Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2020

BESTYRELSESMØDE

 Dato: tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.00

Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

 

Peter Mose Nielsen sekretær

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

Jørn Jordan-Knudsen formand

Birgit Stubbe  suppleant

 

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 16. april 2020
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Frivillighedsdag
 8. Blaakildegaard
 9. Hjemmesiden
 10. Årsmøde 2020.
 11. Kroppedal
 12. Årsskrift
 13. Bladudvalg
 14. Vision
 15. Eventuelt

 

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra 16. april 2020

Referatet blev godkendt. Der var modtaget en bemærkning til teksten i pkt. 2. Alle fandt dog opfordringen om løbende information bestyrelsesmedlemmerne imellem, når den enkelte modtog informationer, som vedrørte foreningen, korrekt og vigtig. Specielt i en tid, hvor det ikke var muligt at mødes til normale foreningsarrangementer.

 1. Meddelelser fra formanden.

Formanden havde modtaget informationer om:

Nedlukning af kulturhusene pga. coronaen.

Nedlukning af Kroppedal og herunder Blaakildegaard pga. coronaen.

Informationer om retningslinjer fra kulturhusene efter genåbningen.

Information fra Frivillighedsdagen om ændret dato i Hedehusene.

Formanden har modtaget opkrævning på kontingent til Frivillighedsdagen. Er videresendt til kassereren.

Formanden meddeler, at han ikke selv kan deltage i Frivillighedsdagen.

Mere information om de modtagne meddelelser under de aktuelle punkter i dagsordnen.

 3   Regnskab.

Regnskab for 2020 frem til mødedato blev uddelt. De allerfleste medlemmer har betalt kontingent til tiden. Kun 10 medlemmer er i restance. Tiltaget med kuponen, som indlæg i apriludgaven af medlemsbladet har vist sin virkning. Regnskabet udviser dog stadig et underskud.

 4   Foredragsudvalget

Der er stadig uvished om Fortællehjørnet og den indgåede aftale med biblioteket om gennemførelse af arrangementerne i efteråret.

Det aftaltes derfor, at Bodil og Ole tager kontakt til biblioteksleder Heidi allerede d. 17. juni.

Alt efter udfaldet af mødet med Heidi indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

5   Turudvalget

Forårsturen bliver gennemført den 19. november, og bliver en kombination af forårstur og juletur. Odense Domkirke indgår derfor i turen. Prisen er sat til kr. 450,- for medlemmer og kr. 550,- for andre.

Der er arrangeret smuttur til Historiestien i Hedehusene d. 25. august. Lars Spatzek er guide.

Vandtårnsudvalget

Vandtårnet er endnu ikke åbnet. Fredy tager kontakt til Lars Spatzek for at drøfte nødvendige tiltag i forhold til coronaen.

Fredy foreslog, at der opsættes en håndvask. Mulighederne for dette drøftes ligeledes med Lars.

Hvis det bliver muligt, vil tårnets fødselsdag blive fejret d. 5. september, samme dag som frivillighedsdag i Taastrup.

PS! Jf. annoncering på Bibliotekets hjemmeside er der arrangeret ”Eventyr i vandtårnet” kl. 10.00 – 10.45.

Frivillighedsdag

Frivillighedsdagen har sendt invitation til deltagelse i Taastrup d. 5. september og i Hedehusene d. 12. september.

Der var enighed om, at vi deltager begge steder. Peter giver besked til Frivillighedsdagen.

Blaakildegaard

Der er nu igen normalt åbent på arkivet. Tirsdag og torsdag, samt første lørdag i måneden. Der er ferielukket hele juli måned.

Spejderarkivet er godt i gang med indflytningen. Ib foreslog, at en indvielse kunne kombineres med Arkivernes Dag, som i år er d. 14. november.

Ib gjorde også opmærksom på et værk af Henrik Wivel om L.A.Ring. Tre billeder fra Blaakildegaard er omtalt i værket. Ib nævnte også og de mange muligheder der er for at finde oplysninger om dekorations- og glasmaleren C. N. Overgaard og dennes værker på Internettet.

 Hjemmesiden

Fungerer som normalt. Alle, som har tilmeldt sig nyhedsbrev via hjemmesiden modtager det.

10  Årsmøde 2020.

 Årsmødet afholdes den 15. september. Der er reserveret lokale i Taastrup Idrætscenter.

Der er plads til at give den nødvendige afstand imellem deltagerne i det forholdsvis store lokale.

Ole bestiller kaffe og kage til deltagerne, samt forplejning i forbindelse med bestyrelsesmødet før årsmødet.

Indkaldelse til årsmødet sendes til alle medlemmer i juli udgaven af medlemsbladet, samt på foreningens hjemmeside.

Regnskabet uddeles til deltagerne på årsmødet, og vil også blive tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Ole tager også kontakt til Jens Christophersen, som bestyrelsen foreslår til mødeleder på årsmødet.

11  Kroppedal

Ole og Peter har modtaget henvendelse fra Kroppedal om fortsat deltagelse i repræsentantskabet. Ole overlader sin plads til Lisa, og meddeler Kroppedal dette.

12  Årsskrift

Arbejdet med Årsskrift 2020 er så småt i gang. Efter sommeren fortsætter arbejdet.

13  Bladudvalg

Juli 2020 udgaven af medlemsbladet er klar til trykning.

Kristian Rohde Jensen har igen meldt sig som uddeler.

14  Vision

Det ønskede møde med Lars Spatzek forsøges gennemført d. 30. juni.

 15 Eventuelt

Ole havde på biblioteket fået information om en aktivitet og udstilling i forbindelse med kulturugen.

Biblioteket opfordrer borgerne i Høje-Taastrup Kommune til at fortælle om et sted, de holder meget af.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 20.55

 

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

Tirsdag15. september

Kl. 18.00

Årsmøde kl. 19.30

 

.Tirsdag 12. januar 2021. kl. 18.00

 

.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Mødelokalet, Snerlehaven 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Taastrup Idrætscenter, Parkvej, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.