Referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2023

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 13. november 2023 kl. 18.00

Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Bodil Munck næstformand

Per Andersson bestyrelsesmedlem

Helle Rasmussen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Vibeke Strøm suppleant

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Hanne Stampe Jensen kasserer

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
  a Arkivudvalget
  7.b Arrangementer på Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Vision
 13. Eventuelt

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra sidst

 Referat fra bestyrelsesmødt 10. juli blev godkendt.

 1. Meddelelser fra formanden.
 • Der afholdes bestyrelsesmøde i Kroppedal Museumsforening i december måned. Lisa vil stille krav om, at vi som foreningsmedlem skal have konkrete fordele af medlemskabet. Evt. fri adgang til udstillinger på Kroppedal for en til to medlemmer ad gangen. Hvis der ikke opnås enighed om fordele til foreningsmedlemmer vil vort medlemskab blot være en udgift. Det er ikke rimeligt, og udmeldelse anbefales så.
 • Inge har ønsket at stoppe arbejdet i Turudvalget, og koncentrere sig om Arrangementer på Blaakildegaard. Bodil vil hjælpe med opgaver i Turudvalget, og fortsætter sammen med Vibeke, Helle og Ole arbejdet i Foredragsudvalget.
 • Tilmeldinger til årets sidste arrangementer har givet anledning til bl.a. overbookning. Derfor ønsker Lisa at tilmelding kun skal ske til en person.

Derfor foreslog hun, at alle tilmeldinger skal gå til foreningens kasserer, og helst pr. mail. Og altid med angivelse af medlemsnummer.

For medlemmer, som ikke har mail kan tilmelding ske via hjemmesidens kontaktformular.

Alle bakkede dette ønske op. Dog må Hanne have mulighed for at komme med sine synspunkter inden der ændres på de nuværende rutiner.

       3   Regnskab

Regnskabet blev delt ud.
Kontingentbetalingerne er nu afsluttet.

Udgifterne til porto gav endnu en gang anledning til drøftelser.

Vi sender til 25 adresser. Er det alene medlemsbladet, som sendes, koster det kr. 12,-. Hvis der samtidig sendes et årsskrift elle en bog, bliver portoen på kr. 48,-.

Der må arbejdes på en løsning, hvor der spares på de dyre forsendelser. Ib gjorde opmærksom på, at Det Kongelige Biblioteks Pligtafdeling betaler portoen for de blade og årsskrifter, som de skal modtage. Peter undersøger i forbindelse med udgivelsen af medlemsbladet januar 2024, hvorledes rutinen fungerer og følger denne.

               4   Foredragsudvalget

Der var fulde huse til årets sidste Historie Cafeer.
Foredraget med Carsten Johansen i september, måtte i sidste øjeblik ændres til ”snakkemøde”, da Carsten Johansen meldte afbud. Med udgangspunkt i Taastrup filmen fra 1962 blev det en livlig og god snak for deltagerne. Foredragene med Stig Nielsen og Lars Spatzek forløb som planlagt.

Foredragsholdere til foråret 2024 er fundet, og der er lavet aftale med alle. 14.2.24 Mads Thernø, Kroppedal, 13.3.24 Jørgen Rygaard, Sengeløse, 17.4.24 Ole Nilsson, Paraplyen. Og der er aftale med en foredragsholder til efterårets arrangementer.

5   Turudvalget

Juleturen til Ishøj Kirke med 29 deltagere. Lidt flere end der var aftalt med kirken. Ellers et fint besøg, hvor der blev fortalt om kirken og sognet af Steen Skovhus, formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

Forårsturen d. 8.maj er under planlægning. Målet er Vestsjælland, Slagelse, Reersø og Kalundborg.
I pipelinen er en smuttur til Hedelands Veteranbane.

Det blev foreslået, at udvalget skulle undersøge muligheden for et besøg på Arbejdermuseets lager i Taastrup.

               6   Vandtårnsudvalget

Der er ikke vand i kælderen, Men nu er der utætheder i taget. Ole har informeret Lars Spatzek.

Årets sidste åbningsdag bliver fredag d. 24. november. Ole og Peter hænger nisserne op.

 • Blaakildegaard

7.a  Arkivudvalget

Arbejdet fortsætter rutinemæssigt på arkivet. Ib gjorde opmærksom på et billede/skitse lavet af C.N. Overgaard var sat til salg. Skitse af loftudsmykningen i Tycho Brahe værelset, Stjernehimlen, på Frederiksborg Slot. Skitsen er signeret C N Overgaard, der var tilknyttet genopførelsen af slottet efter branden i 1859.

Skitsen er ca. 69,5 cm X 49,5 cm. Det kunne have lokal interesse, men Kroppedal Museum/Arkivet har ikke penge til at købe det. Prisen på DBA er pt. kr. 2800,- efter en nedjustering.
Det blev besluttet at Ib følger prisudviklingen; hvis prisen falder yderligere kan vi overveje at købe billedet.

               7.b  Arrangementer på Blaakildegaard.

Lørdag d. 5. august var Inge, Helle og Vibeke i ”vor” bod ved Jazz klubbens arrangement.

Der er endnu ikke aftalt aktiviteter for 2024.

8    Hjemmesiden

Der har været tilbagemeldinger på hjemmesiden. Nogle finder det vanskeligt at finde rundt på den.
Det er ikke nogen nem opgave at ændre på hjemmesidens udseende. Peter ønsker derfor at få en melding hver gang der findes fejl eller mangler.

9   Kroppedal

Se meddelelsen fra formanden under pkt. 2..

               10  Årsskrift

Årsskrift 2023 er under udarbejdelse. To artikler er færdige, ”Taastrup-Valby Mølle gennem tiderne” og                                                   ”Sengeløse Gymnastikforenings Historie”. Der rettes henvendelse til Trine May Knutzen om en tekst til det af arkivet netop erhvervede L.A.Ring billede.
Lisa spørger Mads Thernø om han kan bidrage med en artikel.

               11 Bladudvalg

Oktober udgaven blev på 16 sider. Deadline for januar udgaven er d. 15. januar 2024.
Det blev drøftet, om bladet fremover kun skulle tilbydes i elektronisk format (PDF). Spørgsmålet forelægges på årsmødet i marts 2024.

               12 Vision

Ønsket om et eget mødelokale står stadig øverst på ønskesedlen.

               13 Eventuelt

Tilbagemelding fra besøgende på Arkivernes Dag var negativ: Ingen flag, ingen skiltning eller anden henvisning til arkiver og udstilling.
Det skal gøres bedre næste år.

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.20.19

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

 2024

Mandag d. 8. januar

 

Mandag d. 11. marts

Kl. 18.00 møde før årsmøde

kl. 19.30 Årsmøde

Kl.21.00 møde efter årsmøde

 

Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.