Referat fra årsmødet 21. marts 2018

Referat af Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forenings årsmøde

 Onsdag den 21. marts 2018 i

Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. kl. 19.30

 Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

 1.  Valg af mødeleder: Aksel Kramer blev valgt. Aksel Kramer takkede for valget og konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet, idet han havde modtaget årsmødeindkaldelsen rettidigt via medlemsbladets februar-nummer. Mødeleder henledte medlemmernes opmærksomhed på en ændring af punkt 5 i den udsendte dagsorden, idet bestyrelsen nu fremkommer med et ændringsforslag. 
 2.  Bestyrelsen beretning:

Formanden Jørn Jordan-Knudsen aflagde denne beretning:

 

Bestyrelse:

Efter årsmødet blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor der blev nedsat de forskellige udvalg, som jeg kommer ind på lidt senere.

Det var et år hvor foreningen har afholdt både foredrag og ture, som har været godt besøgt, det er vi glade for i bestyrelsen. Der har været afholdt bestyrelsesmøder på Blaakildegaard.

Foredragsudvalg:

Foredragsudvalget har arrangeret to foredrag i år. Det første foredrag var med daværende provst, Steffen Ringgaard Andreasen, den 16. februar. Vi startede med at spise stegt flæsk og persillesovs. Der var 43 medlemmer til spisningen. Herefter gik Steffen i gang med at fortælle om Luther og reformationen. Det blev en meget spændende aften, hvor der blev stillet mange spørgsmål.

Vi har også afholdt et foredrag med Lars Spatzek, som fortalte om Hedehusene, det hed ”Ad Hedehusene til”. Vi startede med at spise gule ærter og pandekager og der var 41 medlemmer.

Lars fortalte om Hedehusenes opståen og vejen fra København gennem Hedehusene, hvor der var bomme for. Der skulle betales bompenge for at køre på denne vej, så det er ikke nyt, at der skal betales for at benytte vejstrækninger i dag. Der blev fortalt om Hedehusene Skoles placering, det var storbønderne i Baldersbrønde, der bestemte dette.

Der blev afholdt Fortællehjørnet i januar – februar og marts. Den første, der fortalte om sit liv, var Ruth Trier, så kom Kaj Larsen og John Keller, det blev til 3 gode fortællinger om deres liv. Ruth fortalte om sine oplevelser på Grønland, Kaj om sit virke på Carlsberg og John om at være grusgravsejer i Sengeløse.

Der skulle have været afholdt 3 Fortællerhjørnet i efteråret, men biblioteket skulle ombygges, så vi starter igen i januar 2018 med Inger Mangor.

 

Turudvalg:

Turudvalget arrangerede forårsturen, der gik til Kolding, den 25. maj for at se Koldinghus. Der var 47, der deltog i turen til Kolding. Vi startede i Taastrup kl. 8.15.   Alle var glade og vejret var godt og der blev skænket en lille én på vejen til Kolding. Da vi nåede frem, blev vi inddelt i hold og vi blev guidet rundt på Koldinghus, en meget fin gennemgang af Koldinghus. Vi så også særudstillingen af Prins Henrik`s  orientalske jadesamling. De mange figurer, som var udstillet, var helt fantastiske. Senere gik vi i restauranten i slotskælderen for at spise det store kolde tag-selvbord.

Der havde ikke været medlemmer nok fra vores forening til at fylde bussen, så vi spurgte Ældresagen, om nogle af deres medlemmer havde lyst til at tage med på vores tur, det havde de.

Turen hjem gik fint og vi sagde tak til Per Hammel for en god transport.

I september havde turudvalget arrangeret en smuttur til Kroppedal museum, hvor 11 medlemmer deltog. Museumsinspektør Mads Thernøe gennemgik udstillingen 99XVSTGN, der er meget spændende og Mads kunne fortælle en masse om de udstillede ting.

Foreningen havde fået en henvendelse fra Ældresagen, om vi var interesseret i at deltage i en tur til Rigsarkivet og det sagde vi ja til.

Det blev den 2. november, vi tog til Rigsarkivet. Vi blev alle guidet rundt på Rigsarkivet og da vi var færdige her, gik vi på Hviids Vinstue for at spise sen frokost. De fleste kørte med toget til København, for der var selvtransport.

Turudvalget havde også arrangeret juleturen, der i år gik til Herstedøster Kirke den 24. november, hvor 33 medlemmer deltog.

Præsten Lars Kruse fortalte om Herstedøster Kirke og om branden i 2009. Senere gik vi over i menighedslokalerne og drak kaffe. Her viste Lars Kruse mange fine billeder fra Herstedøster. Der var samkørsel.

 

Vandtårnsudvalg:

Vandtårnsudvalget har haft et godt år, hvor der har været åbent på fastlagte dage, men så har der været mange dage, hvor der har været åbent for foreninger, eller der er familier, der spørger om en tur i vandtårnet. Der har også været skoleklasser, som har tegnet vandtårnet.

På Frivillighedsdagen i Taastrup var vandtårnet også åbent, for det havde fødselsdag. Der blev bagt vafler og serveret kaffe. Der blev smidt flødekarameller ud fra tårnet. Den 24. november, hvor det var Black Friday, var der også åbent og der var mange, der lagde vejen forbi tårnet, jeg var der også med to børn fra den vej, jeg bor på.

Arkivudvalg:

Igen i år blev der afholdt Arkivernes dag den 11. november på Blaakildegaard, hvor omkring 40 borgere kom på besøg. Der blev stillet mange spørgsmål og de fleste kunne vi svare på.

Der blev serveret kaffe og så går snakken jo godt. Der blev vist Taastrup-film og der var rundvisning i udstillingerne af L.A. Ring – keramik og foreningerne.

Der har været mange henvendelser via foreningens hjemmeside, hvor man spørger om forskellige ting her i vores kommune.

Bladudvalg:

Medlemsbladet er udkommet med 4 numre i 2017. Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med indlæg til medlemsbladet. I skal ikke være bange for at skrive, vi skal nok hjælpe med et indlæg.

Frivillighedsdag:

På de 2 frivillighedsdage havde vi boder i Hedehusene og Taastrup henholdsvis den 26. august og 2. september. Der var mange, der besøgte vores bod for at få en snak om Taastrup. I den forbindelse blev der tegnet 3 nye medlemmer og det var godt vejr, så der var mange på Taastrup Hovedgade.

Årsskrift:

Årsskriftet er nu gået til en opsætter som skal layout på årsskriftet, men det er en mand med mange jern i ilden, så vi må se, hvornår det er færdigt.

Kroppedal:

Kroppedal har lavet en ny udstilling, 99XVTGN, som foreningen har besøgt sidste år, det er en meget spændende udstilling med 99 genstande fra Vestegnen, der er udstillet. Hvis der stadig er nogle, der ikke har set den, er det et besøg værd.

Foreningen:

Det har været et år, hvor vi har søgt at lave forskellige ting, bl. a. foredrag i foreningen og ture, som jeg har været inde på. Der har via hjemmesiden været henvendelser til foreningen om mange forskellige ting og det har været dejligt, at der er henvendelser udefra.

Der er nogle ting vi selv kan klare og andre ting vi sender ned til Lars Spatzek, Blaakildegaard og det er han også glad for at kunne løse.

Det har også været dejligt, at så mange medlemmer har deltaget i vores arrangementer og jeg glæder mig til endnu et nyt år.

Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for det arbejde, der er blevet lagt i foreningen samt til de frivillige medlemmer, der deltager i Vandtårnet.

Jeg vil også gerne sige tak til to bestyrelsesmedlemmer som ønsker at udtræde, det er Maria Lorenzen og Christian Friis Damgaard.

Så vil jeg gerne have, at alle rejser sig og mindes de af vores medlemmer, der døde i år.

Ære være deres minde.

Bemærkninger til beretningen:

Otto Jacobsen: Henstillede at foreningen undgår tidsmæssige sammenfald med slægtsforskerforeningens arrangementer.

Formanden svarede, at man i videst muligt omfang undgår sådanne sammenfald. Men der kan opstå problemer med lokalelån, hvor foreningen skal ændre mødetidspunkt.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

 1.  Regnskab: Grundet kasserer Jens Damsgaards alvorlige sygdom forestod Peter Mose Nielsen regnskabsfremlæggelsen. Jens Damsgaard fratrådte den 5. februar 2018. Årsregnskabet for 2017 er bragt i medlemsbladet nr. 1, februar 2018 (årg. 34). Foreningen har den 21. marts 209 medlemmer, heraf 32 par og 145 enkeltmedlemmer.

Bemærkninger til regnskabet:

Fredy Olsen: Finder en uoverensstemmelse mellem kontingentindtægt og medlemstal. Formanden henviste til den hidtidige kasserers sygdom. Med kort varsel måtte andre fra bestyrelsen træde til. Man appellerede til medlemmernes forståelse for, at der under disse omstændigheder optræder mindre unøjagtigheder.

Susan Saxosen: Hvorfor er der rabat for par? Peter Mose svarede, at et par kun modtager ét eksemplar af medlemsbladet, hvilket reduceret udgifter til trykning – eventuelt også til distribution i tilfælde af postudbringning.

Regnskabet blev godkendt med ansvarsfritagelse for bestyrelsen.

 1.  Budget og fastsættelse af kontingent:

Budgettet for 2018 er bragt i medlemsbladet nr. 1, februar 2018 (årg. 34) s. 8. Der fremkom ingen ønsker om kontingentændring.

Budgettet blev godkendt.

 1.  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Ny §4

Medlemskab.

Som medlemmer kan optages alle interesserede.

Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.

Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.

Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages

med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.

Motivering: Foreninger, som ønsker at benytte kommunens lokaler og faciliteter og som eventuelt også ansøger kommunen om tilskud, skal fremover oplyse om navne og adresser på alle deres medlemmer. Det kræver kommunen fra nu af for at kunne støtte foreningsaktiviteter.

Bestyrelsens ændringsforslag kom under afstemning ved håndsoprækning. Der var eninghed om, at langt over de krævede 2/3 af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget. Forslaget godkendt.

 1.  Valg:

Jørn Jordan-Knudsen, formand, valgt for 2 år

Hanne Stampe Jensen, kasserer, valgt for 1 år

Fredy Olsen, nyt bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

Bodil Munck, nyt bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

Ib Sandahl, bestyrelsessuppleant, valgt for 1 år

Margit Scharling Fohlmann, bestyrelsessuppleant, valgt for 1 år

Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant, valgt for 1 år

Carsten Junker Thomsen, bilagskontrollantsuppleant, valgt for 1 år

 1.  Indkomne forslag:

Der var ikke noget til dette punkt

 

 1.  Eventuelt:

Susan Saxosen: Ønskede oplyst hvorledes rejseudvalget havde fundet frem til prisen for at være med på forårsturen. Peter Mose svarede, at budget laves ud fra kostprisen. Derudover søger vi kommunen om tilskud. Vi kender ikke tilskuddets størrelse – om vi overhovedet får et.

Otto Jacobsen: ’Min’ forening har allerede fået besked fra kommunen om tilskud til rejseudgifter.

 

Formanden takkede Aksel Kramer for en professionel ledelse af årsmødet.

 

Årsmødet sluttede kl. 20.30.–

Efter årsmødet var der kaffe og kage, hvorunder Peter Mose i billeder og ord orienterede om forårsturen til Sofiero og Ângelholm torsdag den 10. maj 2018.

 

Referent: Christian Friis Damgaard

 

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen Internt, Referater og tagget . Bogmærk permalinket.