Referat fra bestyrelsesmøde den 8. juli 2019

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 8. juli 2019 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Birgit Stubbe  suppleant

 

 

Afbud:

Jørn Jordan-Knudsen formand

 

 

 

 Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra 8. april 2019
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Frivillighedsdag
 10. Kroppedal
 11. Årsskrift
 12. Bladudvalg
 13. Eventuelt

 

Referat:

 

 • Godkendelse af referat fra 8. april 2019.

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse i pkt. 4. Foredragsudvalget; arkiveringen af film optaget ved fortællerhjørnerne.

 2.  Meddelelser fra formanden.

 

Der var ingen meddelelser fra formanden.

3   Regnskab.

Hanne uddelte det aktuelle regnskab til alle.

Der er stadig et større antal medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Hanne foreslog, at medlemmerne blev kontaktet, enten telefonisk med mail eller brev i oktober nummeret af bladet, inden de betragtes som udmeldte. Alle var enige i dette.

 4   Foredragsudvalget

Der er intet nyt om det på sidste møde nævnte arrangement på Veteranbanen i Hedehusene.

Udvalget har afholdt møde for planlægning af efterårets fortællerhjørner og foredrag med spisning. Arrangementerne er offentliggjort i juli bladet.

Det er blevet drøftet, om filmene optaget på fortællerhjørnerne skulle gøres tilgængelige for alle via vor hjemmeside. Der er dog jf. vor privatlivspolitik betænkeligheder ved at gøre dette: Foreningen anvender dog portrætfotos af medlemmer. Disse anvendes først efter udtrykkeligt samtykke fra det pågældende medlem.

Optagelserne af foredragsholderne på fortællerhjørnerne må være omfattet af denne tekst. Der var ingen klarhed over, om en sådan skriftlig accept var givet ved de indtil nu afholdte fortællerhjørner. Det blev derfor besluttet:

 1. De 13 optagelser, som er lavet indtil nu, opbevares på Arkivet.
 2. Ved fremtidige fortællerhjørner eller andre foredrag, hvor foredragsholderens indlæg filmes, skal der indhentes skriftlig accept før offentliggørelse via vor hjemmeside.

Der har været så stor interesse for nogle af foredragene i fortællerhjørnet, at der har været arrangeret gentagelse.

Lisa foreslog, at gentagelser evt. blev henlagt til biblioteket i Hedehusene, og som et aftenarrangement.

Peter stillede spørgsmål til, hvorfor der ikke var anført en pris for både medlemmer og ikke-medlemmer for foredraget med spisning d. 20. oktober. På mødet i april blev det vedtaget, at der skulle være et tillæg, som stod i forhold til omkostningerne ved arrangementet. Ingen kunne give et svar.

Det blev foreslået, at det kunne være et fast procenttillæg, f.eks. 25%.

5   Turudvalget

Juleturen er planlagt. Den går i år til den koptiske kirke, hvor også kaffen indtages.

Der har været arbejdet med en smuttur til Kroppedal for at se udstillingen ”Hver dag en kamp” og få en guidet fortælling om udstillingen. Mats Thernøe har svaret, at det vil koste kr. 50,- i entre pr. deltager og kr. 950,- for guidningen. Udvalget fandt, at dette var for dyrt. Nogle mente, at det burde være gratis for vore medlemmer, hvoraf mange uden vederlag hjælper både på Blaakildegaard og i vandtårnet.

Peter tager igen kontakt til Mats Thernøe.

Vandtårnsudvalget

Fredy spurgte til forsikringsforholdene for både vagter og besøgende i vandtårnet. Hvis nogen kommer til skade, hvordan er man dækket forsikringsmæssigt? Senest har et par nedfaldne tagsten gjort spørgsmålet aktuelt.

Borde og stole, som har stået i tårnet i en årrække blev fjernet i forbindelse med et Jazz-klub arrangement på Blaakildegaard. Fredy har fået oplyst, at møblerne tilhører Jazz-klubben.

Fredy tager kontakt til Lars Spatzek for at få afklaret begge spørgsmål.

Der har til dato været 208 besøgende i tårnet. Blandt de besøgende var nye medarbejdere i kommunen, der i tårnet fik mulighed for at se ud over deres nye arbejdsplads.

Blaakildegaard

Ib informerede om, at den fundne trehundrede favne sten nu er opsat på Blaakildegaard.

Renoveringen af køkkenet er nu næsten fuldendt. Og der er fortsat planer for yderligere tiltag.

Der er ønske om, at Lars Spatzek inviteres til at fortælle om fremtidsplanerne. Det kan blive et møde i hans arbejdstid. Ib spørger Lars.

Ib har fået en opgave omkring historie og ejerforhold for Taastrup – Valby mølle efter ønske fra et medlem af foreningen.

Han efterlyste også om nogen havde kendskab til Simon Bakkely, der havde været købmand og kunstmaler i Fløng.

Hjemmesiden

Der er for tiden passende med nyt stof til hjemmesiden.

               9  Frivillighedsdag

 Vi vil igen i år være repræsenteret ved frivillighedsdagene i Taastrup og i Hedehusene. Følgende tager tørnen:

Den 31. august i Taastrup. Ole og Ib samt Jørn.

Den 7. september i Hedehusene, Fredy og Kristian Rhode Jensen.

 10  Kroppedal

Kun Jørn deltog på repræsentantskabsmøde d. 21. maj. Til orientering vedlægges referatet fra mødet som bilag til dette referat.

11  Årsskrift

Årsskrift 2015 – 18 er endnu ikke færdigt. Det blev af et flertal i bestyrelsen pålagt udvalget for årsskrift, at kontakte Jørn med henblik på en snarlig færdiggørelse af værket. Peter tager kontakt til Jørn.

Indholdet til årsskrift 2019 er næsten klart.

12  Bladudvalg

Juli udgaven af medlemsbladet blev også på 12 sider. Trykning gik hurtigt, så bladet var færdigt til udbringning lige inden 1. juli. Der blev fundet et par fejl i Bestyrelsen og suppleanter. Rettes i næste nummer.

Det blev kort drøftet, om vi skulle forsøge at få støtteannoncer i bladet. Det vil hjælpe på økonomien.

13  Eventuelt

Forud for dette møde havde et par medlemmer givet udtryk for, at mandag for dem ikke var den bedst valgte dag til afholdelse af bestyrelsesmøder. Det blev derfor drøftet om møderne skulle flyttes til anden ugedag. Det blev dog besluttet, at de planlagte mødedatoer frem til og med årsmødet 2020 fastholdes.

Der blev spurgt til Arkivernes dag. Ib søger klarhed over dato og aktiviteter for Arkivernes dag.

Mie Bernhagen luftede i sit foredrag i fortællerhjørnet muligheden for et besøg på Barfredshøj.

Inge kontakter Mie for at høre om muligheden for dette.

Skal vi genoptage høstfesten på Blaakildegaard? Nu er køkkenfaciliteterne i orden. I så fald skal der oprettes et udvalg med dette ansvar.

Endelig blev det drøftet, om det var tid til at se på udvalgene og om der kan byttes pladser i udvalgene.

Lisa foreslog, at vi igen tog fat på emnet om foreningens fremtid og visioner. Der bør oprettes et udvalg, som også inddrager Lars Spatzek i problematikken. På næste møde afsættes emnet som særskilt punkt, hvorunder også de to ovenstående spørgsmål drøftes.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.00

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

Mandag d. 7. oktober kl. 19.00.

 

 

Mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00

 

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 18.00. Møde før årsmødet.

Kl. 19.30 årsmøde.

 

Torsdag d. 19. marts ca.kl.21.30 møde efter årsmødet.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.