Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2019

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 8. april 2019 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Birgit Stubbe  suppleant

 

Afbud:

Jørn Jordan-Knudsen formand

  Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 21. marts 2019
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Eventuelt

 

Referat:

 Godkendelse af referater fra 21. marts 2019.

Referat fra bestyrelsesmøde inden årsmødet; referatet blev godkendt.

Referat fra årsmødet; referatet blev godkendt.

Referat fra bestyrelsesmødet efter årsmødet; referatet blev godkendt efter rettelse under pkt. 4: Valg af udvalg, sammensætningen af udvalget for årsskrift.

 Meddelelser fra formanden.

Meddelelser fra formanden blev forelagt af Ole Gram.

Først en velkomst til Birgit Stubbe, der blev spurgt om hun havde noget ønske om at deltage i et bestemt

udvalg. Se pkt. 4.

De på årsmødet vedtagne vedtægter med ændringer i §7, Økonomi blev i to eksemplarer underskrevet af

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 Der afholdes dialogmøde i HTK torsdag d. 11. april kl. 19.45 i Kulturcenteret med formand for Fritids- og

kulturudvalget, Merethe Scheelsbeck. Jørn og Peter deltager.

Fredy havde deltaget i Frivillighedsdagens generalforsamling og blev spurgt om der var noget at referere.

Han kunne fortælle, at af de 52 medlemmer i foreningen var der kun 3 fremmødte ud over bestyrelsen.

Frivillighedsdagene i år afholdes d. 31. august i Taastrup og d. 7. september i Hedehusene.

Søndag d. 2. juni kl. 13 – 16 er der arrangementet ”Danmarkshistorien i Vestskoven” med emnet ”Ole

Rømer 375 år”. I dagens anledning er der gratis adgang til Kroppedal museum.

Kulturhusene har indkaldt til årsmøde d. 24. april. På årsmødet vælges bruger rådet.

Der var enighed om, at vor forening ikke har interesse i at opstille til brugerrådet.

3   Regnskab.

Hanne havde netop fået tilbagemelding fra banken, som ikke havde bemærkninger til de ændrede vedtægter, §7, økonomi.

På tidligere bestyrelsesmøder var det blevet indstillet, at der ved ture og andre arrangementer, hvor deltagerne betalte for deltagelse, skulle være en pris for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Aktuelt var årets forårstur.

Da der allerede er tilmeldinger og betaling fra ikke-medlemmer, blev det besluttet ikke at have differentierede priser på årets tur.

Fremadrettet bør der være et pristillæg for ikke medlemmer. Tillægget skal stå i forhold til omkostningerne ved arrangementet. Et tillæg for forårsturen vil være kr. 100,-. Derfor skal der tilbydes medlemskab, som så vil give ”det nye medlem” medlemskabets fordele for kr. 50,- resten af året.

Det blev også foreslået, at de enkelte udvalg kunne bestemme deltagerprisen, hvis der efter sidste tilmeldingsdato stadig var ledige pladser på et arrangement. Det er vigtigt, at få fuldt hus!

Sluttelig uddelte Hanne det aktuelle regnskab til alle.

 4   Foredragsudvalget

Årets tre første Fortællerhjørner er nu gennemført med stor succes. Gode fortællere og fuldt hus hver gang.

Planlægningen af efterårets fortællerhjørner er i fuld gang, og der er mange gode emner at vælge imellem.

Der er i alt afholdt 14 Fortællerhjørner til dato. De 13 er blevet filmet. Fem kopier er lagt på Arkivet. Otte er hos Jørn Jordan-Knudsen.

Der arbejdes også med et spisemøde med foredrag i efteråret.

Birgit Stubbe er nyt medlem af Foredragsudvalget.

5   Turudvalget

Der er 40 tilmeldte til forårsturen.

Der arbejdes på smutture, bl.a. til Kroppedal for at se udstillingen om vikingerne. Entreprisen og pris på guidning kan være afgørende for turens gennemførelse.

Foredragsudvalget har fra et medlem fået forslag om en smuttur til Veteranjernbanen i Hedehusene. Der vil blive mulighed for tur med toget og foredrag om banen. Da foredragsudvalget har fået forespørgslen, var der enighed om, at dette udvalg påtager sig planlægningen og kontakten til Veteranbanen.

Vandtårnsudvalget

På årets første åbningsdag var der 28 besøgende. Inden da havde der været 15 medlemmer af Tåspidserne på besøg, så sæsonen er kommet fint i gang. Lokalavisen Taastrup havde igen bragt en fin omtale af muligheden for at komme op i tårnet.

Der arbejdes med planlægningen af aktiviteterne på de store åbningsdatoer, 1. juni og 31. august, der falder sammen med aktiviteter på Taastrup Hovedgade. D. 31. august fejres tårnets fødselsdag. Fredy kontakter og informerer berørte personer i god tid inden arrangementerne om opgavefordelingen.

Blaakildegaard

Ib informerede om, at der nu igangsættes renovering af køkkenet på Blaakildegaard.

Lars Spatzek er stadig eneste fastansatte medarbejder på Arkivet.

Ib har hver måned en artikel om Hedehusene i Hedeposten. Og han har holdt foredrag på Parkskolen i foreningen ”Fristedet”, hvor han fortalte om Høje-Taastrup før og nu.

Hjemmesiden

Der er for tiden passende med nyt stof til hjemmesiden: Forårstur, årsmøde, fortællerhjørnet mm.

Send gerne tekst eller henvisninger til arrangementer, som kan have interesse for vore medlemmer.

Kroppedal

Der er repræsentantskabsmøde d. 21. maj. Jørn og Ole deltager.

Se også pkt. 2.

10  Årsskrift

Årsskrift 2015 – 18 er endnu ikke færdigt. Ib og Peter hjælper Jørn i det omfang det ønskes, så det snarest kommer i trykken.

I forbindelse med layout og trykning af det kommende blad aflagde Jørn og Peter besøg hos JT-Gruppen d. 9. april. Trykning af årsskriftet blev også berørt.

Ib og Peter starter arbejdet med årsskrift 2019 i denne uge.

11  Bladudvalg

Der var indkommet tilstrækkeligt stof til det kommende blad. Tekst og billeder er leveret til JT-Gruppen A/S d. 9. april. Bladet forventes klar til distribution inden påske.

12  Eventuelt

Ingen emner til referatet under dette punkt.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                  

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

Mandag d. 8. juli kl. 19.00

 

Mandag d. 7. oktober kl. 19.00.

Mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00

 

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 18.00. Møde før årsmødet.

Kl. 19.30 årsmøde.

 

Torsdag d. 19. marts ca.kl.21.30 møde efter årsmødet.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.