Det hele startede i 1962

ÅRSMØDE

 Dato: tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30

Sted: Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup

                      Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Der var 30 stemmeberettigede medlemmer, som deltog i årsmødet.

 

Referat: 

 • Valg af mødeleder

Bestyrelsen havde opfordret Jens Christophersen til at varetage opgaven som mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

Indledningsvis kunne Jens konstatere, at årsmødet var indkaldt med den krævede varsel på 2 uger.

 1. Bestyrelsens beretning.

Ole Gram gennemgik bestyrelsens beretning, som alle medlemmer har modtaget i Årsskrift 2019.

Da årsmødet i år afholdes sidst på året, informerede Ole også om de aktiviteter, som har været gennemført i 2020.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab

Regnskabet var udleveret til samtlige mødedeltagere. Hanne gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent.

      Budget for 2020 var også uddelt til alle mødedeltagere.

Hanne orienterede om bestyrelsens beslutning om uændret kontingent i 2020: Udsættelsen af årsmødet fra marts til september.

Denne beslutning og budgettet blev godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Det af et medlem foreslåede ændring af vedtægternes §5 for tydeliggørelse af, hvem der er stemmeberettiget på årsmødet, blev vedtaget.

Forslaget var på forhånd tilgængelig for alle medlemmer i juli udgaven af medlemsbladet og på hjemmesiden

Der blev stillet to spørgsmål til teksten i vedtægterne:

                      Hvorfor må der ikke stemmes ved fuldmagt?

Svar: Det er besluttet for mange år siden, måske med baggrund i, at et medlemskab dækkede en hel husstand. Ingen bestyrelse har fundet anledning til at ændre det.

                      Et medlem fandt teksten omkring medlemskab for foreninger, institutioner og virksomheder uklar.

                      Svar: Bestyrelsen vil vurdere teksten på kommende bestyrelsesmøde.

 1. Valg

På valg var:

 Jørn Jordan-Knudsen, formand                                 (modtog ikke genvalg)

Fredy Olsen,                                                                     (modtog ikke genvalg)

Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                    (villig til genvalg for 2 år)

Bodil Munck, bestyrelsesmedlem                               (villig til genvalg for 2 år)

Ib Sandahl, suppleant til bestyrelsen                           (villig til genvalg for 1 år)

Birgit Stubbe som suppleant til bestyrelsen  (villig til genvalg for 1 år)

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant                          (villig til genvalg for 1 år)

Alle, der var villige til genvalg, blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Lisa Møldrup Ulriksen, som formand for foreningen.

                      Lisa blev valgt som ny formand for foreningen.

Da 2 medlemmer forlod bestyrelsen, søgte man blandt de fremmødte nogen, der var villig til at påtage sig en bestyrelsespost. Ingen meldte sig. Derfor bad man årsmødet godkende, at bestyrelsen måtte arbejde videre på at finde to nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev godkendt.

Efter, at årsmødet var afsluttet, meldte Per Andersson sig villig til igen at være medlem af bestyrelsen.

 1. Indkomne forslag

                      Der var ikke kommet nogle forslag ud over det under pkt. 5 nævnte.

 1. Eventuelt

Bestyrelsen benyttede lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemmer til at oplyse en E-mail adresse.

Årsmødet sluttede med, at Lisa udtalte en tak til Jørn Jordan-Knudsen for hans store arbejde som formand siden 2009. Og takkede Fredy Olsen for hans arbejde i bestyrelsen, og Jens Christophersen for aftenens indsats som mødeleder.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                          Mødet sluttede kl. 20.30

 

 

 

 

 • Borgmesteren fortalte i Historie Cafeen. 11. oktober 2021
  Der var kun plads til 40 personer i lokalet, hvor alle hørte Michael Ziegler fortælle om sit liv i Taastrup og opgaven som borgmester i Høje-Taastrup kommune. Michael Ziegler fortalte levende og åbenhjertigt om sin barndom, opvækst og liv, der med undtagelse af fire år altid har været med adresse i Taastrup. De fire år […]
 • Medlemsblad nr. 4, oktober 2021 er på vej 7. oktober 2021
  Så er årets sidste udgave af medlemsbladet på vej. Indhold 2 Formanden har ordet 3 Årsmøde med 28 deltagere 4 Frivillighedsdage i Taastrup og Hedehusene 6 Brinchs Have 9 Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og juletur 11 Bestyrelse og udvalg 12 Baglommen: Kalender   Klik på nedenstående og læs bladet. Medlemsblad oktober 2021