Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2018

Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Afbud: 

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referater fra 5. september 2018.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalg
 5. Turudvalg
 6. Vandtårnsudvalget.
 7. Bladet
 8. Årsskrift.
 9. Valg af bestyrelse 2019, på valg er: Hanne, Ole, Lisa og Inge.
 10. Hjemmesiden
 11. Kroppedal
 12. Eventuelt

Referat:

 1    Godkendelse af referater fra 5. september 2018.

 Referatet blev godkendt.

2     Meddelelser fra formanden.

 • QUIZZen i det seneste medlemsblad blev løst af flere læsere af bladet. Vinder af præmien, en flaske rødvin, blev vundet af Lillian Møller Nielsen.
 • Høje-Taastrup Kommunes kulturpris gik i år til Billedskolen.
 • Den interaktive SkulpturGuide for Høje-Taastrup Kommune er nu tilgængelig på internettet. I forordet lyder en stor tak til Ib Sandahl fra Blaakildegaard – Byhistorisk Samling og Arkiv. Guiden kan findes på www.kulturguide.dk.

3   Regnskab

Hanne uddelte regnskab pr. 7. november.

Der mangler fortsat kontingentbetaling for en stor del af medlemmerne. En del har reageret efter modtagelse af rykkerbrevet, som blev fremsendt med medlemsbladet.

Forslag til vedtægtsændringer blev drøftet af to årsager:

Der er i bestyrelsen stemning for, at nye medlemmer, som indmeldes sent på året, tilbydes nedsat kontingent.

Der er behov for en mere smidig forretningsgang, når kassereren betaler faktura og ønsker at hæve mindre beløb på foreningens konto.

Efter forslag blev det besluttet, at Hanne, Jørn og Peter udarbejder forslag til vedtægtsændringer. Dette forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

4   Foredragsudvalget

Efterårets foredrag med spisning afholdes d. 16. november i Kulturcenteret. Foredragsholder er museumsinspektør Kristian Bruhn, der vil fortælle om 1. Verdenskrig på Vestegnen. Deltagerprisen er som tidligere aftalt på kr. 100,-. Den billige pris er kompensation for den mangelfulde servering ved sidste års arrangement.

Der er søgt og bevilliget tilskud fra Kulturelt samråd til foredragsholderens honorar.

Fortællerhjørnet med Søren D. Sørensen gik godt. Der var 40 fremmødte, heraf 19 foreningsmedlemmer, Næste Fortællerhjørne er d. 28. november med Lars Spatzek.

Ole eftersøgte adgang til Taastrup filmene på arkiv.dk. Kun filmene fra 72 0g 77 samt Sengeløsefilmen kan findes. Spørgsmålet må videregives til Lars Spatzek. Se også pkt. 10 Hjemmesiden.

På vor egen hjemmeside er alle Taastrupfilm tilgængelige.

5   Turudvalget.

Der var fuldt hus (20 deltagere) på smutturen til museet ved Vridsløselille er d. 30. september. Det blev en god oplevelse for alle.

Der er endnu kun få tilmeldinger til Juleturen til Køge Kirke d. 30. november. Det forventes, at der kommer flere når november nummeret af medlemsbladet er omdelt.

Turudvalget har haft lidt problemer med planlægning af forårsturen, da der først i det tidlige forår kan gives information om sejlplan til det ønskede mål. Der arbejdes derfor videre med forslag om ”indenøs” tur.

Der blev foreslået en smuttur til udstillingen ”Familien Danmark på hjul” – Årets bil 1969 til 2019. der afholdes i Hvidovre 24.01 – 22.04 2019. Der arbejdes videre med forslaget.

6   Vandtårnsudvalget.

Der har til dato været godt 500 besøgende i vandtårnet.

Et ønske fra en spejdergruppe om tilladelse til rappelling fra tårnet blev nægtet af kommunen, da det blev vurderet, at sikkerheden ikke var god nok. Teknikere fra kommunen vil se på muligheden for at etablere sikre fastgøringspunkter for udstyret. Sagen ligger hos Lars Spatzek og kommunen.

Efter besøg af et medlem af Thorsbro Fotoklub arbejdes der med mulige planer for en fotoudstilling i tårnet i foråret 2019.

Sidste åbningsdag bliver fredag d. 23. november (Black Friday). Aftensåbent fra 18 – 20.

7   Bladet.

Efter den sene udgivelse af august nummeret (ultimo september), var november nummeret netop sendt til trykning.

Drøftelsen om hvorledes bladet kan laves fremover fortsatte efter præsentation af mulighederne og økonomien, hvis vi selv overtager arbejdet med redigering og opsætning af bladet. Da årets sidste blad nu var gået i trykke, blev Jørn og Peter anmodet om, at få et tilbud på opsætning og tryk af bladet hos JT-gruppen.

En endelig beslutning om hvorledes bladet laves fremover besluttes på det kommende møde d. 16. januar.

Ole stillede forslag om, at svarene på Quizz’en altid blev bragt i det næstkommende nummer. Ingen havde fundet det rigtige svar til Quizz’en i blad nr. 2/2018, og mange efterlyste det rigtige svar. Svarene vil fremover blive bragt.

8   Årsskrift.

Intet nyt. Der arbejdes stadig med illustrationer. Jørn tager igen kontakt til Asger, for at få fuld klarhed over problemerne med billederne, samt hvilke artikler, der er valgt.

Det færdige årsskrift skal senest være klart til årsmødet marts 2019.

9   Valg af bestyrelse 2019,

På valg er:

Hanne Stampe Jensen. Kasserer 2 år.                                                  Er villig til genvalg.

Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem, 2 år.                                            Ønsker betænkningstid.

Ole Gram, næstformand, 2 år.                                                               Er villig til genvalg.

Lisa Møldrup Ulriksen, bestyrelsesmedlem, 2 år.                             Er villig til genvalg.

Ib Sandahl, suppleant, 1 år.                                                                    Er villig til genvalg.

Margit Fohlmann, suppleant, 1 år.                                                      ?

Lisbeth Steffesen, revisor, 1 år.                                                           ?

10   Hjemmesiden.

Efter spørgsmålet ved sidste møde, er alle links kontrolleret, og de virker. Ellers ingen bemærkninger til hjemmesiden.

11   Kroppedal.

Der arbejdes med den nye udstilling, som åbner 1. marts 2019.

Sidste torsdag aften i måneden afholdes foredrag. Se Kroppedals hjemmeside; kroppedal.dk, hvor der bliver annonceret og gratis billetter kan reserveres.

13   Eventuelt.

Arkivernes dag d. 10. november afholdes på Blaakildegaard med markering af Bjørn Wiinblads 100 års fødselsdag.

Kim Urplante, Jørn, Ole, Fredy og Bodil deltager.

Ib orienterede om Skulpturguide og Bygninger i Høje-Taastrup. En ny interaktiv portal med beskrivelse af skulpturer opstillet i kommunen og af udvalgte bygninger.

Blaakildegaard har erhvervet en favnesten. Der arbejdes med at finde en passende placering til stenen.

På ARKIV.DK er der nu lagt 28.500 billeder ind.

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.15

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

Onsdag 16. januar 2019

kl. 19-21

 

Torsdag 21. marts 2019 kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget , . Bogmærk permalinket.