Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2022

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 14. november 2022 kl. 18.00

Sted: Taastrup Kulturcenter, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Bodil Munck næstformand

 

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

Birgit Stubbe suppleant

Hanne Stampe Jensen kasserer

 

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Vision
 13. Eventuelt

Referat: 

 1. Godkendelse af referat fra sidst

Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 blev godkendt med en enkelt rettelse.

 1. Meddelelser fra formanden.

Formanden takkede for et godt arrangement på Arkivernes Dag på Blaakildegaard, hvor også foreningens 60 års dag blev fejret.

Birgit Stubbe har meddelt, at hun ikke længere kan deltage i bestyrelsesarbejdet. Stor tak til Birgit for hendes tid i bestyrelsen. 

3   Regnskab

Regnskab for 2022 blev uddelt og gennemgået.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

 4   Foredragsudvalget

Sidste foredrag bliver 16. november med arkivleder Lars Spatzek. Der er 47 tilmeldinger.

Vore foredrag og arrangementer får stigende konkurrence fra andre organisationer og biblioteket. Forårets program er endnu ikke fastlagt. Der blev enighed om, at historie og ikke mindst lokalhistorie skal være det bærende i foredragene i Historie Cafe’.

Ideen om at arrangere dialogmøder, som supplement til Historie Cafeen, blev igen drøftet.

5   Turudvalget

Juleturen er også planlagt. Den går til Ansgar Kirke i Hedehusene den 18. november. Kirken byder på kaffe, men vi må selv medbringe kage/brød. Deltager betalingen bliver kr. 25,-.

Udvalget fremlagde forslag til to ture i 2023: En forårstur den. 17. maj, dagen før Kr. Himmelfartsdag, til Andelslandsbyen ved Holbæk og en tur med overnatning til Bornholm i slutningen af august. Endeligt program for turene fremlægges på bestyrelsesmødet i januar.

6  Vandtårnsudvalget

Årets sidste åbningsdag bliver fredag d. 25. november, Black Friday. Peter sender tekst og billede til Lokalavisen for foromtale. Ole og Peter hænger nisserne op.

7  Blaakildegaard

Inge har haft kontakt til Jazz klubben for at undersøge muligheden for, at vi kan være til stede ved de to koncerter til sommer, juni og august.  Tilbagemeldingen var positiv. Opgaven er nu at finde ud af hvorledes vi kan bidrage.

Efter Arkivernes Dag, hvor der også var aktiviteter i det spejderhistoriske arkiv, SAV, finder bestyrelsen behov for et formelt samarbejde, evt. i et lille arbejdsudvalg bestående af Lars Spatzek, Jazz klubben, SAV og vor forening.

Vort medlemsblad skal fremover sendes til formanden for SAV, Kaj Hansen.

8    Hjemmesiden

Hjemmesiden har fået nyt layout, der ikke er god at bruge på en mobiltelefon. Peter drøfter problemet med Bjarne Larsen.

Det blev foreslået, at der indsættes billeder af bestyrelsesmedlemmerne. Det har de fleste andre foreninger.

Det blev i forbindelse hermed foreslået, at kun tlf. nr. og E-mail adresse skulle medtages på hjemmesiden og i medlemsbladet.

Begge forslag vil blive indarbejdet i 2023.

9   Kroppedal

Eric Christensen er ny formand for Kroppedal Museeumsforening. På grund af sygdom har Steen R. Larsen måttet opgive hvervet som formand.

Aktiviteterne i museumsforeningen er meget begrænsede og den er stort set usynlig. Var ikke repræsenteret ved Arkivernes Dag eller Frivillighedsdage. Lisa drøfter med Mads Thernøe. Hun spørger også om vi må have vort medlemsblad og folder på Kroppedal.

 10   Årsskrift

Materiale til årsskrift 2022 er ved at blive samlet. Der ønskes også et indlæg fra Kroppedal.

Jubilæumsskriftet er blevet godt modtaget, og en omtale i Lokalavisen har givet ekstra interesse for bogen og salg af den.

 11 Bladudvalg

Deadline for stof til januar udgaven af medlemsbladet er d. 9. januar.

  12 Vision

Ønsket om et eget mødelokale står stadig øverst på ønskesedlen. Lisa fortsætter sin  kontakt til Kommunen.

Det blev foreslået, at vi skal forsøge med mere lokale arrangementer. Arrangementet eller foredraget skal så vidt muligt holdes i den by hvor emnet hører til. Det burde være muligt at finde egnede lokaler i Fløng, Reerslev, Hedehusene og Sengeløse.

  13 Eventuelt

Ingenting til referatet.

              

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl.21.00

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

 Mandag d. 9. januar 2023 kl. 18.00

Mandag d. 13. marts kl. 18.00 møde før årsmøde

kl. 19.30 Årsmøde

Kl.21.00 møde efter årsmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.