Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. marts. Møde før årsmødet.

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.00

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

 

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Jens Damsgaard kasserer

Christian Friis Damgaard sekretær

 

 

Birgit Maria Lorenzen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen  bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

 

 

 

 Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

Afbud: Jens, Maria, Ib og Margit

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra 11. januar 2018
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab, inkl. orientering om stikprøvekontrol årsregnskab 2016
 4. Eventuel vedtægtsændring af §4 efter krav fra kommunen
 5. Valg:
 6. Kasserer Jens Damsgaard går pga. sygdom, ingen kandidat fundet. Ny kasserer skal vælges for 1 år (resten af Jens’ valgperiode).
 7. Bestyrelsesmedlemmer Christian Damgaard og Maria Lorenzen afgår. Nye kandidater er Bodil Munck og Fredy Olsen. Valgperiode 2 år.
 8. Suppleanterne Ib Sandahl og Margit Fohlmann vil gerne fortsætte. Valgperiode 1 år.
 9. Bilagskontrollant Lisbet Steffensen vil gerne fortsætte, men vil kun vælges for 1 år.
 10. Eventuelt

Referat:

 

 1. Godkendelse af referat fra 11. januar 2018

Rettelser/ændringer:

 1. 1 pkt. 2: ”Jørn og Peter deltager” > Formanden og yderligere én fra bestyrelsen deltager.
 2. 2 pkt. 5: ”5.000 kr.” > 2.000 kr.
 3. 3 pkt. 13: ”5.000 kr.” > 2.000 kr. ”be3styrelsesmedlem” > bestyrelsesmedlem

Herefter blev referatet godkendt med disse ændringer.

 1. Meddelelser fra formanden

Jens Damsgaard har meddelt, at han grundet sygdom fratræder som kasserer pr 5. januar 2018.

Medlemsbladets første 2018-nummer er blevet forsinket på grund af sygdom.

Arbejdet med årsskriftet bliver genoptaget efter påske.

Der var 43 tilhørere til Inger Mangors fortællehjørne på biblioteket i januar. Det var spændende at høre om Ingers mange oplevelser.

Til Laurids Christensen fortællehjørne i februar kom der langt flere tilhørere end det antal, som lokalet er beregnet til.  Laurids gentager sin fortælling på biblioteket efter påske. Det er den 18. april, og hertil er billetterne allerede revet væk.

 1. Regnskab, inkl. orientering om stikprøvekontrol årsregnskab 2016

Foreningens regnskab for 2016 er udtaget til stikprøvekontrol. Grunder kassererens sygdom har det ikke været muligt rettidigt at fremskaffe de forlangte oplysninger.  Kommunen har nu modtaget materialet og har udtalt tilfredshed med arbejdet. Bilagskontrollant Lisbet Steffensen og Dorthe Jordan-Knudsen har ydet værdifuld hjælp undervejs.

Kort gennemgang ved Peter Mose af årsregnskab 2017, som det fremstår i medlemsbladet 2018 nr. 1 s. 8.

 1. Eventuel vedtægtsændring af §4 efter krav fra kommunen

 

 

Formanden omtalte kommunens krav til foreninger, som ønsker kommunale tilskud, at:

 1. Vi skal kunne kende navnet på alle, der er medlemmer af foreningen.
 2. Kontingent pr. medlem skal være mindst kr. 100,-

Vi må således ikke mere have et husstands- eller parmedlemskab, hvor vi kun kender navnet på det ene af medlemmerne.

Formanden forslag til ny tekst var mailet til bestyrelsen den 14. marts, jfr. skemaet på s. 3.

Sekretærens forslag til ny §4 var mailet til bestyrelsen den 16. marts, jfr. skemaet på s. 3.

De to forslag blev drøftet, og bestyrelsen vedtog at fremlægge denne formulering af §4 til vedtagelse på årsmødet:

 • 4
  Medlemskab.

Som medlemmer kan optages alle interesserede.

Et medlemskab kan tegnes for enten en enkeltperson eller et par. Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.

Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et enkeltmedlemskab.

Nuværende formulering af §4: 218.03.14 Formandens forslag til ny tekst i §4:
§4
Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Et medlemskab dækker en husstand.Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. 
§4
Medlemskab.Som medlemmer kan optages alle interesserede.Et medlemskab kan tegnes for enten en enkeltperson eller et par. Medlemskab for et par dækker to navngivne personer. 

Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et enkeltmedlemskab.

(Foreninger og andre, som modtager vort blad, men som ikke betaler kontingent, er ikke medlemmer). Kan eventuelt indføres.

 

Nuværende formulering af §4:

 

2018.03.16 Sekretærens forslag til ny §4:

 

§4
Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle interesserede.Et medlemskab dækker en husstand.Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. 
§4
Medlemskab.Som medlemmer kan optages alle interesserede.Et medlemskab kan tegnes for en enkelt person eller for et par. Ved medlemskab for et par skal begge navne anføres.Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab for et par.

 

Da bestyrelsens forslag til denne vedtægtsændring ikke nåede at komme med i indkaldelsen til årsmødet, skulle den valgte ordstyrer indlede årsmødet med en gennemgang af dagsordenen og herunder gøre opmærksom på bestyrelsens forslag.

 

 1. Valg:

Aksel Kramer har indvilget i at stille op til valget af mødeleder.

Kasserer Jens Damsgaard går af pga. sygdom. Hanne Stampe Jensen har indvilget i at stille op til valget af ny kasserer for 1 år (resten af Jens’ valgperiode).

Bestyrelsesmedlemmer Christian Friis Damgaard og Maria Lorenzen afgår. Nye kandidater er Bodil Munck og Fredy Olsen. Valgperiode 2 år.

Suppleanterne Ib Sandahl og Margit Fohlmann genopstiller. Valgperiode 1 år.

Bilagskontrollant Lisbet Steffensen modtager genvalg, men vil kun vælges for 1 år.

Bilagskontrollantsuppleant Carsten Junker modtager genvalg for endnu et år.

 

6 Eventuelt

Intet til dette punkt

Mødet sluttede kl. 19.00

Referent:  Christian

 

Bestyrelsen  [KLYNGE]:      jordanknudsen@live.dk; peter.mose@privat.tele.dk; jdam@mail.dk;ole1gram@gmail.com; ingemsoerensen@hotmail.com; sandahls@privat.dk; Chrdamgaard@live.dk; jensine.fup@gmail.com; lisa@cascasgruppen.dk;  margit@fohlmann.dk

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen Internt, Referater og tagget . Bogmærk permalinket.