Vedtægter

Vedtægter for ”Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening”.

§1
Navn og hjemsted.
Foreningens navn:                               Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Foreningens hjemsted:                        Høje-Taastrup kommune

§2
Foreningens stiftelse.
Høje-Taastrup Lokahistorisk Forening er stiftet den 23. marts 2006, som en sammenslutning af ”Historisk Samfund for Høje-Taastrup kommune” – Stiftet 1962 og ”Arkivvennerne i Høje-Taastrup kommune” – stiftet 1992.
I 2010 sammenlagt med “Foreningen Taastrup Vandtårn”, stiftet d. 14. Maj 2003.

§3
Formål.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for lokal- og kulturhistoriske værdier i Høje-Taastrup kommune. Foreningen skal yde økonomisk og praktisk støtte til det lokalhistoriske arbejde bl.a. ved at støtte til udgivelse af bøger og skrifter herom.

§4
Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

§5
Årsmøde.
Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.

Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.
1.    Valg af mødeleder
2.    Bestyrelsen beretning
3.    Regnskab
4.    Budget og fastsættelse af kontingent
5.    Indkomne forslag
6.    Valg
7.    Eventuelt

Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.

Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

§ 6
Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige år, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i de ulige år. Der vælges for 2 år en ”Redaktør af hjemmesiden”. Vedkommende har møderet til bestyrelsesmøderne.
Herudover vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år, som vælges skiftevis hvert andet år, samt 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 bilagskontrollant suppleant hvert år. Bortset fra formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg til varetagelse af forskellige opgaver. Udvalgene udpeges blandt medlemmer i eller udenfor bestyrelsen.
Formanden leder og repræsenterer foreningen og skal i alle måder varetage dens interesser.
Er formanden forhindret, overtager næstformanden disse funktioner.

§ 7
Økonomi.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.Kontingentet, der dækker et regnskabsår, fastlægges på Årsmødet. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske via netbank eller direkte hos kassereren senest 1. juni hvert år.

Nye medlemmer, som optages i foreningen efter 1. juni, betaler kontingent ved indmeldelsen. Optages nye medlemmer efter 1. september, er kontingentet halveret for resten af indmeldelsesåret.

Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens formue, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Kassereren indkasserer kontingent og betaler de forfaldne regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabet indgår som et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 10.000,-.

§8
Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på ethvert årsmøde, når mindst 2/3 af de på årsmødet stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§9
Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun ske på et møde indkaldt specielt til dette formål. Vedtagelse af forslaget om opløsning kræver, at ¾ af de på mødet stemmeberettigede medlemmer stemmer.

Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokal- og kulturhistorisk arbejde i Høje-Taastrup kommune efter opløsningsmødets afgørelse.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 23. marts 2006.
Ændringer er vedtaget på årsmødet den 24. marts 2011, 22. marts 2012, 20. marts 2014, 19. marts 2015, 21. marts 2019 og 15. september 2020.

 

Referent                                                                                                               Formand
Peter Mose Nielsen                                                                                   Lisa Møldrup Ulriksen