et eget mødelokale står stadig øverst på ønskesedlen. Lisa fortsætter sin kontakt til Kommunen.

 13 Eventuelt

Ingenting til referatet.

              

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.20.36

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

 

Mandag d. 13. marts kl. 18.00 møde før årsmøde

kl. 19.30 Årsmøde

Kl.21.00 møde efter årsmøde

 

 

Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Referater. Bogmærk permalinket.