Referat fra bestyrelsesmøde de 16. april 2020

BESTYRELSESMØDE

 Dato: torsdag den 16. april 2020 kl. 18.00

Sted: Mødelokalet, Snerlehaven 26, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

Jørn Jordan-Knudsen formand

Birgit Stubbe  suppleant

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Ib Sandahl suppleant

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 13. januar 2020
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Frivillighedsdag
 8. Blaakildegaard
 9. Hjemmesiden
 10. Årsmøde 2020. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder.
 11. Kroppedal
 12. Årsskrift
 13. Bladudvalg
 14. Vision
 15. Eventuelt

 

Referat:

 1.  Godkendelse af referat fra 13.januar 2020

Referatet blev godkendt.

 1. Meddelelser fra formanden.

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Normalt er der en del korrespondance til og fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Da den nuværende situation med begrænsninger i mødeaktivitet, blev det på mødet henstillet, at al korrespondance og informationer, som det enkelte bestyrelsesmedlem modtager vedrørende foreningen, straks bliver gjort tilgængeligt for hele bestyrelsen.

 3   Regnskab.

Regnskab for 2020 frem til mødedato blev uddelt. Der har indtil nu kun været udgifter (foredrag, medlemsblad og årsskrift) og ingen indtægter. Kontingent er først forfalden til betaling 1. juni. Regnskabet udviser derfor et betydeligt underskud, som ikke er retvisende for det forventede årsresultat.

 4   Foredragsudvalget

Der har siden det første Fortællehjørnet i 2016 været anvendt forskellige stavemåder og navne på arrangementet. Ole fremførte derfor, endnu en gang, ønske om, at det er samme stavemåde, som blev anvendt altid og af alle involverede parter.

Der var enighed om, at Fortællehjørnet er det navn der skal anvendes.

Biblioteket har i forbindelse med den midlertidige nedlukning af aktiviteterne på bibliotekerne, spurgt om mulighed for at anvende billeder og evt. de optagne film fra Fortællehjørnet på bibliotekets hjemmeside.

Ole har i svar til biblioteket henvist til, at filmene er givet til arkivet på Blaakildegaard.

På vor egen hjemmeside har vi mange billeder fra Fortællehjørnet. De må uden problemer kunne anvendes på bibliotekets hjemmeside. Ole giver svar til biblioteket. Peter kan fremsende billederne til biblioteket, når det ønskes.

Ole og Bodil tager samtidig kontakt til biblioteket for at drøfte planlægningen af fremtidige Fortællehjørnet. Herunder ønsket om muligheden for at kunne afvikle Fortællehjørnet i Hedehusene om aftenen.

5   Turudvalget

Forårsturen aflyses. I stedet arbejdes der på at lave en tur i oktober eller november, der bliver en kombination af forårstur og juletur. Odense er foreslået som mål.

Vandtårnsudvalget

Der er kommet skabe i vandtårnet. Ældresagen, der var igang med en ommøblering, var så venlig at overlade os et par skabe, som passede perfekt i tårnet. Der er også skaffet et brochurestativ.

På plænen ved vandtårnet har kommunen etableret et springvand med tilhørende bede.

Frivillighedsdag

Lisa deltog på generalforsamlingen i Frivillighedsdagen. Af referatet fra generalforsamlingen fremgik det, at der arbejdes på et skrift om foreningsarbejdet i Høje-Taastrup.

I telefonisk henvendelse til Jens Klarskov efter mødet er det blevet oplyst, at Børge Mogensen, tidligere formand i Frivillighedsdagen, er initiativtager og tovholder i projektet. Vi skal blot afvente yderligere information.

Blaakildegaard

Ingen aktiviteter pt.

 Hjemmesiden

Fungerer som normalt. Alle , som har tilmeldt sig nyhedsbrev via hjemmesiden modtager det.

  10  Årsmøde 2020, Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder.

 

Det blev besluttet paramilitært at udskyde årsmødet til den 15. september. Dog følges udmeldinger fra myndighederne omkring forsamlinger, inden årsmødet endeligt fastsættes.

De kommende bestyrelsesmøder blev besluttet således:

 Tirsdag d. 16. juni.    Mødet aftaltes til d. 17. juni, med mødelokalet er optaget denne dato.

 Tirsdag d. 15. september.

 Tirsdag d. 12. januar 2021.

Alle møder holdes i mødelokalet, Snerlehaven 26, med start kl. 18.00, dog med forbehold for ændringer.

11  Kroppedal

Ingen aktuelle informationer fra Kroppedal.

12  Årsskrift

Årsskrift 2019 er færdigt og i distribution.

 13  Bladudvalg

April 2020 udgaven af medlemsbladet blev også på 12 sider. Trykning gik også denne gang hurtigt, så bladet var færdigt til udbringning sammen med Årsskrift 2019 medio april.

Porto til distribution af blade og årsskrift er efterhånden blevet en betydende omkostning. Denne gang på godt kr. 900,-. Porto til et blad alene er på kr. 10,-. Derfor blev det foreslået, at medlemmer, som modtager bladet via Postnord, enten skulle dække en del af udgiften til porto, alternativt få mulighed for at hente bladet på Blaakildegaard i åbningstiden tirsdag og torsdag, eller få bladet elektronisk som PDF.

Forslaget fremlægges på årsmødet.

14  Vision

Det ønskede møde med Lars Spatzek kan ikke gennemføres pt.

  15 Eventuelt

Ikke noget til eventuelt..

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 20.55

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Tirsdag 16. juni

kl. 18.00

Tirsdag15. september

Kl. 18.00

Årsmøde?

.Tirsdag 12. januar 2021. kl. 18.00  

Bestyrelsesmøderne afholdes på Mødelokalet, Snerlehaven 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.