Kroppedal Museumsforening. Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Torsdag den 28/10 2021 kl. 18.00 på Kroppedal Museum.

Kroppedal Museum har fornøjelsen af at indkalde til en stiftende generalforsamling for Kroppedal Museumsforening. Foreningen er en uafhængig forening, der har til formål at understøtte Kroppedal Museum i sit arbejde, og henvender sig til alle historisk interesserede.

Da museet er vært for smørrebrød og en øl eller vand, er der tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 26/10. Tilmeldingen sker på mail: majken.petersen@kroppedal.dk

Før generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Linda Boye om museets arkæologiske arbejde i det forgangene år. Bagefter fortæller museumschef Mads Thernøe om museets fremtidsplaner, og forhåbninger til den nye museumsforening.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Gennemgang af vedtægterne
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fælles diskussion af foreningsaktiviteter
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 7.  

Med venlig hilsen

Mads Thernøe, museumschef
Kroppedal Museum

_______________________________________________________________

Vedtægter for Kroppedal Museumsforening

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kroppedal Museumsforening.

Foreningens hjemsted er Kroppedals Allé 3, 2630 Høje Taastrup.

 • 2 Formål

Museumsforeningen er en selvstændig forening, som har til formål at inspirere og understøtte Kroppedal Museum. Støtten ydes blandt andet ved praktisk arbejde.

Foreningen understøtter den brede lokale kulturhistoriske interesse, eksempelvis gennem foredrag, ekskursioner o.l.

 • 3 Medlemskab

Alle som betaler foreningskontingent, kan optages som medlemmer. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen med henblik på foreningens drift og formål.

Foreninger, virksomheder og institutioner kan tegne medlemskab. Et sådant medlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingen, ved fremmøde af mindst 1 person.

Medlemskab af Kroppedal Museumsforening giver gratis adgang til Kroppedal Museums udstillinger. 

 • 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling finder sted i 1. kvartal hvert år. Generalforsamlingen indkaldes via mail og annonceres på museets hjemmeside med mindst en måneds varsel.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fælles diskussion af foreningsaktiviteter
 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 8. Indkommende forslag
 9.  

Efter Evt. holdes en pause, hvorefter referatet for aftenes generalforsamling oplæses og godkendes.

Den endelige dagsorden udsendes via mail senest en uge før generalforsamlingen.

Indkomne forslag til dagsordnen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen træffes afgørelser ved simpelt flertal. Kun fremmødte medlemmer kan stemme.

 • 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år, således at der i ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.

Suppleanter er på valg hvert år. Efter den stiftende generalforsamling skiftes der første gang ud i bestyrelsen i 2023.

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde i valgperioden, skal bestyrelsen rekonstituere sig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte

Museumschefen er tilforordnet, dog uden stemmeret på hverken generalforsamlingen eller på bestyrelsesmøder.

 •   6 Valg til Kroppedal Museums bestyrelse

                      Foreningens bestyrelse udpeger et medlem til at sidde i Kroppedal Museums bestyrelse.

 • 7 Regnskab, tegning og hæftelse

På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant for ét år ad gangen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Før generalforsamlingen skal regnskabet godkendes af revisor.

Foreningen tegnes udadtil ved formanden og kasserer.

Der påhviler hverken bestyrelse eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser.

 • 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages ved almindeligt flertalsafgørelse blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af alle medlemmer ønsker det.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling skal minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Indkomne forslag
 4.  

                                           Efter mødet oplæses og godkendes referatet.

 • 10 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, med vedtagelse af 2/3 af de fremmødte.

 • 11 Anvendelse af eventuel formue

                      Ved foreningens opløsning overdrages det til Kroppedal Museum at anvende eventuel formue samt materialer til gavn for museet.

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Kroppedal og tagget , . Bogmærk permalinket.