Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. november 2017

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

R e f e r a t Godkendt 2018.01.11 med en enkelt rettelse til pkt. 7

BESTYRELSESMØDE

 Dato: torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Jens Damsgaard kasserer

Christian Friis Damgaard sekretær

 

 

Birgit Maria Lorenzen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen  bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

 

 

 Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

Afbud: Birgit Maria

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2017
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Bladudvalget
 8. Arkivudvalget
 9. Årsskrift
 10. Hjemmesiden
 11. Kroppedal
 12. Bestyrelse
 13. Eventuelt

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2017

Referater blev godkendt med få  rettelser af sproglig art. Der er en faktuel rettelse til referatets pkt. 8: navnet Ole Rasch indføjes på navnet Inge Åsmul’s sted.

 

 1. Meddelelser fra formanden

Svar 12. oktober fra Kulturcentrets kok vedr. klage over fortæring ved mødet den 4. oktober.

På et repræsentantskabmøde i Kulturelt Samråd blev Jørn valgt for en 4-årig periode med støtte fra

 • Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
 • Tværpilen, Vestegnens Amatørarkæologiske Forening
 • Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
 • CallistoFestivalen

Otto Jakobsen vandt november-nummerets quiz

Formanden har nu fået den adgang til foreningens bankkonto, som er hjemlet i vedtægternes § 7.

Formanden har talt med Lars Spatzek om eventuelt at installere teleslynge i Blaakildegaard og har fået et henholdende svar.

Inge bemærkede her, at kommunen stiller teleslyngeudstyr til rådighed.

 

 1. Regnskab

Der blev uddelt en ajourført medlemsliste, og Ole har lavet uddelingsruter. Jens oplyste, at der indestår 143.000 kr. på foreningens bankkonto, en stigning i år på 19.000 kr. Alt for mange medlemmer er restanter mht. kontingentindbetalinger. Jens udsender en reminder i nær fremtid.

 

 1. Foredragsudvalget

Prisreduktion på maden til foredraget den 4. oktober. Prisen blev reduceret til 2.000 kr. På januarmødet træffer bestyrelsen beslutning om beløbets skæbne.

Der er aftalt fortællehjørne med tidl. borgmester Laurids Christensen den 28. februar 2018. Inden da kommer Inger Spaabæk Mangor i fortællehjørnet onsdag den 31. januar 2018 – omtale i medlemsbladets november-nummer.

 

 1. Turudvalget

Der var 33 deltagere i kirketuren til Herstedøster. Det var en veltilrettelagt tur. Stor tak til Lisa og til præsten Lars Kruse.

Peter omdelte skitsen til forårsturen 10. maj 2018. Turen går til venskabsbyen Ângelholm med besøg undervejs på Sofiero. Det bliver en tur med mange oplevelser for pengene: 525 kr. pr deltager.

 

 1. Vandtårnsudvalget

Der var 25 deltagere til Black Friday den 24. november. Dermed kommer det samlede besøgstal for 2017 op på 525.

 

 1. Bladudvalget

Deadline til næste nr. af medlemsbladet er den 15. januar 2018. Dette nummer vil indeholde indkaldelse til årsmødet med dagsorden, regnskab m.m. Henstilling om frwemover at fastsætte pakkedatoer i god tid.

 

 1. Arkivudvalget

Ib takkede på vegne af Lars Spatzek for godt samarbejde i årets løb og for hjælpen til Arkivernes dag den 11. november. Skabene til foreningens papirer og sager er nu etableret og forsynet med lås. Der er 4 nøgler til  bestyrelsen.

 

 1. Årsskrift

Det afsluttende arbejde med årsskriftet er overdraget til Asger Birk Jensen. Formanden har aftalt et møde i uge 49.

 

 1. Hjemmesiden

Det er vedtaget, at godkendte referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden.  Det sker fra og med nærværende referat af mødet den 30. november.

 

 

 1. Kroppedal

Intet til dette punkt.

 

 1. Bestyrelse

Valg til bestyrelsen på det kommende årsmøde 2018. På valg er:

Jørn genopstiller

Peter genopstiller

Ib genopstiller til en suppleantpost

Christian stopper

Birgit Maria stopper

Margit overvejer genopstilling

 1. Eventuelt

Klovtoftegården vil indgå i kommunens samlede plan for det område, som gården ligger i. Formanden modtager gerne forslag fra Lokalhistorisk Forening.

Medborgerhuset skal have nyt navn

Mødet sluttede kl. 21.12

 

Referent:  Christian

 

Bestyrelsesmøder som vedtaget 17. marts 2017:

 

Tors. 1. juni 2017

kl. 19-21

 

 

Tors. 17. aug. 2017

kl. 19-21

Tors. 05. okt. 2017

kl. 19-21

 

Tors.  30. nov. 2017

kl. 19-21

Tors. 11. jan. 2018

kl. 19-21

 

Onsdag 21. marts 2018 *)  kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

*)  Fremrykket en dag  fra torsdag den 22. marts, jfr. mail fra formanden to 29-06, 2017, 09:41

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen Internt, Referater og tagget . Bogmærk permalinket.