Bestyrelsemøde den 4. oktober 2022

 BESYRELSESMØDE Dato: mandag den 4. oktober 2022 kl. 18.00

Sted: Snerlehaven, 2630 Taastrup

 Bestyrelsen

Lisa Møldrup Ulriksen formand

Hanne Stampe Jensen kasserer

Ole Gram bestyrelsesmedlem

 

 

Inge Sørensen bestyrelsesmedlem

Peter Mose Nielsen sekretær

Ib Sandahl suppleant

Per Andersson bestyrelsesmedlem

 

Afbud:

Birgit Stubbe suppleant

Bodil Munck næstformand

 

 

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Regnskab
 4. Foredragsudvalget
 5. Turudvalget
 6. Vandtårnsudvalget
 7. Blaakildegaard
 8. Hjemmesiden
 9. Kroppedal
 10. Årsskrift
 11. Bladudvalg
 12. Vision
 13. Eventuelt

Referat:

 Godkendelse af referat fra sidst

Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2022 blev godkendt.

 1. Meddelelser fra formanden.

Formanden takkede udvalgene for gode arrangementer siden sidste møde; Historie Cafe’, Frivillighedsdage og ”Forårsturen” til Lolland og Falster. I forbindelse med turen til Lolland og Falster var deltagerne blevet spurgt om interessen for en længere tur på to dage. Tilbagemeldingerne havde været positive, hvorfor der blev opfordret til at undersøge mulighederne for en sådan tur. Den normale forårstur bør dog stadig gennemføres.

Formanden for Kroppedal Venneforening har trukket sig. Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i Venneforeningen samme dag som dette bestyrelsesmøde. Lisa havde derfor ikke mulighed for at deltage i mødet på Kroppedal. Yderligere informationer må vente til senere.

  3   Regnskab

Regnskab for 2022 blev uddelt og gennemgået.

Der er fortsat få medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2022. Alle er blevet rykket flere gange. Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmer som endnu ikke har betalt ønsker at melde sig ud.

Ellers ingen bemærkninger til regnskabet.

   4   Foredragsudvalget

Efterårets første arrangement i Historie Cafe’ var et foredrag med Per Leo Jepsen, tidl. Kriminalbetjent d. 7. september. Fint foredrag. Der var dog færre tilmeldinger end forventet.

 1. oktober skulle Lisbeth Holm, indehaver af cafeen Moems i Hedehusene, hvor arrangementet også skulle afholdes, have holdt foredrag. Lisbeth Holm har dog måttet aflyse.

Sidste foredrag bliver 16. november med arkivleder Lars Spatzek.

Forårets program er endnu ikke fastlagt. Der blev fremsat forslag om, at arrangementer med spisning skulle starte kl. 18.00, og at arrangementer med kaffe, kunne starte kl. 18.30 eller kl. 19.00.

Det blev endvidere foreslået at mulighederne for at gennemføre arrangementer i Hedehuset eller på Hedehusene Bibliotek. Et besøg på Hedelands Veteranbane blev igen foreslået.

Også ideen om at arrangere dialogmøder, som supplement til Historie Cafeen, blev igen drøftet.

5   Turudvalget

Forårsturen, den 25. august, havde 42 deltagere. Alt på turen fungerede fint, og gav deltagerne en god tur i flot sommervejr.

Juleturen er også planlagt. Den går til Ansgar Kirke i Hedehusene den 18. november. Kirken byder på kaffe, men vi må selv medbringe kage/brød. Deltager betalingen bliver kr. 25,-.

På næste bestyrelsesmøde fremlægges forslag til forårstur, og til en længere tur med overnatning.

6  Vandtårnsudvalget

Besøgstallet i vandtårnet er til dato 235. I 2021 var det 304 for hele året.

Årets sidste åbningsdag bliver fredag d. 25. november, Black Friday. Peter sender tekst og billede til Lokalavisen for foromtale.

Vagtplanen har fungeret fint.

7  Blaakildegaard

Der er for tiden mange indleveringer til arkivet. Holdet, som arbejder med Ole Rasch billederne har nu færre medlemmer.

Ring billeder er frem til januar 2023 udlånt til Ribe Kunstmuseum. Fra februar til maj til Fuglsang Kunstmuseum og herefter på Øregård Museum. Vandreudstillingen hedder ”Årstiderne”.

På Arkivernes Dag d. 12. november markeres foreningens 60 års jubilæum. Der afholdes reception på Blaakildegaard med præsentation af jubilæumsbog og årsskrift. Er annonceret i medlemsbladet.

Det forventes, at hele bestyrelsen er til stede. Presse, repræsentanter fra Kommunen, Kulturelt Udvalg, m.fl. Inviteres. Peter koordinerer med Lars Spatzek.

8    Hjemmesiden

Der er lavet lidt mere beskyttelse ved lock in på hjemmesiden for at minimere risikoen for hacking. Ellers ingen bemærkninger.

9   Kroppedal

Se bemærkningerne under pkt. 2.

   10   Årsskrift

Jubilæumsskriftet er nu i trykken. Det bliver en bog på 140 sider. Alle foreningens medlemmer får et eksemplar.

Materiale til årsskrift 2022 er ved at blive samlet.

   11 Bladudvalg

Medlemsbladet for oktober er også i trykken.

Peter efterlyste mere stof fra de enkelte udvalg.

    12 Vision

Ønsket om et eget mødelokale står stadig øverst på ønskesedlen. Lisa tager kontakt til Kommunen.

Der skal gøres en indsats for at skaffe nye medlemmer, helst ”yngre”. Foredragsudvalget undersøger mulighederne for at ophænge poster eller folder på bibliotekerne og kulturhusene.

  13 Eventuelt

Fra Greve Lokalhistoriske Forening har vi modtaget en personliste, som man mente manglede i Kurt Nielsens bog om postvæsnet i Taastrup. Listen blev videregivet til Kurt Nielsen, der har returneret den med ønske om, at alle modtagere af hans bog fik listen. Der blev enighed om, at listen bliver tilgængelig for alle på hjemmesiden.

Dagens møde var oprindeligt berammet til afholdelse d. 12. september. Blev på grund af afbud fra både formand og næstformand flyttet til d. 4. oktober. Der var enighed om, at planlagte mødedatoer ikke ændres, og hvis det undtagelsesvis er nødvendigt, afholdes på samme ugedag som oprindeligt planlagt.

           Referent:  Peter Mose                                                                                                                                                                                                                                                  Mødet sluttede kl.21.00

Kommende bestyrelsesmøder som vedtaget på mødet:

 

 

Mandag d. 14. november kl. 18.00  Mandag d. 9. januar 2023 kl. 18.00 Mandag d. 13. marts kl. 18.00 møde før årsmøde

kl. 19.30 Årsmøde

Kl.21.00 møde efter årsmøde

 

 

Bestyrelsesmøderne afholdes foreløbigt i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle, 2630 Taastrup.

Dette indlæg blev udgivet i Referater og tagget . Bogmærk permalinket.