Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2018

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen bestyrelsesmedlem

Ib Sandahl suppleant

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

Afbud:

 

 

 

 

Mødet var oprindeligt planlagt til afholdelse den 30. maj, men blev flyttet, da der var sammenfald med repræsentantskabsmøde på Kroppedal.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 21. marts 2018, fra møderne før og efter årsmødet.
 2. Konstituering.
 3. Meddelelser fra formanden.
 4. Regnskab.
 5. Foredragsudvalget.
 6. Regnskab.
 7. Vandtårnsudvalget.
 8. Bladudvalg.
 9. Årsskrift.
 10. Arkivudvalg (Blaakildegaard)
 11. Hjemmeside.
 12. Kroppedal.
 13. Eventuelt.

Referat:

 

1    Godkendelse af referater fra 21. marts 2018, fra møderne før og efter årsmødet.

 Ikke alle medlemmer af bestyrelsen havde modtaget udkastene til begge referater. Årsagen var, at referat fra bestyrelsesmødet før årsmødet og referatet fra selve årsmødet ikke er blevet sendt til nye bestyrelsesmedlemmer. Udkastet til referat fra mødet efter årsmødet er den 23. marts udsendt til alle medlemmer af den nuværende bestyrelse.

Efter at alle tilstedeværende havde fået udleveret en kopi af udkastene til referaterne, blev referatet fra før årsmødet og referatet fra årsmødet godkendt uden bemærkninger.

Referatet fra mødet efter årsmødet blev godkendt med en enkelt rettelse: Bladudvalget består af to medlemmer, Carsten Junker og Jørn Jordan-Knudsen. Se også under pkt. 8.

2  Konstituering

Formanden foreslog, at Ole Gram fortsætter som næstformand, og Peter Mose som sekretær.

Det blev tilsluttet af en enig bestyrelse.

3  Meddelelser fra formanden.

Stikprøvekontrollen, som Fritid- og Kulturudvalget havde foretaget, var fadet positivt ud med godkendelse af foreningen.

Frivillighedsdagene afholdes d. 25. august Hedehusene og 1. september i Taastrup. Det blev besluttet, at vi deltager begge dage.

I Hedehusene er Fredy Olsen foreløbig ene om at stille op. Han ønsker hjælp til transport af udstillingsmateriellet.

I Taastrup falder dagen sammen med høstfest på Taastrup Hovedgade og Vandtårnets fødselsdag.

Ole og Jørn stiller op. Evt. også Margit.

Ved vandtårnet stiller Inge, Bodil, Fredy og Peter op. Der vil igen i år blive solgt vafler, kaffe mm..

Kommunen opretter et aktivitetskatalog, hvor alle foreninger kan være opført.

Aktiviteterne ved vandtårnet kunne være en ide at få med i kataloget.

Fredy Olsen tager kontakt til kommunen, for at undersøge, om det kan være relevant.

Mindestenen over Verner Emil Sørensen er blevet flyttet til den af os foreslåede placering. Den står nu på Høje-Taastrupstien i svinget ved Frøgårds Alle. Formanden har modtaget brev fra Hjemmeværnskommandoen, Vordingborg Kasserne, med meddelelse om, at genindvielsen af stenen finder sted d. 29. august 2018. Forventeligt kl. 17.00.

Som svar på brevet har formanden sendt en række spørgsmål om bl.a. hvem der bliver inviteret til genindvielsen. Der foreligger endnu ikke tilbagemelding fra Hjemmeværnet.

Da der er tvivl om, hvem der er ansvarlig for arrangementet og en eventuel restaurering (opmaling) af teksten på stenen, blev det besluttet, at vi afventer yderligere information, inden der tages stilling til, om vi skal yde tilskud til omkostningerne.

Den nye persondatalov stiller krav om, at vore medlemmer kan få oplyst hvordan og hvad vi registrerer om dem. En såkaldt Privatlivspolitik.

Fra Slægtsforskerforeningen har vi modtaget materiale, der forholdsvis let kan tilpasses vor forening.

Peter udarbejder forslag til privatlivspolitik for vor forening. Dokumentet kan efter godkendelse bringes i vort blad og på hjemmesiden.

4   Regnskab

Hanne og Jørn har nu begge de nødvendige adgange til netbanken, og de første betalinger er gennemført.

Regnskabet blev udleveret til alle. Der er stadig mange restancer for betaling af kontingent. Det blev henstillet, at der sendes rykker for ikke betalt kontingent omkring 1. september.

Medlemstallet fordelt på adresser blev efterlyst. Status d.d. er:

140 enkeltmedlemmer og 38 par. I alt 178 adresser. 216 medlemmer.

5   Foredragsudvalget

Fortællerhjørnet fortsætter. Biblioteket udarbejder en brochure om efterårets arrangementer i deres regi. Jørn har lavet interviews med de kommende fortællere, Søren D. Sørensen, Knud Anker Iversen og Lars Spatzek. Det skulle sikre en god foromtale af fortællerhjørnet i efteråret.

Kulturelt Samråd ønsker, at flere små foreninger søger tilskud til arrangementer. I dag er det ofte kunst- og musikforeninger, der løber med alle pengene. Derfor blev det foreslået, at efterårets foredragsholder kunne være professionel og, at der blev søgt om tilskud til honoraret.

Bestyrelsen fandt ideen god, og udvalget arbejder videre med muligheden.

6   Turudvalget.

Indledningsvis blev der del ros ud til turudvalget for en vel gennemført forårstur. Der blev samtidig stillet spørgsmål til det valgte busselskabs handelsmetoder.

Roskilde Bus/ Partybus er registreret under Partybus.dk ApS,:

Partybus.dk ApS – Ledreborg Allé 22 – 4000 Roskilde – CVR 38275771

Tlf.: +45 46 46 26 00 – Fax: +45 70 20 20 31 – info@partybus.dk – www.partybus.dk

Bank: Nykredit A/S – Kontonr 5491-0001719145 – SWIFT: NYKBDKKK – IBAN: DK5654910001719145

Umiddelbart er der ikke noget, som virker mistænkeligt i firmaets omtale eller markedsføring. Og vi fik den service vi havde forventet.

Til turen har vi fået §79 tilskud på kr. 9.700,-, hvilket gør, at regnskabet for turen balancerer fint.

Den kommende smuttur til Museet ved Vridsløselille er d. 30. september. Der er plads til 20 deltagere på turen.

Juleturen er d. 30. november og går til Køge Kirke. Det blev foreslået og vedtaget, at foreningen giver et tilskud til kaffen på Køge Museum.

7   Vandtårnsudvalget.

På trods af, at en åbnedag måtte aflyses, har besøgstallet i tårnet været godt i år. D. 2. juni i forbindelse med byfesten var der 69 besøgende, og i alt 144 har taget turen op i tårnet i år.

Aflysningen skyldtes at døren i toppen af tårnet var blevet låst. Kun få havde en nøgle, der passer. Låsen er nu kodet om, så alle vagter kan låse op. Hvem der har låst, er stadig et mysterium.

Fredy ønsker sit mobilnummer, 51924416, anført i bladet og andre steder, hvor han er oplyst som kontaktperson for vandtårnet.

Fredy arbejder på at få åbningsdagene nævnt i den månedlige aktivitetskalender.

8   Bladudvalget.

I forbindelse med udgivelsen af det seneste nummer af bladet havde Carsten Junker meddelt, at han ikke vil starte med en ny korrekturlæser. Derfor fortsætter bladudvalget med samme bemanding som før årsmødet.

Det næste blad udkommer i august. Deadline er 6. august.

9   Årsskrift.

Der arbejdes stadig med illustrationer, da de, der var, ikke var af god nok kvalitet.

10   Arkivudvalg. (Blaakildegaard)

Der blev spurgt til, om der også i år blev en Arkivernes dag. Ib oplyste, at arkivet i Taastrup bliver 50 år i år. Han vil derfor undersøge, om der bliver nogen markering af dette, evt. i forbindelse med Arkivernes dag.

Ib kunne endvidere fortælle, at der var sket to nyerhvervelser. Et maleri af maleren Mørkedal med motiv fra Baldersbrønde. Og en milesten, formegentlig en jysk 100 favnesten.

11.  Hjemmesiden.

Peter er fortsat ansvarlig for indholdet på hjemmesiden. Kun han, eller efter hans godkendelse, vor hjemmesidevært må lave ændringer på siden.

12   Kroppedal.

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde på Kroppedal d. 30. maj. Jørn, Ole og Peter deltog.

Det blev oplyst, at museumsleder Lars Buus er fratrådt (blevet gået) og administrationschef Lene Torrild er konstitueret i hans sted. En dårlig økonomi med et underskud på 1 Mill. i 2017 kan komme til at betyde yderligere reduktion i medarbejderstaben. En ny strategi for udstillinger og aktiviteter skal gøre Kroppedal mere interessant for de besøgende, specielt skolebørn.

Bygningen af vikingebroen over St. Vejleå har netop vist, at mange skoleklasser finder vej til og deltager aktivt i byggeriet.

Den nuværende udstilling 99VSTGN vil blive afløst af en ny udstilling i efteråret.

13   Eventuelt.

Ole oplyste, at han får besøg af repræsentanter fra den lokalhistoriske forening i Herfølge. De vil evt. planlægge en studietur til Kroppedal mm..

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.05

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

Onsdag 5. sept. 2018

kl. 19-21

 

Onsdag 7. nov. 2018

kl. 19-21

Onsdag 16. januar 2019

kl. 19-21

 

Torsdag 21. marts 2019 kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.