Godkendt referat fra bestyrelsesmødet d. 16. januar 2019

 

BESTYRELSESMØDE

 Dato: onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup

 

 Bestyrelsen

Jørn Jordan-Knudsen formand

Ole Gram næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Bodil Munck bestyrelsesmedlem

 

Fredy Olsen bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Lisa Møldrup Ulriksen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

 

Afbud:

 

Margit Scharling Fohlmann  suppleant

 

 

 

 Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referater fra 7. november 2018.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalg
 5. Turudvalg
 6. Vandtårnsudvalget.
 7. Bladet
 8. Årsskrift.

8a.  Blaakildegaard. Arkivet.

 1. Årsmødet 2019, på valg er: Hanne, Ole, Lisa og Inge.
 2. Hjemmesiden
 3. Kroppedal
 4. Eventuelt

 

Referat:

 

1    Godkendelse af referater fra 7. november 2018.

Referatet blev godkendt.

 

2    Meddelelser fra formanden.

 1. QUIZZen i det seneste medlemsblad blev blev vundet af Birgit Larsen. Svaret var den nye skulptur Verdensnavlen, som er blevet opsat i Reerslev.
 2. Der er indsendt ansøgning til HTK om årligt tilskud og lån af lokaler. 31. december var der registreret 238 medlemmer i foreningen.
 3. Formanden er blevet informeret om, at der ikke må medbringes mad og drikke i kulturhusene.
 4. Det blev besluttet, at vi også i år deltager både i Hedehusene og i Taastrup. Datoerne er endnu ikke fastlagt.
  1.  
 5. Der afholdes generalforsamling i Frivillighedsdagen d. 25. februar. Fredy deltager.

 

3   Regnskab

Hanne uddelte regnskab pr. 31. december 2018.

Regnskabet er blevet revideret jf. vedtægterne.

Der mangler fortsat kontingentbetaling for en stor del af medlemmerne. Da medlemmer med restance ikke har reageret på rykkerbrevet, som blev omdelt sammen med august nummeret af medlemsbladet, tager bestyrelsen den manglende betaling som udtryk for, at der ikke ønskes fortsat medlemskab.

Den manglende kontingentbetaling udgør kr. 7.425,-. Beløbet må afskrives.

Såfremt et af de berørte medlemmer ønsker fortsat medlemskab, kan det ske ved indbetaling af den skyldige kontingent.

I medlemsbladet, som udkommer efter årsmødet, laves en artikel med vejledning i betaling af kontingent via netbank. Hanne og Peter udarbejder teksten.

Forslag til vedtægtsændringer jf. beslutning på sidste møde blev forelagt og godkendt. Hanne og Jørn tager møde med banken for at dennes godkendelse. Vedtægtsændringerne skal godkendes på årsmødet.

 

Der er ikke nogen klar procedure ved indmeldelse af nye medlemmer. Det blev derfor besluttet at:

 • Navn (navne), adresse og øvrige nødvendige data meddeles kassereren, der sikre at formanden og den, som er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemsarkivet er informeret om det nye medlemskab.
 • Formanden sender velkomstbrev vedlagt nyeste nummer af medlemsbladet og foreningsfolder. Såfremt indmeldelsen sker umiddelbart efter, at et årsskrift er udkommet, medsendes dette også.

  4   Foredragsudvalget

Der er planlagt tre Fortællerhjørnet i foråret.  30. januar med Ejner Madsen, 27. februar med Ernst Steen-Nielsen og Jeanne Steen Christensen, samt 27. marts med Mie Bernhagen.

Der arbejdes på et ”spisemøde” i februar eller marts. Eneste ledige dage på Kulturcentret er mandag eller fredag. Bestyrelsen anbefalede fredag og marts.

5   Turudvalget.

Der var ros fra formanden for juleturen. Dog havde han også modtaget enkelte suk over misforståelsen med hvilket museum, der var reserveret kaffe på.

Forårsturen er nu endelig planlagt med besøg på Ledreborg og Tadre Mølle. Der mangler endnu endelig pris for frokosten. Prisen for turen bør dog kunne holdes under kr. 400,-. Der søges §79 tilskud til turen.

Det blev besluttet, at der ved invitationer til ture gøres opmærksomt på, at det er foreningens medlemmer, som inviteres.

6   Vandtårnsudvalget.

I 2018 var der 534 besøgende i vandtårnet. En lille stigning i forhold til 2017. Det fine besøgstal kan bl.a. tilskrives den omtale, som åbningsdagene får i Lokalavisen. Samt at muligheden for besøg i tårnet er omtalt i den fælleskommunale kulturkalender.

Der er forsat ikke noget nyt om spejdergruppens tilladelse til rappelling fra tårnet.

Lars Spatzek har indkaldt vandtårnsvagter til det årlige planlægningsmøde.

7   Bladet.

Jørn meddelte, at januar nummeret var under udarbejdelse.

Efter gennemgang af modtaget tilbud fra JT-Gruppen om redigering og trykning af bladet, indstillede bestyrelsen at benytte tilbuddet, i første omgang fra april nummeret af bladet.

Der er materiale nok til, at der kan bringes en historisk tekst i hvert nummer. Faste rubrikker vil fortsat fylde fire sider.

Efter årsmødet fordeles opgaverne med bladet blandt bestyrelsens medlemmer.

8   Årsskrift.

Intet nyt. Der arbejdes stadig med illustrationer. Jørn tager igen kontakt til Lars Spatzek for hjælp med billeder. Ib, som har stor indsigt i oplægget til årsskriftet, assisterer Lars med nødvendige oplysninger.

Der er enighed om, at årsskriftet skal være færdigt til årsmødet.

               8a   Blaakildegaard. Arkivet.

Der kom ca. 45 gæster på Arkivernes Dag. Spørgelysten var stor.

Arbejdet med at lægge billeder ind på ARKIV.DK fortsætter.

Ib gjorde opmærksom på udstilling på Sophienholm: Grete Jensen – Den ukendte keramiker 23. februar – 28. april. Grete Hansen (1906-1935) var datter af Peter Hansen. Blev senere til Jensen gennem sit giftermål med Johannes V. Jensens søn. Hun blev uddannet fra Kunstindustrimuseets keramiske skole, og var ophavskvinde til samt kunstnerisk leder af det firma, der fra 1928 gik under navnet Hans og Grete Keramik, idet hun sluttede sig sammen med sin fætter Hans Syberg i etableringen af firmaet.

9   Valg af bestyrelse 2019,

 

På valg er:                    Hanne Stampe Jensen. Kasserer 2 år.                                                  Er villig til genvalg.

                                      Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem, 2 år.                       Er villig til genvalg.

                                      Ole Gram, næstformand, 2 år.                                                                            Er villig til genvalg.

                                      Lisa Møldrup Ulriksen, bestyrelsesmedlem, 2 år.         Er villig til genvalg.

                                      Ib Sandahl, suppleant, 1 år.                                                                                Er villig til genvalg.

                                       Margit Fohlmann, suppleant, 1 år.                                                Ønsker ikke at genopstille.

                                       Lisbeth Steffesen, revisor, 1 år.                                                    Er villig til genvalg.

 

Birgit Stubbe, medlem nr. 238, blev foreslået som emne til suppleant.

 

 • Indkaldelse til årsmødet bringes i medlemsbladet, som er under udarbejdelse.
 • Årsberetningen er under udarbejdelse. Den fremsendes til den øvrige bestyrelse i god tid inden årsmødet.
 • Axel Kramer foreslås igen i år til dirigent.
 • Regnskabet udleveres på årsmødet. Inden årsmødet lægges det på hjemmesiden.
 • Forslaget til vedtægtsændringer forelægges på årsmødet. Se pkt. 3.
 1. Hjemmesiden.

Ingen bemærkninger.

11   Kroppedal.

Der arbejdes med den nye udstilling om vikingernes liv, som åbner 1. marts 2019.

Ole Rømer fylder 375 år i år. Der bliver muligvis en markering.

Jørn fortalte, at Vestskoven, der er underlagt Naturstyrrelsen, ønskede statuen af Ole Rømer flyttet, da omkostningerne til vedligeholdelse af arealet omkring statuen var for store. En flytning vil være meget dyr, og da statuen ejes af Københavns Kommune er der ingen beslutning i sagen.

13   Eventuelt.

Da der endnu ikke er noget nyt om den indvendige renovering af Blaakildegaard, ønsker bestyrelsen, at der arrangeres et møde med Lars Spatzek efter årsmødet.

 

 

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 22.15

 

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 21. marts 2019 kl. 18-19

Årsmøde kl. 19.30 Derefter bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøderne afholdes på Blaakildegaard, Skolevej 54, 2630 Taastrup. Dog afholdes bestyrelsesmøderne i forbindelse med årsmødet på Kulturcenteret, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

 

Bestyrelsen  [KLYNGE]:      jordanknudsen@live.dk; peter.mose@privat.tele.dk; ole1gram@gmail.com; ingemsoerensen@hotmail.com; sandahls@privat.dk; margit@fohlmann.dk; fredy@dbmail.dk; bodil.munck@webspeed.dk; lisamulriksen@gmail.com;jensenhannestampe@gmail.com

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.