BESTYRELSESMØDE Dato: tirsdag den 22. juni 2021 kl. 16.00 Sted: Blaakildegaard, 2630 Taastrup

Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Bodil Munck næstformand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Ole Gram bestyrelsesmedlem

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Birgit Stubbe suppleant

 

Afbud:

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referater fra 28.04.2021
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Vision
 13. Eventuelt

Referat:

 1    Godkendelse af referater fra 28. april 2021.

 Referatet blev godkendt.

2.   Meddelelser fra formanden.

Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at der nu var gennemført to gode arrangementer. Foredraget i Historie Cafeen om dyrlæge Erik Eriksen med Lise Wied Kirkegaard, og receptionen for udgivelsen af årsskrifter 2019 og 2020, der blev gennemført umiddelbart før mødet.

Derefter blev der givet et kort referat fra repræsentantskabsmødet d. 31. maj på Kroppedal. Museets bestyrelsesformand Conny Krogh havde forklaret baggrunden for, at der var fremsat ønske om vedtægtsændringer, så repræsentantskabet blev erstattet af en venneforening. På mødet blev ønsket imødekommet og repræsentantskabet nedlagt. Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe, som inden årets udgang skal hjælpe med at starte venneforeningen op. Peter Mose deltager i arbejdsgruppen.

 3   Regnskab

Regnskab for 2021 til dato blev uddelt og gennemgået.
Det halter med kontingentbetalingerne. Det skyldes sikkert at årsmødet endnu ikke er afholdt. Det blev besluttet, at der laves en ”rykker” i juli udgaven af medlemsbladet.
12 medlemmer har betalt for det aflyste foredrag med Hanne Danielsen. Betalingen returneres til berørte medlemmer.

 4   Foredragsudvalget

Efterårets Historie Cafe arrangementer er klarmeldt. Michael Ziegler d. 29. september og Mie Bernhagen d. 17. november.
Bodil orienterede kort om sin liste med mulige emner til fremtidens arrangementer.
Der blev fremsat ønske om et foredrag om L.A.Ring. Ib tager kontakt til Trine May Knutzen for at høre, om hun vil holde et sådant foredrag.

5   Turudvalget

Forårs-/juleturen gennemføres som planlagt, dog er max deltagerantal begrænset til 50 jf. de aktuelle råd fra sundhedsmyndighederne.

Der er Pt. ikke planlagt yderligere ture. Muligheden for et kombineret besøg på Roskilde Kloster og L. A. Rings hus blev drøftet.

6   Vandtårnsudvalget

 1. juni blev første åbningsdag i år. Med 21 besøgende.

Der har været afholdt møde med de faste tårnvagter. Der var dog på mødet ikke klarhed over vagtplan eller alle åbningsdage. Efter dagens bestyrelsesmøde har Jens Klarskov sendt mail med oversigt over alle åbningsdage. Kalenderen i juli udgaven af medlemsbladet og på hjemmesiden opdateres.

Der er nu to nye telte i vandtårnet.

 7    Blaakildegaard

Taastrup Jazzklub afholder arrangement på Blaakildegaard søndag d. 27. juni. Inge deltager og vil i den forbindelse tage kontakt til formanden for klubben for at undersøge muligheder for at vi kan lave arrangementer i fællesskab.

 8   Hjemmesiden

Ingen bemærkninger.

 9   Kroppedal

Repræsentantskabsmødet afhold 31. maj, er omtalt under pkt. 1.

Bestyrelsen lægger vægt på, at en venneforening skal kunne optage foreninger som medlemmer. Det arbejde som vore medlemmer har udført og stadig gør på Blaakildegaard og i vandtårnet skal fortsætte fremover.

10  Årsskrift

Det på forrige møde vedtagne blev endnu en gang bekræftet:

Årsskrift 2021 vil efter planen skulle udgives i april 2022. Det er også året for foreningens 60 års jubilæum, Taastrup Station fylder 175 år, Taastrup Nykro/Medborgerhuset 175 år og Posthus 175 år (Gav navn til Taastrup ). Det bør markeres med et jubilæumsskrift.

Et forslag blev, at årsskrift 2021 blev mindre omfattende, max 40 sider, med udgivelse i april. Jubilæumsskriftet kan så udgives i oktober, hvor foreningen har jubilæum.

11 Bladudvalg

Addbrand Denmark A/S har meddelt en prisstigning på papir og tryk. Efter udgivelsen af juli udgaven ved vi hvad meromkostningerne bliver.

12 Vision

Arbejdet med vision udsættes til kommende møder.

13 Eventuelt

Peter fremsatte ønske om i forbindelse med årsmødet at udtræde af turudvalget, da han nu også er engageret i arbejdet med etablering af venneforeningen.

Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                   Mødet sluttede kl. 17.45

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.