Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2020

BESTYRELSESMØDE

 Dato: mandag den 13. januar 2020 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

Birgit Stubbe  suppleant

 

 

 Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra 7. oktober 2019
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Frivillighedsdag
 8. Blaakildegaard
 9. Hjemmesiden
 10. Årsmøde 2020
 11. Kroppedal
 12. Årsskrift
 13. Bladudvalg
 14. Vision
 15. Eventuelt

 

Referat

 

Godkendelse af referat fra 7. oktober 2019.

Referatet blev godkendt.

Meddelelser fra formanden.

Fra Kulturelt Samråd blev der informeret om, at skulptur, der tidligere har stået ved Hedehuset, nu er genopsat ved Sengeløse hallen. Ustabil undergrund ved Hedehuset nødvendiggjorde flytning.

Der er opsat et kunstværk, forestillende heste, på gavlen af Hedehusene Rideklub hal. Der vil ligeledes blive opsat tilsvarende kunstværk på hallen ved Vestegnens Rideklub på Snubbekorsvej.

Jørn vil fortsat være medlem af Kulturelt Samråd til valgperioden udløber om tre år.

Bestyrelsens beretning for 2019 er under udarbejdelse, og vil blive udsendt til godkendelse.

 3   Regnskab.

Regnskab for 2019 med bilagskontrollanternes godkendelse blev uddelt. Årets resultat blev et underskud på kr. 1.771,27.

Forslag til budget 2020 blev gennemdrøftet. Hanne fremsender det endelige budgetforslag til alle i god tid inden årsmødet.

Hanne har udarbejdet forslag til ”annonce” om kontingentbetaling. Den skal medtages i april udgaven af medlemsbladet.

 4   Foredragsudvalget

Årets første arrangement er foredraget d. 21. januar, hvor Axel Johnsen fortæller om Genforeningen. Der er søgt om tilskud fra Kulturelt Samråd til delvis dækning af Axel Johnsens honorar. D.d. er der 24 tilmeldinger.

Alle billetter til vinterens Fortællerhjørnet er væk. Det blev endnu en gang ønsket, at der bliver mulighed for at afholde Fortællerhjørnet om aftenen og i Hedehusene, som et supplement til de ofte overtegnede arrangementer i Taastrup.

Det blev besluttet at et Fortællerhjørnet forsøgsmæssigt skulle afholdes i Hedehusene i efteråret. Der blev endvidere opfordret til, at Fortællerhjørnet i større grad blev brugt til at gøre reklame for foreningen og skaffe nye medlemmer.

Jørn har efter opfordring fra Ole tilbudt at fortsætte sit arbejde med Fortællerhjørnet, også efter sin fratræden som formand og medlem af bestyrelsen. Et flertal i bestyrelsen mente det var forkert at tage stilling til udvalgenes medlemmer og sammensætning, før årsmødet var afholdt.

5   Turudvalget

Forårsturen er planlagt. Målet er Humlemagasinet på Fyn. Da det igen var vanskelig at få alt til at hænge sammen på Kr. Himmelfartsdag, flyttes turen til d. 20. maj, dagen før Kr. Himmelfarts dag.

Prisen for turen foreslås til kr. 450,- pr. deltager. Det blev godkendt.

Der arbejdes stadig med en smuttur til Kroppedal for at se udstillingen ”Hver dag en kamp” og få en guidet fortælling om udstillingen.

Vandtårnsudvalget

Der var 431 besøgende i tårnet i 2019.

Fredy søger et skab, som kan opstilles i tårnet, til opbevaring af blade, årsskrifter, termokander m.m.. Det har ikke været muligt, at finde et brugt skab, som kan opstilles i tårnet. En mulighed er derfor at fremstille et skab, som tilpasses mulighederne i tårnet. Prisen for materialer anslås til ca. kr. 2.100,-. Beløbet blev bevilliget. Fredy og Peter er ansvarlig for opsætning af skabet.

Frivillighedsdag

Der er generalforsamling i Frivillighedsdagen d. 20. februar kl. 19.30 i Medborgerhuset. Jørn og Lisa deltager.

 Blaakildegaard

Ib informerede om, at Arkivernes Dag blev en succes. 125 besøgende. Årets tema blev ”Køgevej” med baggrund i det store arbejde, som Peter Schweizer arbejdede på i mange år.

Der er stadig stor travlhed med digitalisering af billeder.

Spejderhistorisk Arkiv har nu fået lokale på Blaakildegaard.

 Hjemmesiden

Udsendelse af nyhedsmail, når der lægges nye artikler på hjemmesiden, fungerer fint.

Peter anmodede om, at artikler, som sendes til offentliggørelse af andre kanaler, altid blev send til ham, så der var mulighed for at lægge den på hjemmesiden samtidig.

 10  Årsmøde 2020, valg, forslag fra medlem Kristian Jensen

 På valg er:

Jørn Jordan-Knudsen  formand                              modtager ikke genvalg

Bodil Munck                 bestyrelsesmedlem              modtager genvalg

Peter Mose Nielsen     bestyrelsesmedlem              modtager genvalg

Fredy Olsen                  bestyrelsesmedlem              modtager ikke genvalg

Ib Sandahl                       suppleant                            modtager genvalg

Birgit Stubbe                  suppleant                            modtager ikke genvalg

Lisbeth Steffensen      bilagskontrollant                 modtager genvalg

 

Der skal findes og vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Forslag vedtægtsændring.  Efter henvendelsen fra Kristian Rohde Jensen, er der udarbejdet et forslag til vedtægtsændring i vedtægternes §5. Dette blev forelagt og vedtaget til endelig godkendelse på årsmødet i marts.

11  Kroppedal

Ingen aktuelle informationer fra Kroppedal.

12  Årsskrift

Årsskrift 2015 – 18 er udsendt ultimo november 2019.

Årsskrift 2019 er under udarbejdelse. Der arbejdes på at have skriftet færdigt til årsmødet i marts.

 13  Bladudvalg

Januar 2020 udgaven af medlemsbladet blev også på 12 sider. Trykning gik også denne gang hurtigt, så bladet var færdigt til udbringning i tide inden foredraget d. 21. januar.

Fredy stopper som uddeler. Til afløser foreslås Kristian Rohde Jensen.

14  Vision

Det blev aftalt, at Jørn arrangerer møde med Lars Spatzek så hurtigt som muligt, for drøftelse af mulighederne for ”vort” mødelokale. På mødet kan alle medlemmer af bestyrelsen deltage. Dog skal Lisa og Jørn deltage.

               15 Eventuelt

Fredy modtager stadig E-mails fra bank, HTK og andre myndigheder. Han tager selv kontakt til afsenderne for at blive fjernet som kontaktperson.

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 21.50

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 18.00. Møde før årsmødet.

Kl. 19.30 årsmøde.

 

Torsdag d. 19. marts ca.kl.21.30 møde efter årsmødet.

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.