Referater fra bestyrelsesmøder og årsmøde den 11. marts 2024

BESTYRELSESMØDE før årsmøde

 Dato: mandag den 11. marts 2024 kl. 18.00
Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Bodil Munck næstformand

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

Hanne Stampe Jensen kasserer

Helle Rasmussen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Vibeke Strøm suppleant

Afbud:

Ib Sandahl suppleant

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Årsmødet
 4. Eventuelt

Referat:

 Godkendelse af referat fra sidst

 Referat fra bestyrelsesmødt 8. januar blev godkendt.

 1. Meddelelser fra formanden.

Der afholdes generalforsamling i Kroppedal Museumsforening d. 12. marts. Under punktet ”Indkomne forslag” er forslag om at foreningsmedlemmer får udstedt 2 medlemskort, som hver giver adgang for to personer til Kroppedal Museum.

Det har længe været et ønske (krav) fra os, at der skulle følge fordele med ved et medlemskab.

 3   Årsmødet

Agenda og PP for årsmødet blev gennemgået.

 4   Eventuelt

Bodil fortalte, at hun har fået aftale med Marie Brøndum, forretningschef Grennessminde, om foredrag i Historie Cafe’ til efteråret

Muligheden om ”Snakkemøde” blev også drøftet. Se referat fra møde efter årsmødet.

Inge efterlyste muligheder for bedre og hurtigere betaling af kontingent efter årsmødet: Er betalingsfristen frem til 1. juni for lang? Eller kan der gøres andet for at huske vore medlemmer på betaling?

Det blev besluttet at vi igen i år trykker en huskeseddel, som lægges i medlemsbladet for april.

Begrebet ”Æresmedlemmer” blev kort berørt. Det blev besluttet, at emnet tages op på bestyrelsesmødet i maj.

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                      Mødet sluttede kl.19.15

________________________________________________________

ÅRSMØDE

 Dato: mandag den 11. marts 2024 kl. 19.30
Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

På årsmødet deltog 34 medlemmer.

Formanden bød alle velkommen,

Årsmødet

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Budget og fastsættelse af kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 Referat:

 Valg af mødeleder

 Bestyrelsen havde opfordret Birgit Larsen, formand for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening.

Birgit Larsen blev enstemmigt valgt.

 1. Bestyrelsens beretning.

Formanden gav bestyrelsens beretning. Se bilag til dette referat.

Beretningen blev godkendt.

3   Regnskab

Kasserer Hanne Stampe Jensen gennemgik regnskabet for 2023, der var uddelt til alle mødedeltagere. Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.111,13.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, kun et par bemærkninger og ros til kassereren.
Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet for 2024 var ligeledes uddelt til mødedeltagerne. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2024.

Dog højere kontingent for medlemmer, der modtager medlemsblad og årsskrift med post. Bestyrelsens forslag betyder så, at medlemmer, som fortsat ønsker at modtage blade og årsskrift med posten, vil få et kontingent på kr. 325,- for enkeltmedlem (200,-) og kr. 425,- for par              (300,-).
Beløb i parentes er kontingent for alle andre.
Som alternativ til at modtage skrifterne med post, kan medlemsbladet læses på foreningens hjemmeside.Efter nogle opklarende spørgsmål til forslaget blev budgettet godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen havde ingen forslag til vedtægtsændringer.

 1. Valg.

På valg var:

 • Lisa Møldrup Ulriksen, formand (valg for to år)
 • Bodil Munck, næstformand (valg for to år)
 • Per Andersson, bestyrelsesmedlem (valg for to år)
 • Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem                       (valg for to år)
 • Vibeke Strøm, suppleant                       (valg for et år)
 • Ledig post, suppleant (valg for et år)
 • Birthe Povelsen, bilagskontrollant (valg for to år)
 • Jørgen Thorsen.
  Bilagskontrollantsuppleant (valg for et år)
 • Peter Mose Nielsen,
  Redaktør af Hjemmesiden (valg for to år)

Alle fik genvalg

Til den ledige post som suppleant til bestyrelsen blev der ikke fundet nogen blandt mødedeltagerne.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

 1. Eventuelt.

Der blev spurgt til den forholdsvis lange tid der går fra et bestyrelsesmøde er afholdt til referatet fra dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Foreningens vedtægter og rutiner beskriver, at et hvert bestyrelsesmøde som første punkt har godkendelse af referat fra det foregående møde. Referaterne kan ikke offentliggøres før de er godkendt af en samlet bestyrelse. Bestyrelsen tog spørgsmålet til sig for evt. ændring af rutiner.

Der blev igen spurgt til hvordan medlemmer, som modtager medlemsblade med post, havde for muligheder til alternative løsninger.
Berørte medlemmer kan rette henvendelse til Bladudvalget, Peter Mose Nielsen, så der kan laves en aftale.

Foreningen har søgt en omdeler, og flere har meldt sig. Det blev derfor aftalt, at der indkaldes til et møde, hvor evt. omlægning af ruter kan planlægges.

Endelig blev der igen givet en opfordring til de medlemmer, som har en mail adresse, men som endnu ikke har oplyst den til foreningen:

 • Vi kan give informationer om arrangementer meget hurtigt og nemt.
 • Hver gang der er nyt på hjemmesiden, bliver du adviseret

Referent:  Peter Mose   
Mødet sluttede med en tak for god ro og orden kl.20.15

______________________________________________________________

BESTYRELSESMØDE efter årsmøde

 Dato: mandag den 11. marts 2024 kl. 21.00
Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Bodil Munck næstformand

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

Hanne Stampe Jensen kasserer

Helle Rasmussen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Vibeke Strøm suppleant

 

Afbud:
Ingen

 

Dagsorden:

 1. Konstituering af udvalg og tillidsposter
 2. Eventuelt

Referat:

1.  Konstituering af udvalg og tillidsposter

 På posterne i Foredragsudvalget, Turudvalget, Bladudvalget og Arrangementer på Blaakildegaard blev der ikke foretaget ændringer.

Arkivudvalget overtages af Lisa, som vi regner med, kan få megen hjælp fra Ib Sandahl efter behov.

Bestyrelsesposten i Kroppedal Museumsforening varetages også fremover af Lisa.

 2.  Eventuelt

Det blev aftalt at bestyrelsesmøderne frem til årsmødet i 2025 afholdes i Taastrup Kulturcenter. Peter reserverer lokaler.

Peter reserverer også lokale til Historie Cafe’. Det blev aftalt, at der laves en ekstra Historie Cafe’ med ”Snakkemøde” i slutningen af oktober. Som oplæg kunne vises Taastrup film, eller billeder fra Arkiv.dk

Endelig blev det aftalt, at fællesspisning kun skulle ske ved tre møder.

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.21.40

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Mandag d. 13.maj kl 18.00

Mandag d. 8. juli kl. 18.00

Mandag d. 9. september kl. 18.00

Mandag d. 11. november kl. 18.00

 2025
Mandag d. 6. januar kl. 18.00

Mandag d. 10. marts 2025

Kl. 18.00 møde før årsmøde

kl. 19.30 Årsmøde

Kl.21.00 møde efter årsmøde

 

   

 

Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.